Unu, doi, trei…

Een nieu­we taal leren. De laat­ste keer was tij­dens mijn stu­die Geschie­de­nis toen ik ruim een jaar Latijn heb gevolgd bij een pri­vé­le­raar. Het werd niet echt een suc­ces ter­wijl de rest van mijn stu­die vlot­jes ging. Mis­schien dat ik ach­ter­af beter had kun­nen kie­zen voor extra taal­les­sen aan de uni­ver­si­teit zelf. De alleen­staan­de man die ik om de twee weken aan huis bezocht voor een Latijn­se ses­sie bleek name­lijk niet bijs­ter geschikt als leraar. Hij had wel een gro­te talen­ken­nis maar het ont­brak hem aan enig talent op het gebied van lesgeven.

Aan­van­ke­lijk dacht ik dat het mijn eigen onkun­de was in com­bi­na­tie met een best wel inge­wik­kel­de taal. Na een half jaar wei­nig tot geen vor­de­rin­gen te heb­ben gemaakt begon ik de oor­zaak lang­zaam­aan bui­ten mezelf te zoe­ken. Zo slecht was ik nu ook weer niet in talen. Wel wat betreft mijn uit­spraak en luis­ter­vaar­dig­heid, maar het lezen zelf had ik vaak bij ande­re talen snel onder de knie. Hier bleef ik ech­ter ste­ken zon­der dat er enig voor­uit­zicht op ver­be­te­ring was. Dat ik het toch nog een jaar heb vol­ge­hou­den had meer te maken met het feit dat ik hem zo’n zie­lig figuur vond. Ik had het idee dat hij er echt naar uit­keek om eens in de twee weken iemand een mid­dag op bezoek te hebben.

Daar­na is het er nooit meer van geko­men. Tot deze week. Omdat ik waar­schijn­lijk de komen­de tijd voor mijn werk wat vaker naar onze ves­ti­ging in Roe­me­nië zal rei­zen kreeg ik plots de inge­ving dat het wel leuk zou zijn de basis van de Roe­meen­se taal onder de knie te krij­gen. Dat je voor de ver­an­de­ring een sim­pe­le con­ver­sa­tie aan de recep­tie van het hotel kunt voe­ren. Of dat je bij het kof­fie­au­to­maat non­cha­lant een voor­af inge­stu­deer­de opmer­king over het weer erin kunt gooi­en. Ik denk dat ze er vreemd van zul­len opkij­ken. Wie weet vormt het de opmaat tot meer ken­nis van de taal en gaat het me ooit luk­ken iets van lite­rai­re waar­de in het Roe­meens te lezen.

Maar hoe te begin­nen? Omdat ik niet weet of het een opwel­ling van tij­de­lij­ke aard is, wil ik me nog niet teveel ver­plich­ten of er veel geld aan uit­ge­ven. Daar­om ben ik op zoek gegaan naar gra­tis of goed­ko­pe onli­ne taal­cur­sus­sen en ben terecht geko­men bij de site van Goet­he Ver­lag, waar je 50 talen kunt leren. Wat de kos­ten pre­cies zijn is me nog niet dui­de­lijk want de eer­ste 30 les­sen kun je gra­tis vol­gen. Je kunt ver­der een app down­lo­a­den om de les­sen op je smartpho­ne te volgen.

Deze app is ook gra­tis ten­zij je geen adver­ten­ties wilt zien. Als laat­ste is er nog een boek beschik­baar wat na enig zoek­werk voor 10 Euro exclu­sief ver­zend­kos­ten te bestel­len is bij Ama­zon. Voor­lo­pig focus ik me op de onli­ne les­sen via de inter­net­brow­ser en via de app. Mocht het me erg goed beval­len en zijn de kos­ten van de ove­ri­ge les­sen te over­zien dan ga ik vro­lijk verder.

Voor nu is het in ieder geval tevens een mooie nieu­we Chal­len­ge nu de plan­king tar­get van 3 minu­ten afge­lo­pen vrij­dag met gemak gehaald is.

~ ~ ~