Les 1 — Mensen

Een nieu­we serie is gebo­ren! => Roe­meens voor begin­ners. Het plan is om hier regel­ma­tig ver­slag te doen van mijn vor­de­rin­gen op het gebied van de Roe­meen­se taal. Echt hard zal dat niet gaan, maar dat mag de pret niet druk­ken. Ten­slot­te zie ik het voor­lo­pig voor­al als een gein­tje tussendoor.

Ik was dus vori­ge week uit­ge­ko­men bij de onli­ne taal­cur­sus van Goet­he-Ver­lag, en nadat ik enke­le dagen op rij les 1 had door­ge­no­men heb ik van­avond op de bij­be­ho­ren­de app mijn eer­ste toets gemaakt. Of eigen­lijk, meer­de­re toet­sen vari­ë­rend van meer­keu­ze tot het schui­ven van woor­den of het invul­len van ont­bre­ken­de woor­den. Dat alles ging pro­bleem­loos tot­dat ik gecon­fron­teerd werd met woor­den en zin­con­struc­ties die hele­maal nieuw voor me waren. Met wat dedu­ce­ren en op z’n tijd een gok­je wist ik het toch goed af te ron­den, maar vreemd is het wel. Een minpuntje.

De les zelf was goed te doen. Voor­als­nog los­se woor­den of heel kor­te zin­nen. Wat me opviel is dat ‘ik’ in het Roe­meens ‘eu’ is, maar dat je dat uit­spreekt met een ‘j’ in plaats van de ‘e’. Dus niet ‘eu’, maar ‘ju’. Daar­door lijkt het op het engel­se ‘you’ en dat zet­te me elke keer op het ver­keer­de been. Ver­der moest ik ook erg wen­nen dat zowat elk woord dat met een ‘e’ begint, er auto­ma­tisch een ‘j’ voor­af bij krijgt. Met het hard­op voor­le­zen zat ik er dus gere­geld naast. Kwes­tie van gewenning.

Han­dig is dat alles twee keer uit­ge­spro­ken wordt wan­neer je op de play-but­ton drukt. Eerst lang­zaam door een man, en daar­na een stuk vloei­en­der door een vrouw. Hier­door kun je je zowel con­cen­tre­ren op de cor­rec­te uit­spraak van bepaal­de woor­den, maar tevens gevoel krij­gen hoe snel het zal gaan wan­neer je daad­wer­ke­lijk met iemand een gesprek zult aan­gaan in het dage­lijks leven.

Wat ik jam­mer vind aan de cur­sus is dat je niet ook de Neder­lands tekst kunt weg­klik­ken (net zoals dat wel kan met de Roe­meen­se tekst). Want dan zou je eerst kun­nen luis­te­ren naar de gespro­ken tekst en dan pro­be­ren in te vul­len wat er gezegd werd. Een verbeterpuntje.

Ver­der was het me goed beval­len. Op naar les 2 — Familieleden.

~ ~ ~

Iets voor jou, dat Roe­meens? Surf dan ook eens naar de site van Goet­he-Ver­lag, of check de home­pa­ge voor een van de 49 ande­re taalcursussen.

~ ~ ~

2 reacties op “Les 1 — Mensen”

    1. Als ik er voor mijn werk steeds vaker naar toe ga, dan ligt het wel voor de hand om me er toch eens iets meer in te ver­die­pen. Maar anders was ik er denk ik nooit aan begonnen.

Reacties zijn uitgeschakeld.