Halfjaarlijks tijdverdrijf

Ieder half jaar opnieuw, dezelfde flauwe grap­pen en ver­war­ring ron­dom het verzetten van de klok. Alsof het de wereld com­pleet op z’n kop zet, ter­wi­jl het uitein­delijk niet meer is dan een uurt­je langer of kor­ter slapen.  Zo ervaar ik het ten­min­ste.
Vanavond ga ik dus op mijn gewone tijd­stip naar bed en slaap iet­sjes langer dan anders. Daar­na ga ik over tot de nieuwe orde van de dag en heb het er verder niet meer over. Tot­dat ik op kan­toor kom. Dan heeft iedereen het over niets anders. De ontwik­kelin­gen in Cat­alonië bijvoor­beeld zullen slechts zijdel­ings ter sprake komen, want wat is er nu belan­grijk­er dan dat we een uurt­je min­der, of was het nu een uurt­je meer, hebben kun­nen slapen.
Daarom ben ik blij dat in decem­ber het Europees par­lement een poging gaat doen deze tijdsver­spilling af te schaf­fen. Ik hoop dat ze daar suc­cesvol in gaan zijn. Waar ik alleen bang voor ben is dat we de dan het eerstvol­gende moment waarop de klok niet meer vooruit of achteruit gezet hoeft te wor­den we miss­chien nog wel meer aan­dacht gaan kri­j­gen voor deze ver­loren tra­di­tie met alle bijbe­horende grap­pen en ver­war­ring.
Waar ik verder benieuwd naar ben is of we ooit de vol­gende stap ook nog dur­ven mak­en, namelijk het afschaf­fen van al die tijd­zones. Daar raak ík nou echt van in de war. Wat er voor in de plaats zou moeten komen weet ik eerlijk gezegd niet. Van­daag las ik over ‘Earth Time’:

When it’s noon in Green­wich, Britain, let it be 12 every­where. No more reset­ting the clocks. No more won­der­ing what time it is in Peo­ria or Petropavlovsk. Our bio­log­i­cal clocks can stay with the sun, as they have from the dawn of his­to­ry. Only the numer­als will change, and they have always been arbi­trary.
[Time to Dump Time Zones, The New York Times, James Gle­ick]

Of het een redelijk alter­natief is, vraag ik me af. Wan­neer ik het in zijn total­iteit probeer te begri­jpen lijkt het nieuwe ver­war­ring te intro­duc­eren als pri­js voor het oplossen van de mis­ver­standen ron­dom de ver­schil­lende tijd­zones. Dan los je per sal­do in mijn belev­ing nog niets op. Ik wacht nog wel even op een meer aansprek­ender oploss­ing. Wel­terusten.
~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets