Halfjaarlijks tijdverdrijf

Ieder half jaar opnieuw, dezelf­de flau­we grap­pen en ver­war­ring rond­om het ver­zet­ten van de klok. Als­of het de wereld com­pleet op z’n kop zet, ter­wijl het uit­ein­de­lijk niet meer is dan een uur­tje lan­ger of kor­ter sla­pen.  Zo ervaar ik het tenminste.
Van­avond ga ik dus op mijn gewo­ne tijd­stip naar bed en slaap iets­jes lan­ger dan anders. Daar­na ga ik over tot de nieu­we orde van de dag en heb het er ver­der niet meer over. Tot­dat ik op kan­toor kom. Dan heeft ieder­een het over niets anders. De ont­wik­ke­lin­gen in Cata­lonië bij­voor­beeld zul­len slechts zij­de­lings ter spra­ke komen, want wat is er nu belang­rij­ker dan dat we een uur­tje min­der, of was het nu een uur­tje meer, heb­ben kun­nen slapen.
Daar­om ben ik blij dat in decem­ber het Euro­pees par­le­ment een poging gaat doen deze tijds­ver­spil­ling af te schaf­fen. Ik hoop dat ze daar suc­ces­vol in gaan zijn. Waar ik alleen bang voor ben is dat we de dan het eerst­vol­gen­de moment waar­op de klok niet meer voor­uit of ach­ter­uit gezet hoeft te wor­den we mis­schien nog wel meer aan­dacht gaan krij­gen voor deze ver­lo­ren tra­di­tie met alle bij­be­ho­ren­de grap­pen en verwarring.
Waar ik ver­der benieuwd naar ben is of we ooit de vol­gen­de stap ook nog dur­ven maken, name­lijk het afschaf­fen van al die tijd­zo­nes. Daar raak ík nou echt van in de war. Wat er voor in de plaats zou moe­ten komen weet ik eer­lijk gezegd niet. Van­daag las ik over ‘Earth Time’:

When it’s noon in Green­wich, Bri­tain, let it be 12 eve­ry­whe­re. No more reset­ting the clocks. No more won­de­ring what time it is in Peo­ria or Petro­pav­lo­vsk. Our bio­lo­gi­cal clocks can stay with the sun, as they have from the dawn of his­to­ry. Only the nume­rals will chan­ge, and they have always been arbitrary.
[Time to Dump Time Zones, The New York Times, James Gleick]

Of het een rede­lijk alter­na­tief is, vraag ik me af. Wan­neer ik het in zijn tota­li­teit pro­beer te begrij­pen lijkt het nieu­we ver­war­ring te intro­du­ce­ren als prijs voor het oplos­sen van de mis­ver­stan­den rond­om de ver­schil­len­de tijd­zo­nes. Dan los je per sal­do in mijn bele­ving nog niets op. Ik wacht nog wel even op een meer aan­spre­ken­der oplos­sing. Welterusten.
~ ~ ~

2 reacties op “Halfjaarlijks tijdverdrijf”

    1. Kijk! Dat vind ik nog eens een goed voor­stel. Blijft alleen natuur­lijk nog wel dat pro­bleem over dat bij­voor­beeld zes uur over­al iets anders kan bete­ke­nen qua welk moment van de dag het is. Maar vol­gens het arti­kel waar ik naar refe­reer­de is dat slechts een kwes­tie van wennen.

Reacties zijn uitgeschakeld.