20170922

Planking Challenge

Op kan­toor zijn ze begin van de maand begon­nen met een plan­king chal­len­ge. ‘Ze’ waren op dat moment alleen vrou­wen en het plan was om in een maand tijd van slechts 10 secon­den te plan­ken naar vijf vol­le minu­ten te gaan. Dus elke dag voor­af aan de lunch­pau­ze even van die stoel af om op de elle­bo­gen in de voor­lig­steun te gaan en in een gestaag tem­po de dage­lijk­se duur van het plan­ken op te bouwen.

Na onge­veer twee weken (ik heb het niet pre­cies bij­ge­hou­den) was het groep­je vrou­wen dat aan de chal­len­ge begon­nen was al zicht­baar uit­ge­dund (qua aan­tal). Om ver­de­re uit­val­lers te voor­ko­men werd de chal­len­ge bij­ge­steld naar een nieuw doel van drie minu­ten. Nog steeds een flin­ke uit­da­ging maar beter te doen. Dacht men. Toch haak­ten er weder­om wat vrou­wen af.

Dit was voor een aan­tal man­ne­lij­ke collega’s (nieuws­gie­rig gewor­den naar wat die vrou­wen toch elke mid­dag gin­gen doen) het sein om zich aan te slui­ten zodat het ini­ti­a­tief niet voor­tij­dig afge­bro­ken zou wor­den. Weer een paar dagen besloot ik zelf ook mee te doen. Dat was op het punt dat de groep een vol­le twee minu­ten moest planken.

Zon­der al te veel pro­ble­men klets­te ik me door deze twee minu­ten heen met een ande­re man­ne­lij­ke col­le­ga die er ver­der ook wei­nig moei­te mee had, ter­wijl om ons heen de vrou­wen zuch­tend en kreu­nend op hun laat­ste tand­vlees af aan het tel­len waren. Waar die sur­vi­val­run­trai­ning niet al goed voor is.

Van­daag deed ik 2:30 minu­ten van­uit mijn werk­ka­mer thuis. Als bewijs maak­te ik een foto en trok een moei­lijk gezicht om aan te geven dat het mij ook niet mak­ke­lijk afging. Maar eer­lijk gezegd had ik meer moei­te met het maken van een fat­soen­lij­ke foto dan het plan­ken zelf. Die drie minu­ten gaan dan ook hele­maal geen pro­bleem zijn. Door­sto­men naar de vijf minuten?

4 reacties

Ali Molenaar 25 september 2017 Reageer

Die plank is en blijft een din­ge­tje bij mij. Ik heb zelf een keer zo’n chal­len­ge gedaan en de twee minu­ten gehaald. Maar als ik het nu weer doe, haal ik het niet meer. Dat is wel jam­mer dan en mis­schien zou ik weer moe­ten begin­nen. Elke dag wat erbij

Peter Pellenaars 26 september 2017 Reageer

Wij doen het gere­geld bij sur­vi­val­trai­ning, dus het was voor mij geluk­kig geen pro­bleem om aan te haken. En elke dag is goed genoeg om te begin­nen. Ver­vol­gens rus­tig opbou­wen. Wie weet zit je dan over een maand alweer aan die twee minuten.

Monique 29 september 2017 Reageer

Haha, leuk om weer eens bij je te lezen. En nog steeds zo spor­tief en vol schrij­vend vol humor. Ik heb geen idee hoe lang twee minu­ten plan­ken is. Zou het eens moe­ten pro­be­ren, wel­licht. Alle goeds, Peter!

Peter Pellenaars 2 oktober 2017 Reageer

En even leuk om je hier weer eens te zien, Moni­que! Wat dat twee minu­ten plan­ken betreft, dat duurt zo’n 120 secon­den. Pro­beer het maar eens. Tot de vol­gen­de keer!

Geef een antwoord