Omgaan met veranderingen

De cur­sus ‘Omgaan met teleur­stel­lin­gen’ gaat weder­om niet door.
[Her­man Fin­kers]

Deze avond had ik een soort­ge­lij­ke erva­ring. Om mijn met veel bloed en tra­nen behaal­de PMP Pro­ject­ma­na­ge­ment cer­ti­fi­caat niet over drie jaar te ver­lie­zen moet ik mij blij­ven bij­scho­len. Eén van de manie­ren is het vol­gen van webinars. Onder­weg naar huis kreeg ik een her­in­ne­ring dat er weer een­tje gepland stond later op de avond. Ter­wijl ik eigen­lijk naar sur­vi­val­trai­ning wil­de gaan.

Wat een onver­wach­te wij­zi­ging in mijn plan­ning. Daar zat ik echt niet op te wachten.
Maar gesterkt door het onder­werp van het webi­nar, How to Inspi­re Chan­ge Capa­bi­li­ty, besloot ik er het bes­te van te maken. Eigen­lijk kwam het wel goed uit. Gezien de bles­su­re aan mijn rech­ter­arm was het mis­schien hele­maal niet zo’n gek idee om een keer­tje over te slaan.

En zo instal­leer­de ik me enke­le minu­ten voor aan­vang ach­ter mijn com­pu­ter om tij­dig in te log­gen voor het webinar.

Helaas. Van­we­ge een tech­ni­sche sto­ring was de pre­sen­ta­tie op het laat­ste moment ver­zet naar een nog nader te bepa­len datum. Via de chat vroeg ik aan een van de orga­ni­sa­to­ren of het geen test was om te zien hoe wij op deze ver­an­de­ring zou­den rea­ge­ren. Maar dat bleek niet zo te zijn.

Diep teleur­ge­steld heb ik de rest van de avond apa­thisch voor me uit zit­ten staren.