Rondje neerslag

Deze avond was het een stuk koel­er dan vri­jda­gavond. Om pre­cies te zijn: 8C. En daar­bij regende het nu ook nog eens licht­jes. Kor­tom, ide­ale weer­som­standighe­den voor een rond­je ren­nen. Dit­maal was het plan om niet op mijn hart­slag te let­ten maar het eerste gedeelte (4km) rustig te lopen in een con­stant tem­po van net onder de 6 minuten per kilo­me­ter, en dan het tweede gedeelte het tem­po op te voeren.
Zo gep­land, zo gerend:

Tussen­ti­j­den zondag 23 juli

Vergeleken met pre­cies het­zelfde rond­je op vri­jda­gavond (zie tussen­ti­j­den hieron­der), ging het dit keer beduidend sneller en met een veel betere hart­slag. Omdat ik een soort van vliegende start had (vanu­it huis naar het start­punt 300m verder gejogd en toen meteen gaan ren­nen zon­der warm­ing up) was mijn hart­slag wel hoger dan vri­jdag. Dat was slechts van korte duur. Bij de tweede kilo­me­ter waren bei­de hart­slaggemid­deldes pre­cies gelijk. Daar­na bleef mijn hart­slag vanavond bij een regel­matig tem­po van rond 5:50 minuten per kilo­me­ter sta­biel op gemid­deld 145.
Wat een ver­schil met vri­jdag!
Toen schoot mijn hart­slag door de 200 grens ter­wi­jl ik bij­na een min­u­ut per kilo­me­ter langza­mer liep. Het kan niet anders dan dat de hoge tem­per­atu­ur de oorza­ak moet zijn.
Tussen­ti­j­den vri­jdag 21 juli

Wat ook ver­meldenswaardig is, is de tem­pov­er­snelling die ik vanavond wist door te voeren. Wat me vri­jdag niet luk­te ging nu soe­pelt­jes. In het tweede gedeelte van mijn rond­je liep ik elke kilo­me­ter sneller dan de vorige, om te eindi­gen in een tem­po van 5:08 minuten per kilo­me­ter. Niet super­snel, wel weer een stuk­je sneller dan eerdere pogin­gen. Dat op het laatst mijn hart­slag opnieuw door de 200 grens ging vind ik niet erg. Tenslotte was ik bezig met een eind­sprint.
Hoewel ik nog lang niet tevre­den ben over mijn resul­tat­en in de hart­slag­zones ziet het er gelukkig al een stuk beter uit. Liep ik vri­jdag 81% in de sprint zone, nu is dit al geza­kt naar 53%. Gecom­bi­neerd met 38% in de snel­heid zone geeft dit een veel real­is­tis­ch­er beeld van mijn huidi­ge loop­con­di­tie dan twee dagen gele­den. De vol­gende uitdag­ing is om mijn gemid­delde hart­slag nog meer richt­ing de con­di­tie zone te lat­en zakken bij een tem­po dat onder de 6 minuten per kilo­me­ter bli­jft.

~ ~ ~

Geef een reactie