Een keukenkraan waar

Een keu­ken­kraan waar kokend water uit komt. Ik vond het maar een vreemd idee. Erg gevaar­lijk boven­dien. Toen ik hoor­de dat een col­le­ga er een­tje had keek ik daar vreemd van op. Met drie klei­ne kin­de­ren in huis leek me dat vra­gen om moeilijkheden.

Hij gaf inder­daad aan dat ze bij hun nieu­we keu­ken­in­rich­ting slechts van een ding spijt had­den. Van die kraan. Zie je wel, wil­de ik zeg­gen. Maar hij was me voor. Zo’n kraan had­den ze veel eer­der moe­ten aan­schaf­fen. Ze begre­pen niet hoe ze ooit zon­der had­den gekund.

En de kin­de­ren dan? Kon­den die zich niet per onge­luk eer­ste­graads ver­bran­den omdat ze op de ver­keer­de knop druk­ten? Geen spra­ke van. Het omzet­ten van nor­maal gebruik naar deze spe­ci­a­le func­tie schijnt zo kindon­vrien­de­lijk te zijn dat het hen niet lukt. Daar­naast springt de instel­ling met­een weer terug naar de gewo­ne tem­pe­ra­tu­ren die we gewend zijn na het tap­pen van het kokend water. Vol­ko­men vei­lig dus.

Nu heb­ben wij geen klei­ne kin­de­ren meer in huis. Wel regel­ma­tig de klein­kin­de­ren te loge­ren. De keu­ken­spe­ci­a­list ver­tel­de ech­ter het­zelf­de ver­haal als mijn col­le­ga. De bedie­ning van de kraan is der­ma­te com­plex dat tegen de tijd het kin­de­ren lukt om er kokend water uit te krij­gen zij ook wel ver­stan­dig genoeg zijn om hier goed mee om te gaan.

We lie­ten ons overhalen.

Ver­vol­gens liep de ver­bou­wing met enke­le weken uit, werd de keu­ken des­on­danks op de daar­voor afge­spro­ken datum gele­verd en geïn­stal­leerd, ver­ga­ten wij dat we zo’n spe­ci­a­le kraan had­den besteld en ging het leven door zoals normaal.

Het was de aan­ne­mer die ons er op een gege­ven moment op wees waar­om wij de kraan nog niet had­den geac­ti­veerd. Geac­ti­veerd? Wat bedoel je? Hij wees ons op de ring aan de lin­ker­zij­de. Die hoort een kleur te heb­ben. Afhan­ke­lijk van de sterk­te van het water. Dat wist hij omdat hij een ver­ge­lijk­baar model had. Wil­den we niet snel de beschik­king over kokend water heb­ben ’s och­tends om thee te drinken?

Wij zijn kof­fie­drin­kers maar we beslo­ten toch maar om de spe­ci­a­le func­tie van de kraan wer­kend te krij­gen. Helaas kre­gen we dat niet voor elkaar. Enke­le bel­ron­des later naar keu­ken­spe­ci­a­list en instal­la­teurs waren er veel belof­tes gemaakt om langs te komen en tips gewis­seld om zelf wat uit te pro­be­ren, maar toen we de zomer­va­kan­tie ingin­gen was de sta­tus nog steeds het­zelf­de en nie­mand geweest.

Voor­lo­pig geen kokend water.

Niet dat wij er om treur­den. Echt mis­sen deden we het niet en daar­om sta­ken we er ook niet veel tijd en moei­te in.

Mis­schien dat daar­om de kraan zich wel een beet­je mis­kend voelde.

Zomaar, op een door­de­week­se dag stond ik mijn han­den te was­sen voor­dat we gin­gen eten toen mij opviel dat de ring een kleur had gekre­gen. Groen.

Nadat we elkaar ervan over­tuigd had­den dat we geen van bei­den iets had­den gedaan was de con­clu­sie dat het een spon­ta­ne actie van de kraan zelf was geweest. We von­den het pri­ma. Met de hand­lei­ding erbij wis­ten we bin­nen de kort­ste keren kokend water uit de kraan te krij­gen. Reu­ze handig.

Geef een antwoord