20170922

Planking Challenge

Op kan­toor zijn ze begin van de maand begon­nen met een plan­king chal­len­ge. ‘Ze’ waren op dat moment alleen vrou­wen en het plan was om in een maand tijd van slechts 10 secon­den te plan­ken naar vijf vol­le minu­ten te gaan. Dus elke dag voor­af aan de lunch­pau­ze even van die stoel af om op de elle­bo­gen in de voor­lig­steun te gaan en in een gestaag tem­po de dage­lijk­se duur van het plan­ken op te bouwen.

Na onge­veer twee weken (ik heb het niet pre­cies bij­ge­hou­den) was het groep­je vrou­wen dat aan de chal­len­ge begon­nen was al zicht­baar uit­ge­dund (qua aan­tal). Om ver­de­re uit­val­lers te voor­ko­men werd de chal­len­ge bij­ge­steld naar een nieuw doel van drie minu­ten. Nog steeds een flin­ke uit­da­ging maar beter te doen. Dacht men. Toch haak­ten er weder­om wat vrou­wen af.

Dit was voor een aan­tal man­ne­lij­ke collega’s (nieuws­gie­rig gewor­den naar wat die vrou­wen toch elke mid­dag gin­gen doen) het sein om zich aan te slui­ten zodat het ini­ti­a­tief niet voor­tij­dig afge­bro­ken zou wor­den. Weer een paar dagen besloot ik zelf ook mee te doen. Dat was op het punt dat de groep een vol­le twee minu­ten moest planken.

Zon­der al te veel pro­ble­men klets­te ik me door deze twee minu­ten heen met een ande­re man­ne­lij­ke col­le­ga die er ver­der ook wei­nig moei­te mee had, ter­wijl om ons heen de vrou­wen zuch­tend en kreu­nend op hun laat­ste tand­vlees af aan het tel­len waren. Waar die sur­vi­val­run­trai­ning niet al goed voor is.

Van­daag deed ik 2:30 minu­ten van­uit mijn werk­ka­mer thuis. Als bewijs maak­te ik een foto en trok een moei­lijk gezicht om aan te geven dat het mij ook niet mak­ke­lijk afging. Maar eer­lijk gezegd had ik meer moei­te met het maken van een fat­soen­lij­ke foto dan het plan­ken zelf. Die drie minu­ten gaan dan ook hele­maal geen pro­bleem zijn. Door­sto­men naar de vijf minuten?

0

4 gedachten over “20170922”

  1. Die plank is en blijft een din­ge­tje bij mij. Ik heb zelf een keer zo’n chal­len­ge gedaan en de twee minu­ten gehaald. Maar als ik het nu weer doe, haal ik het niet meer. Dat is wel jam­mer dan en mis­schien zou ik weer moe­ten begin­nen. Elke dag wat erbij

    1. Wij doen het gere­geld bij sur­vi­val­trai­ning, dus het was voor mij geluk­kig geen pro­bleem om aan te haken. En elke dag is goed genoeg om te begin­nen. Ver­vol­gens rus­tig opbou­wen. Wie weet zit je dan over een maand alweer aan die twee minuten.

  2. Haha, leuk om weer eens bij je te lezen. En nog steeds zo spor­tief en vol schrij­vend vol humor. Ik heb geen idee hoe lang twee minu­ten plan­ken is. Zou het eens moe­ten pro­be­ren, wel­licht. Alle goeds, Peter!

    1. En even leuk om je hier weer eens te zien, Moni­que! Wat dat twee minu­ten plan­ken betreft, dat duurt zo’n 120 secon­den. Pro­beer het maar eens. Tot de vol­gen­de keer!

Reacties zijn gesloten.