Les 2 — Familie

De twee­de les is van­daag ook met goed gevolg afge­slo­ten. Omdat het voor­na­me­lijk los­se woord­jes zijn ging het zon­der al te veel pro­ble­men. Het eni­ge waar ik (net als vroe­ger tij­dens de mid­del­ba­re school) op mijn gok­kun­sten moest ver­trou­wen was bij een van de toet­sen op de iPho­ne app (op de web­si­te zelf staan geen toet­sen) waar opnieuw zin­nen en woor­den voor­bij kwa­men die in de les­sen zelf nog niet aan bod waren geko­men. Het mag de pret niet drukken.

In deze les werd veel nadruk gelegd op ‘hij en zij’, ofwel ‘el şi ea’ (spreek uit als ‘jel sie ja’). Dat kwam zo vaak terug dat ik het op een gege­ven moment niet meer uit m’n hoofd kreeg. Het werd een deun­tje dat ik con­ti­nu bleef her­ha­len, jelsie­ja, jelsie­ja, jelsie­ja, jelsie­ja, enzovoorts.

Niet dat ik het gevoel had Roe­meens te spre­ken, trou­wens. Ik moest mezelf er regel­ma­tig aan her­in­ne­ren dat het een zin was met een bete­ke­nis, ‘hij en zij’.

De woor­den voor de ver­schil­len­de fami­lie­le­den waren ver­der niet zo heel moei­lijk. ‘Buni­cul’ en ‘buni­ca’ voor groot­va­der en groot­moe­der waren nieuw, en ook ’tatăl’ voor vader was even wen­nen, maar woor­den zoals ‘mama’ (moe­der), ‘sora’ (zus­ter), ‘unchi­ul’ (oom) en ‘mătuşa’ (tan­te) lagen wat meer voor de hand.

Na de toets heb ik de iPho­ne app wat meer in detail beke­ken. Tot dan toe had ik alleen de les­sen gevolgd die op de web­si­te ston­den en de toets op de app, maar er is nog veel meer te vin­den op die app:

 • Taal­gids: Net als op de web­si­te staan hier alle 100 lessen.
 • Down­load twee­ta­li­ge audio’s: Alle 100 les­sen waar­uit de taal­cur­sus bestaat kun je down­lo­a­den waar­na ze twee­ta­lig (in mijn geval NL — RO) afge­speeld kun­nen wor­den. Han­dig voor in de auto. Ga ik dus doen.
 • Alfa­bet: Het com­ple­te alfa­bet is te down­lo­a­den, waar­na je de ver­schil­len­de let­ters als afbeel­ding kunt aan­klik­ken en afspe­len voor de juis­te uit­spraak. Er zit een toets bij.
 • Num­mers 1 tot 100: Het­zelf­de is te doen voor alle cij­fers van 1 t/m 100.
 • Woor­den­lijst: Er is een apar­te woor­den­lijst die gerang­schikt is per cate­go­rie, zoals bij­voor­beeld ‘lichaam’, ‘natuur’, ‘onder­wijs’ en nog veel meer. Deze kun je ook aan­klik­ken en ver­vol­gens krijg je dan aller­lei opties om gere­la­teer­de woor­den voor deze cate­go­rie te leren, zoals bij­voor­beeld via afbeel­din­gen, zin­nen, of door te luisteren.
 • Woor­den­schat spel: Enke­le woor­den­schat spel­le­tjes (Find the mis­sing word, Catch the word en Memo Game).
 • Vind de anto­nie­men.
 • Taal- en geo­gra­fie quiz: Deze is ech­ter niet spe­ci­fiek gericht op Roemenië.
 • Ver­ta­len: Een ver­taal optie, maar eigen­lijk is het niet meer dan een link naar Goog­le Translate.
 • Pla­ces of Inte­rest: Via een keu­ze­me­nu (type een loca­tie of gebruik de hui­di­ge loca­tie) wordt ver­vol­gens Goog­le Maps geopend.
 • Emer­g­en­cy Num­bers: Voor (alle?) lan­den van de wereld kun je de land­co­de en de alarm­num­mers opzoeken.
 • Leer­plan: Niet meer dan een tip hoe je de ster-func­tie op ver­schil­len­de plaat­sen in de app kunt gebrui­ken om er later naar terug te gaan.
 • Uw resul­taat: Indien je er voor kiest om na elke afge­no­men test het resul­taat te bewa­ren, kun je hier de tota­le voort­gang volgen.
 • Radio sta­ti­ons: Na aan­klik­ken ga je naar de web­brow­ser waar je een taal kunt kie­zen en dan krijg je een lijst van onli­ne radio­zen­ders, die ik ech­ter niet aan de praat kreeg.
 • Ander: Voor­na­me­lijk instel­lin­gen voor de app zelf.

Al met al een flin­ke lijst van extra func­ties waar­mee ik me zeker de komen­de tijd niet hoef te ver­ve­len. En ook nog eens gra­tis. Op een paar klei­ne min­punt­jes na ben ik daar­om erg tevre­den over deze iPho­ne app die er ook is voor Android.

~ ~ ~

Iets voor jou, dat Roe­meens? Surf dan ook eens naar de site van Goet­he-Ver­lag, of check de home­pa­ge voor een van de 49 ande­re taalcursussen.

Geef een antwoord