Elk thema heeft z’n nadeel

Niet meer zo vaak als een tijd gele­den veran­der ik het the­ma van mijn blogsite. Meestal bek­ijk ik achter de scher­men de func­tion­aliteit van een pas uit­gekomen the­ma om te zien of het miss­chien teko­rtkomin­gen van een eerder geïn­stalleerd the­ma weet op te lossen. Indi­en dat al het geval is zie je andere teko­rtkomin­gen ervoor in de plaats komen. Wilde ik ‘vroeger’ des­on­danks het the­ma nog wel een kans geven, nu laat ik dat achter­wege.

Toch is dat de laat­ste weken even anders geweest. Dat is omdat ik bezig ben geweest met wat uit­probeersels voor een site van Inge die ik niet zomaar mag veran­deren. Ik moest dus uitwijken naar die van mij. Eigen­lijk zou ik veel beter een offline ver­sie van een site kun­nen gebruiken om daar dan onbeperkt mee te exper­i­menteren, maar daar kan ik toch niet zo goed mee uit de voeten. Mij ont­breekt het net iets teveel aan tech­nis­che ken­nis (plus tijd en geduld) om dat goed te doen.

Wat me vanocht­end opviel is dat ik op de een of andere manier telkens weer uitkom bij de thema’s gemaakt door Anders Norén. Ook mijn huidi­ge the­ma Hamil­ton is van hem. En voorheen rek­ende ik bijvoor­beeld Rams, Iwa­ta en Hoff­man tot mijn favori­eten. Bij de thema’s van Norén heb ik bij­na alti­jd het gevoel dat ze hele­maal klop­pen. Er is samen­hang in de onderde­len waar­door het nooit voelt als een bij elka­ar geharkt zooit­je wat ik bij andere thema’s vaak zie.

Toch valt er alti­jd wel iets aan te merken op welk the­ma dan ook. Zelfs of die van Norén. Van Hamil­ton bijvoor­beeld vind ik het zo jam­mer dat je de lay­out van de blogli­jst niet zodanig kunt aan­passen dat de ‘blokken’ zoals ik ze maar noem, uit­gezet kun­nen wor­den. Ik weet dat het the­ma van oor­sprong bedoeld is als port­fo­lio om je foto’s of andere werk te tonen, en dan staat zo’n overzicht natu­urlijk erg mooi. Helaas heb ik over­we­gend alleen maar tekst.

Daarom voor de veran­der­ing dit­maal een foto van insta­gram (want ooit gaat dat account weer de deur uit zoals met al mijn social media accounts) als uit­gelichte afbeeld­ing. Dan zie je die als het goed is in het blo­gov­erzicht terug. Miss­chien moet ik het ook maar gaan doen (met terug­w­erk­ende kracht) voor mijn andere blog­posts.

Een ander min­pun­t­je komt hier­mee trouwens wel aan het licht. Je hebt niet de optie om de uit­gelichte afbeeld­ing te ver­ber­gen wan­neer je doork­likt naar de blog­post. Dan heb je plots 2x maal dezelfde foto. Want de foto ver­wi­jderen uit de blog­post zelf doe ik liev­er niet. Stel je voor dat ik ooit nog eens op een ander the­ma over­stap waar de uit­gelichte afbeeld­ing niet tot de mogelijkhe­den behoort. Het resul­taat is dan een blog­post zon­der afbeeldin­gen. Zo zie je dat het telkens wel iets is met die thema’s.

~ ~ ~

2 Comments

Je hebt me nieuws­gierig gemaakt, Peter. Ik was al een tijd­je van plan Word­Press lokaal te installeren. Voor PHP en MySQL gebruik ik XAMPP als lokale serv­er op mijn pc en lap­top. Daar zit de mod­ule Bit­na­mi bij waarmeee je — geloof ik — 26 cms’en lokaal kunt installeren. Ik moest van­wege gewi­jzigde instellin­gen een schone instal­latie van XAMPP doen maar dat is zo gebeurd en daar­na heb je met Bit­na­mi in een mum van tijd Word­Press op je pc. Samen een kwarti­er of zo. Miss­chien dat ik er nog een blog over schri­jf maar ik wil ook nog een dubbele instal­latie van Magen­to erop zetten.

XAMPP heb ik toen­der­ti­jd ook gebruikt. In com­bi­natie met Desk­topServ­er en Trace. Maar het bleef alle­maal een beet­je behelpen en dat zal best wel aan mij gele­gen hebben. Wie weet, mocht je er ooit nog een blog over schri­jven geef ik het miss­chien wel een nieuwe kans. Suc­ces met je Word­Press instal­latie!

Geef een reactie