20171031

Ben ik een robot?

Op mijn mobiel­tje klik­te ik van­daag een link aan. Hier­door werd gepoogd facebook te ope­nen. Niet de app-ver­sie maar op inter­net via de Safa­ri web­brow­ser. Vreemd genoeg kon ik niet mijn use­rid en wacht­woord inge­ven, maar moest ik ‘bewij­zen’ dat ik geen robot was.

Dat ging via een bevei­li­gings­con­tro­le die er onge­veer als hier­on­der uit­ziet, maar dan met een ande­re tekst:

Voor­dat ik bij deze ’tekst’ was aan­ge­ko­men had ik er al ette­lij­ke pogin­gen op zit­ten die alle­maal jam­mer­lijk faal­den. Daar­na bleef ik her­haal­de­lijk klik­ken op ‘Pro­beer een ande­re.’ maar er ver­scheen in mijn ogen niet iets waar­van ik dacht dat het me beter zou af gaan. Het ble­ven voor­na­me­lijk gemu­teer­de karak­ters over­go­ten door een teveel aan inkt.

Ik besloot het nog een­maal te proberen.

Eer­ste let­ter een E.

Twee­de let­ter een P. Of toch een R?

Der­de let­ter een 7. Maar dat is geen let­ter. Een Z mis­schien waar het onder­ste gedeel­te weg­ge­smol­ten is? Ten­slot­te zien die onder­kan­ten van de vori­ge let­ters er ook wel een beet­je vreemd uit.

Toch maar geko­zen voor 7, want er staat niet dat alles een let­ter moet zijn. Er staat dui­de­lijk ‘Voer de onder­staan­de tekst in’. Jam­mer dat die onder­staan­de tekst dan weer hele­maal niet dui­de­lijk is.

Ok, we gaan ver­der met de vier­de let­ter. Een V. Of een X? Of toch een Y? Het kan allemaal.

Bij de vijf­de let­ter lijkt het op het eer­ste gezicht mak­ke­lij­ker. Een c. Maar dan ga ik twij­fe­len. Het kan natuur­lijk net zo goed een e zijn.

Geluk­kig zijn de laat­ste twee let­ters dan weer wel dui­de­lijk her­ken­baar als een g en een t.

Wat heb­ben we aldus?

E

P R

7

V X Y

c e

g

t

Twaalf ver­schil­len­de moge­lijk­he­den als ik me niet ver­gis, ten­min­ste ervan uit­gaan­de dat de volg­or­de van de let­ters en cij­fers gelijk moet blijven.

Op goed geluk tik­te ik de meest waar­schijn­lij­ke com­bi­na­tie in en klik­te op ‘Ver­zen­den’. Helaas, ik ben een robot. Hoe­wel, die zou het mis­schien wel goed heb­ben gedaan. Of klopt de test dan niet?

4 reacties

Elja 1 november 2017

Ik heb ergens ook zo’n site waar ik dit altijd moet doen en waar het nooit lukt. Ik ben even kwijt wel­ke het is. Dan vraag ik keer om keer om een nieu­we code maar zon­der suc­ces. Gek­ma­kend. Voor zowel mens als robot.

Peter Pellenaars 2 november 2017

Het schiet op deze manier voor­al het doel voor­bij waar­voor het in het leven was geroe­pen. Raar dat het niet geë­va­lu­eerd wordt.

Ximaar 5 november 2017

Ik doe er alles aan om te ver­mij­den dat ik per abuis in faça­de­boek kom en dan is dit natuur­lijk een uit­ste­kend hulpmiddel. 😉

Peter Pellenaars 5 november 2017

Haha­ha, zo kun je het natuur­lijk ook bekijken.