Unu, doi, trei…

Een nieuwe taal leren. De laat­ste keer was tij­dens mijn studie Geschiede­nis toen ik ruim een jaar Lati­jn heb gevol­gd bij een privéler­aar. Het werd niet echt een suc­ces ter­wi­jl de rest van mijn studie vlot­jes ging. Miss­chien dat ik achter­af beter had kun­nen kiezen voor extra taal­lessen aan de uni­ver­siteit zelf. De alleen­staande man die ik om de twee weken aan huis bezocht voor een Lati­jnse sessie bleek namelijk niet bijster geschikt als ler­aar. Hij had wel een grote tal­enken­nis maar het ont­brak hem aan enig tal­ent op het gebied van les­geven.
Aan­vanke­lijk dacht ik dat het mijn eigen onkunde was in com­bi­natie met een best wel ingewikkelde taal. Na een half jaar weinig tot geen vorderin­gen te hebben gemaakt begon ik de oorza­ak langzaa­maan buiten mezelf te zoeken. Zo slecht was ik nu ook weer niet in tal­en. Wel wat betre­ft mijn uit­spraak en luis­ter­vaardigheid, maar het lezen zelf had ik vaak bij andere tal­en snel onder de knie. Hier bleef ik echter steken zon­der dat er enig vooruitzicht op ver­be­ter­ing was. Dat ik het toch nog een jaar heb vol­ge­houden had meer te mak­en met het feit dat ik hem zo’n zielig figu­ur vond. Ik had het idee dat hij er echt naar uit­keek om eens in de twee weken iemand een mid­dag op bezoek te hebben.
Daar­na is het er nooit meer van gekomen. Tot deze week. Omdat ik waarschi­jn­lijk de komende tijd voor mijn werk wat vak­er naar onze ves­tig­ing in Roe­menië zal reizen kreeg ik plots de ingev­ing dat het wel leuk zou zijn de basis van de Roe­meense taal onder de knie te kri­j­gen. Dat je voor de veran­der­ing een sim­pele con­ver­sa­tie aan de recep­tie van het hotel kunt voeren. Of dat je bij het koffieau­tomaat non­cha­lant een vooraf inges­tudeerde opmerk­ing over het weer erin kunt gooien. Ik denk dat ze er vreemd van zullen opkijken. Wie weet vormt het de opmaat tot meer ken­nis van de taal en gaat het me ooit lukken iets van lit­eraire waarde in het Roe­meens te lezen.
Maar hoe te begin­nen? Omdat ik niet weet of het een opwelling van tijdelijke aard is, wil ik me nog niet teveel ver­plicht­en of er veel geld aan uit­geven. Daarom ben ik op zoek gegaan naar gratis of goed­kope online taal­cur­sussen en ben terecht gekomen bij de site van Goethe Ver­lag, waar je 50 tal­en kunt leren. Wat de kosten pre­cies zijn is me nog niet duidelijk want de eerste 30 lessen kun je gratis vol­gen. Je kunt verder een app down­load­en om de lessen op je smart­phone te vol­gen. Deze app is ook gratis ten­z­ij je geen adver­ten­ties wilt zien. Als laat­ste is er nog een boek beschik­baar wat na enig zoek­w­erk voor 10 Euro exclusief verzend­kosten te bestellen is bij Ama­zon. Voor­lop­ig focus ik me op de online lessen via de inter­net­brows­er en via de app. Mocht het me erg goed bevallen en zijn de kosten van de overige lessen te overzien dan ga ik vrolijk verder.
Voor nu is het in ieder geval tevens een mooie nieuwe Chal­lenge nu de plank­ing tar­get van 3 minuten afgelopen vri­jdag met gemak gehaald is.
~ ~ ~

Geef een reactie