Het groene licht

Een keukenkraan waar kok­end water uit komt. Ik vond het maar een vreemd idee. Erg gevaar­lijk boven­di­en. Toen ik hoorde dat een col­le­ga er een­t­je had keek ik daar vreemd van op. Met drie kleine kinderen in huis leek me dat vra­gen om moeil­ijkhe­den.
Hij gaf inder­daad aan dat ze bij hun nieuwe keuken­in­richt­ing slechts van een ding spi­jt had­den. Van die kraan. Zie je wel, wilde ik zeggen. Maar hij was me voor. Zo’n kraan had­den ze veel eerder moeten aan­schaf­fen. Ze begrepen niet hoe ze ooit zon­der had­den gekund.
En de kinderen dan? Kon­den die zich niet per ongeluk eerste­graads ver­bran­den omdat ze op de ver­keerde knop druk­ten? Geen sprake van. Het omzetten van nor­maal gebruik naar deze spe­ciale func­tie schi­jnt zo kin­don­vrien­delijk te zijn dat het hen niet lukt. Daar­naast springt de instelling meteen weer terug naar de gewone tem­per­a­turen die we gewend zijn na het tap­pen van het kok­end water. Volkomen veilig dus.
Nu hebben wij geen kleine kinderen meer in huis. Wel regel­matig de kleinkinderen te logeren. De keuken­spe­cial­ist vertelde echter het­zelfde ver­haal als mijn col­le­ga. De bedi­en­ing van de kraan is der­mate com­plex dat tegen de tijd het kinderen lukt om er kok­end water uit te kri­j­gen zij ook wel ver­standig genoeg zijn om hier goed mee om te gaan.
We lieten ons over­halen.
Ver­vol­gens liep de ver­bouwing met enkele weken uit, werd de keuken des­on­danks op de daar­voor afge­spro­ken datum geleverd en geïn­stalleerd, ver­gat­en wij dat we zo’n spe­ciale kraan had­den besteld en ging het lev­en door zoals nor­maal.
Het was de aan­nemer die ons er op een gegeven moment op wees waarom wij de kraan nog niet had­den geac­tiveerd. Geac­tiveerd? Wat bedoel je? Hij wees ons op de ring aan de link­erz­i­jde. Die hoort een kleur te hebben. Afhanke­lijk van de sterk­te van het water. Dat wist hij omdat hij een vergelijk­baar mod­el had. Wilden we niet snel de beschikking over kok­end water hebben ’s ocht­ends om thee te drinken?
Wij zijn koffiedrinkers maar we besloten toch maar om de spe­ciale func­tie van de kraan werk­end te kri­j­gen. Helaas kre­gen we dat niet voor elka­ar. Enkele bel­ron­des lat­er naar keuken­spe­cial­ist en instal­la­teurs waren er veel beloftes gemaakt om langs te komen en tips gewis­seld om zelf wat uit te proberen, maar toen we de zomer­vakantie ingin­gen was de sta­tus nog steeds het­zelfde en nie­mand geweest. Voor­lop­ig geen kok­end water.
Niet dat wij er om treur­den. Echt mis­sen deden we het niet en daarom stak­en we er ook niet veel tijd en moeite in.
Miss­chien dat daarom de kraan zich wel een beet­je misk­end voelde.
Zomaar, op een doorde­weekse dag stond ik mijn han­den te wassen voor­dat we gin­gen eten toen mij opviel dat de ring een kleur had gekre­gen. Groen.
Nadat we elka­ar ervan over­tu­igd had­den dat we geen van bei­den iets had­den gedaan was de con­clusie dat het een spon­tane actie van de kraan zelf was geweest. We von­den het pri­ma. Met de han­dlei­d­ing erbij wis­ten we bin­nen de kort­ste keren kok­end water uit de kraan te kri­j­gen. Reuze hand­ig.
~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets