Nieuwe sloten op ramen, deuren en websites

Sinds eind mei wonen we in het bui­ten­ge­bied. Niet erg ver weg van de bewoon­de wereld om heel eer­lijk te zijn (in vijf minu­ten zijn we met de auto in het dorp), maar ver genoeg om het idee te heb­ben dat je heer­lijk hele­maal op jezelf woont.

De buren aan de ene kant (waar we nog geen ken­nis mee heb­ben gemaakt) wonen ver­scho­len ach­ter een flink bos en de buur­man aan de ande­re kant (een weduw­naar van 71 jaar) is meest­al in de schuur bezig met zijn gro­te hob­by, stoom­ma­chi­nes op schaal nama­ken. Over een jaar­tje of zo zul­len we hem ook niet meer zien lopen in zijn ach­ter­tuin want dan heb­ben de nieu­we coni­fe­ren vol­doen­de hoog­te om hem aan het zicht te onttrekken.

Tegen­over ons heb­ben we de Lin­ge, daar­ach­ter een soort van meer­tje, ver­der­op wat kas­sen, één woon­huis en een bio-gas instal­la­tie die bestaat uit vijf hal­ve bollen.

Zo af en toe komt er een auto of trac­tor voorbij.

Omdat het hier zo rus­tig is werd ons wel op het hart gedrukt om tij­dens de ver­bou­wing met­een aan­dacht te beste­den aan de bevei­li­ging van ons huis. Niet alleen qua goe­de slo­ten e.d. op ramen en deu­ren, maar daar­naast ook alarm en came­ra’s. De buur­man gaf aan dat er inder­daad al een paar keer een poging tot inbraak in de nabije omge­ving was geweest, en dat gaf ons het laat­ste zet­je er met­een werk van te maken.

Rond dezelf­de tijd dat ik met het uit­zoek­werk bezig was wat er alle­maal komt kij­ken om je huis goed te bevei­li­gen kreeg ik een bericht van mijn pro­vi­der dat ze de moge­lijk­heid boden om web­si­tes beter te bevei­li­gen door mid­del van een SSL ver­bin­ding. Een wat?

Wat is een SSL verbinding?
Een SSL-ver­bin­ding is een geco­deer­de ver­bin­ding tus­sen de ser­ver en bezoe­ker. Een SSL-ver­bin­ding kunt u een­vou­dig her­ken­nen aan de url (https://domein.nl). Daar­naast geeft een goe­de brow­ser ook aan dat de lijn bevei­ligd is door mid­del van een klein slot­je voor de URL of een groe­ne balk.

Dat leek me han­dig. Op de con­fi­gu­ra­tie­pa­gi­na van mijn domein kon ik het inder­daad mak­ke­lijk aan­vin­ken. Alleen gebeur­de er ver­der niets. Schijn­baar moest ik ook nog een migra­tie uit­voe­ren of iets der­ge­lijks zodat mijn domein voort­aan onder htt­ps bereik­baar was en niet lan­ger via http.

Toen ik dat las leek het me te inge­wik­keld en te risi­co­vol (zeker voor de zake­lij­ke sites van I) om dat even­tjes tus­sen­door te doen. Ik besloot er later nog eens naar te kij­ken wan­neer ik er wat meer tijd voor kon uittrekken.
Van­daag dus.

En eigen­lijk was het snel gere­geld, want in de tus­sen­tijd is er een zeer effi­ci­ën­te plu­gin op de markt geko­men die alle bij­ko­men­de taken na het acti­ve­ren van SSL ver­der uit han­den neemt, Real­ly Sim­ple SSL.

Nadat je de plu­gin geïn­stal­leerd hebt kun je met een sim­pe­le muis­klik de migra­tie opstar­ten. Maak voor de zeker­heid wel een bac­kup in het minie­me geval er iets mis mocht gaan. Die migra­tie zelf is klaar voor je het door hebt en wat er pre­cies gedaan is is me niet geheel dui­de­lijk. Wel moet je opnieuw inlog­gen omdat de toe­gang tot je word­press dash­board voort­aan ook via htt­ps gaat.

Er is een pre­mi­um ver­sie van Real­ly Sim­ple SSL waar­mee je het .htac­cess bestand kunt aan­pas­sen voor SSL. Dat weer­hield me de eer­ste keer om er aan te begin­nen. Nu schijnt dat niet meer nodig te zijn want de optie bij de gra­tis ver­sie is niet aan­ge­vinkt wan­neer je de instel­lin­gen bekijkt.

Mis­schien dat daar­door de bevei­li­ging een iets lager niveau heeft, maar voor­als­nog vind ik het goed genoeg. Ik heb een slot­je met cer­ti­fi­caat en daar was het mij om te doen.


Reacties

  1. Anna

    Een mens kan maar beter goe­de raad ter har­te nemen als het op vei­lig­heid aan­komt nietwaar ?

    1. Peter Pellenaars

      Zeker op internet…