Les 2 — Familie

De tweede les is van­daag ook met goed gevolg afges­loten. Omdat het voor­namelijk losse woord­jes zijn ging het zon­der al te veel prob­le­men. Het enige waar ik (net als vroeger tij­dens de mid­del­bare school) op mijn gokkun­sten moest vertrouwen was bij een van de toet­sen op de iPhone app (op de web­site zelf staan geen toet­sen) waar opnieuw zin­nen en woor­den voor­bij kwa­men die in de lessen zelf nog niet aan bod waren gekomen. Het mag de pret niet drukken.
In deze les werd veel nadruk gelegd op ‘hij en zij’, ofwel ‘el şi ea’ (spreek uit als ‘jel sie ja’). Dat kwam zo vaak terug dat ik het op een gegeven moment niet meer uit m’n hoofd kreeg. Het werd een deun­t­je dat ik con­tinu bleef her­halen, jelsie­ja, jelsie­ja, jelsie­ja, jelsie­ja, enzovoorts. Niet dat ik het gevoel had Roe­meens te spreken, trouwens. Ik moest mezelf er regel­matig aan herin­neren dat het een zin was met een beteke­nis, ‘hij en zij’.
De woor­den voor de ver­schil­lende fam­i­liele­den waren verder niet zo heel moeil­ijk. ‘Bunicul’ en ‘buni­ca’ voor groot­vad­er en groot­moed­er waren nieuw, en ook ‘tatăl’ voor vad­er was even wen­nen, maar woor­den zoals ‘mama’ (moed­er), ‘sora’ (zuster), ‘unchi­ul’ (oom) en ‘mătuşa’ (tante) lagen wat meer voor de hand.
Na de toets heb ik de iPhone app wat meer in detail bekeken. Tot dan toe had ik alleen de lessen gevol­gd die op de web­site ston­den en de toets op de app, maar er is nog veel meer te vin­den op die app:

 • Taal­gids: Net als op de web­site staan hier alle 100 lessen.
 • Down­load twee­t­al­ige audio’s: Alle 100 lessen waaruit de taal­cur­sus bestaat kun je down­load­en waar­na ze twee­t­al­ig (in mijn geval NLRO) afge­speeld kun­nen wor­den. Hand­ig voor in de auto. Ga ik dus doen.
 • Alfa­bet: Het com­plete alfa­bet is te down­load­en, waar­na je de ver­schil­lende let­ters als afbeeld­ing kunt aank­likken en afspe­len voor de juiste uit­spraak. Er zit een toets bij.
 • Num­mers 1 tot 100: Het­zelfde is te doen voor alle cijfers van 1 t/m 100.
 • Woor­den­li­jst: Er is een aparte woor­den­li­jst die gerangschikt is per cat­e­gorie, zoals bijvoor­beeld ‘lichaam’, ‘natu­ur’, ‘onder­wi­js’ en nog veel meer. Deze kun je ook aank­likken en ver­vol­gens kri­jg je dan aller­lei opties om gere­la­teerde woor­den voor deze cat­e­gorie te leren, zoals bijvoor­beeld via afbeeldin­gen, zin­nen, of door te luis­teren.
 • Woor­den­schat spel: Enkele woor­den­schat spel­let­jes (Find the miss­ing word, Catch the word en Memo Game).
 • Vind de antoniemen.
 • Taal- en geografie quiz: Deze is echter niet spec­i­fiek gericht op Roe­menië.
 • Ver­tal­en: Een ver­taal optie, maar eigen­lijk is het niet meer dan een link naar Google Trans­late.
 • Places of Inter­est: Via een keuze­menu (type een locatie of gebruik de huidi­ge locatie) wordt ver­vol­gens Google Maps geopend.
 • Emer­gency Num­bers: Voor (alle?) lan­den van de wereld kun je de land­code en de alarm­num­mers opzoeken.
 • Leer­plan: Niet meer dan een tip hoe je de ster-func­tie op ver­schil­lende plaat­sen in de app kunt gebruiken om er lat­er naar terug te gaan.
 • Uw resul­taat: Indi­en je er voor kiest om na elke afgenomen test het resul­taat te bewaren, kun je hier de totale voort­gang vol­gen.
 • Radio sta­tions: Na aank­likken ga je naar de web­brows­er waar je een taal kunt kiezen en dan kri­jg je een lijst van online radiozen­ders, die ik echter niet aan de praat kreeg.
 • Ander: Voor­namelijk instellin­gen voor de app zelf.

Al met al een flinke lijst van extra func­ties waarmee ik me zek­er de komende tijd niet hoef te verve­len. En ook nog eens gratis. Op een paar kleine min­pun­t­jes na ben ik daarom erg tevre­den over deze iPhone app die er ook is voor Android.
~ ~ ~
Iets voor jou, dat Roe­meens? Surf dan ook eens naar de site van Goethe-Ver­lag, of check de home­page voor een van de 49 andere taal­cur­sussen.

Geef een reactie