Buitenleven

Het is een heel ander leven sinds we ver­huisd zijn. Een groot deel van de tijd bren­gen we bui­ten door. Veel meer dan we voor­heen deden. Bij ons vori­ge huis had­den we al snel na de mid­dag de scha­duw ach­ter in de tuin waar­door het flink afkoel­de. Lek­ker op een extreem hete dag, maar meest­al niet fijn om bij­voor­beeld ’s avonds bui­ten te eten.

Dat is nu heel anders. We heb­ben de plek­jes voor het uit­zoe­ken. Tegen het huis aan heb­ben we een groot over­dekt ter­ras dat na de mid­dag lang­zaam zon­ver­warmd wordt. Gaat het rege­nen dan kun­nen we gewoon blij­ven zit­ten. Wil­len we van de zon genie­ten dan zijn er twee ter­ras­jes om uit te kie­zen. Een­tje vlak bij de vij­vers en een ander ach­ter tus­sen de bomen waar de wind voor ver­koe­ling kan zorgen.

Maar natuur­lijk zijn we voor­al veel bui­ten omdat er zoveel te doen is rond­om het huis. De tuin vergt veel onder­houd en daar heb­ben we onze han­den vol aan. Zeker in deze begin­fa­se waar alles goed bij­ge­hou­den moet wor­den. Het onkruid heeft over­al vrij spel omdat in de nieu­we bor­ders er nog geen bodem­be­dek­kers groei­en. En het gazon groeit zo hard dat twee keer maai­en per week nood­za­ke­lijk is.

Ver­der heb­ben we in de schuur een hoop spul­len opge­sla­gen die we eerst moe­ten uit­zoe­ken voor­dat we weten wat er mee kan gebeu­ren. Dat is er voor de ver­hui­zing ondanks alle goe­de bedoe­lin­gen niet meer van geko­men. Ook heb­ben we dan nog de kip­pen en de vis­sen die aan­dacht nodig heb­ben. Van de kip­pen is het oude onder­ko­men afge­bro­ken en komt er deze vakan­tie een nieu­we hok met ren. De vis­sen heb­ben een mooie gro­te vij­ver gekre­gen alleen ont­breekt er nu nog een han­di­ge ‘over­kap­ping’ tegen de rei­gers. Daar gaan we bin­nen­kort met de tim­mer­man over brain­stor­men of hij niet iets slims kan bedenken.

Ook van­daag was het weer zo’n dag die van de vroe­ge och­tend tot de late avond in het teken stond van bui­ten bezig zijn. Lek­ker op ons gemak, want het is ten­slot­te vakantie.

~ ~ ~


Reacties

  1. Carel

    Dat is dus genie­ten (als je van tui­nie­ren houdt)

    1. Peter Pellenaars

      Dat klopt. Het bevalt ons hier uitstekend.