Invalbeurt of afgelasting?

Er is een kans dat ik eind okto­ber naar Mos­kou ga. Voor mijn werk. Om deel te nemen aan een drie­daag­se work­shop waar de aan­pak bespro­ken wordt hoe we onze bedrijfs­soft­wa­re gaan uit­rol­len naar een aan­tal ves­ti­gin­gen in Rus­land. Nor­maal gespro­ken zou ik daar niet voor uit­ge­no­digd zijn maar ik fun­geer als een soort van reserve.

En plots kom ik in aan­mer­king voor een inval­beurt nu er iemand uit Euro­pa ver­hin­derd is.

Rede­lijk onver­wachts maar tege­lij­ker­tijd ook wel weer uit­da­gend. Het is voor mij de eer­ste ken­nis­ma­king met dit enor­me land en daar­om ben ik lang­zaam begon­nen met warm­lo­pen om goed voor­be­reid te zijn mocht het defi­ni­tief doorgaan.

Alleen is die kans vol­gens mij van­avond een stuk geslon­ken. Pre­si­dent Poe­tin heeft name­lijk een waar­schu­wing doen uit­gaan dat tech­no­lo­gie­be­drij­ven in Rus­land alleen nog maar soft­wa­re van Rus­si­sche make­lij mogen gebruiken.

Rus­si­sche staats­in­stel­lin­gen zijn al meer en meer over­ge­stapt naar soft- en hard­wa­re van eigen make­lij van­we­ge het Krem­lin-beleid om de import terug te drin­gen. Het gebruik van Rus­si­sche tech­no­lo­gie is ook gegroeid door de sanc­ties van de EU en de VS na de annexa­tie door Rus­land van het Oek­ra­ïen­se schier­ei­land de Krim.

Ik weet niet pre­cies hoe ik dit moet inter­pre­te­ren. Is het alleen de tech­no­lo­gie­sec­tor die soft­wa­re levert aan ande­re bedrij­ven die over moe­ten scha­ke­len? Maar dat houdt impli­ciet in dat alle afne­mers van deze tech­no­lo­gie­sec­tor dus voort­aan Rus­si­sche soft­wa­re gele­verd krij­gen. En ik weet niet in hoe­ver­re niet-staats­be­drij­ven in Rus­land de vrij­heid heb­ben om af te wij­ken van dit beleid.

Het nieuws is vers van de pers en ik heb bin­nen ons bedrijf nog niets gehoord over een even­tu­e­le afge­las­ting van de work­shop, maar toch trek ik mijn trai­nings­pak alvast weer aan en zoek een plaats­je op in de dugout. Laat de hoge heren eerst de stra­te­gie voor de komen­de jaren jaren opnieuw eva­lu­e­ren tegen het licht van dit nieuws. Ik wacht mijn beurt gedul­dig af.