Rondje neerslag

Deze avond was het een stuk koe­ler dan vrij­dag­avond. Om pre­cies te zijn: 8C. En daar­bij regen­de het nu ook nog eens licht­jes. Kort­om, ide­a­le weers­om­stan­dig­he­den voor een rond­je ren­nen. Dit­maal was het plan om niet op mijn hart­slag te let­ten maar het eer­ste gedeel­te (4km) rus­tig te lopen in een con­stant tem­po van net onder de 6 minu­ten per kilo­me­ter, en dan het twee­de gedeel­te het tem­po op te voeren.

Zo gepland, zo gerend.

Ver­ge­le­ken met pre­cies het­zelf­de rond­je op vrij­dag­avond ging het dit keer bedui­dend snel­ler en met een veel bete­re hart­slag. Omdat ik een soort van vlie­gen­de start had (van­uit huis naar het start­punt 300m ver­der gejogd en toen met­een gaan ren­nen zon­der war­ming up) was mijn hart­slag wel hoger dan vrij­dag. Dat was slechts van kor­te duur. Bij de twee­de kilo­me­ter waren bei­de hart­slag­ge­mid­del­des pre­cies gelijk. Daar­na bleef mijn hart­slag van­avond bij een regel­ma­tig tem­po van rond 5:50 minu­ten per kilo­me­ter sta­biel op gemid­deld 145.

Wat een ver­schil met vrijdag!

Toen schoot mijn hart­slag door de 200 grens ter­wijl ik bij­na een minuut per kilo­me­ter lang­za­mer liep. Het kan niet anders dan dat de hoge tem­pe­ra­tuur de oor­zaak moet zijn.

Wat ook ver­mel­dens­waar­dig is, is de tem­po­ver­snel­ling die ik van­avond wist door te voe­ren. Wat me vrij­dag niet luk­te ging nu soe­pel­tjes. In het twee­de gedeel­te van mijn rond­je liep ik elke kilo­me­ter snel­ler dan de vori­ge, om te ein­di­gen in een tem­po van 5:08 minu­ten per kilo­me­ter. Niet super­snel, wel weer een stuk­je snel­ler dan eer­de­re pogin­gen. Dat op het laatst mijn hart­slag opnieuw door de 200 grens ging vind ik niet erg. Ten­slot­te was ik bezig met een eindsprint.

Hoe­wel ik nog lang niet tevre­den ben over mijn resul­ta­ten in de hart­slag­zo­nes ziet het er geluk­kig al een stuk beter uit. Liep ik vrij­dag 81% in de sprint zone, nu is dit al gezakt naar 53%. Gecom­bi­neerd met 38% in de snel­heid zone geeft dit een veel rea­lis­ti­scher beeld van mijn hui­di­ge loop­con­di­tie dan twee dagen gele­den. De vol­gen­de uit­da­ging is om mijn gemid­del­de hart­slag nog meer rich­ting de con­di­tie zone te laten zak­ken bij een tem­po dat onder de 6 minu­ten per kilo­me­ter blijft.