Je hebt één taak

Onlangs werd mij ver­zocht con­tact op te nemen met een col­le­ga in de VS met de vraag of zij een demon­stra­tie aan onze afde­ling kon geven van een nieuw stuk soft­wa­re. Maar natuur­lijk. Klus­je van een cent.

Eerst maar eens chec­ken wat haar beschik­baar­heid is in de gewens­te peri­o­de. Die zou ik dan naast de afde­lings­plan­ning kun­nen leg­gen om te zien of er een match was.

Haar ant­woord via de mail: ’s Ochtends.

Hmm. Ik nam gemaks­hal­ve aan dat het haar och­tend was, dus dat bete­ken­de onze laat in de mid­dag. Omdat de helft van onze afde­ling in Cluj (Roe­me­nië) zit, moest ik nog met een extra uur tijds­ver­schil reke­nen. Wan­neer ik ervan uit­ging dat 7 uur ’s och­tends voor haar geen pro­bleem was, dan zou dat 15 uur voor ons in Neder­land en 16 uur voor de collega’s in Cluj zijn.

Twee woens­da­gen ble­ken het meest geschikt.

Ik vroeg haar daar­om een uit­no­di­ging naar onze team­le­den te ver­stu­ren op de woens­dag die haar het bes­te uit­kwam, aan­ge­zien ze toch elke och­tend beschik­baar was. Inder­daad, dat laat­ste was een twee­de aan­na­me, maar wat moest ik anders met dat sum­mie­re antwoord?

De vol­gen­de dag zag ik dat ze inder­daad een uit­no­di­ging had gestuurd voor een demo. Goed.

Alleen niet naar de hele afde­ling, maar alleen naar mij. Min­der goed.

En voor de don­der­dag, niet de woens­dag. Fout.

Wat te doen? Uit­no­di­ging wei­ge­ren met het com­men­taar dat alleen de woens­dag geschikt was? Of de uit­no­di­ging door­stu­ren naar het hele team en er het bes­te van hopen? Het werd het laat­ste. En ik stuur­de een mail­tje naar haar dat ze mis­schien een hele­boel afzeg­gin­gen kon ver­wach­ten. Het bleef stil aan de overkant.

Van­daag had­den we een ver­ga­de­ring met de afde­ling. Ik maak­te gebruik van de gele­gen­heid om te vra­gen of ieder­een de demo vol­gen­de week don­der­dag kon bij­wo­nen. De reac­ties waren gemengd. Als het dan echt moest dan zou het wel moge­lijk zijn maar lie­ver niet en waar­om niet op woensdag.

Enzo­voorts.

Voor mij reden om er nog eens een poging aan te wagen.

In mijn aller­lief­ste engels vroeg ik haar of wel­licht de woens­dag toch te over­we­gen viel. Maar­rr, als het haar te veel moei­te zou kos­ten dan zou de don­der­dag ok zijn.

Later op de dag zag ik een reac­tie van haar voor­bij komen ter­wijl ik in een ande­re ver­ga­de­ring zat. Woens­dag was geen optie. Dan had ze zelf trai­ning. Tja, dacht ik bij mezelf, dan zit er niets anders op dan dat we bij de don­der­dag blijven.

En ter­wijl ik het dacht zag ik een twee­de mail van haar voor­bij komen. Een nieu­we uit­no­di­ging ditmaal.

Een uit­no­di­ging voor een demo. Goed.

Naar de hele afde­ling. Heel goed!

Voor maan­dag drie weken verder…

Zucht.

Eén reactie

Anna 11 oktober 2017 Reageer

Oeps, alles­be­hal­ve makkelijk…

Geef een antwoord