Zaterdag, 2 december 2017

Elk the­ma heeft z’n nadeel

Niet meer zo vaak als een tijd gele­den ver­an­der ik het the­ma van mijn blogsite. Meest­al bekijk ik ach­ter de scher­men de func­ti­o­na­li­teit van een pas uit­ge­ko­men the­ma om te zien of het mis­schien tekort­ko­min­gen van een eer­der geïn­stal­leerd the­ma weet op te los­sen. Indien dat al het geval is zie je ande­re tekort­ko­min­gen ervoor in de plaats komen. Wil­de ik ‘vroe­ger’ des­on­danks het the­ma nog wel een kans geven, nu laat ik dat achterwege.

Toch is dat de laat­ste weken even anders geweest. Dat is omdat ik bezig ben geweest met wat uit­pro­beer­sels voor een site van Inge die ik niet zomaar mag ver­an­de­ren. Ik moest dus uit­wij­ken naar die van mij. Eigen­lijk zou ik veel beter een offli­ne ver­sie van een site kun­nen gebrui­ken om daar dan onbe­perkt mee te expe­ri­men­te­ren, maar daar kan ik toch niet zo goed mee uit de voe­ten. Mij ont­breekt het net iets teveel aan tech­ni­sche ken­nis (plus tijd en geduld) om dat goed te doen.

Wat me van­och­tend opviel is dat ik op de een of ande­re manier tel­kens weer uit­kom bij de thema’s gemaakt door Anders Norén. Ook mijn hui­di­ge the­ma Hamil­ton is van hem. En voor­heen reken­de ik bij­voor­beeld Rams, Iwa­ta en Hoff­man tot mijn favo­rie­ten. Bij de thema’s van Norén heb ik bij­na altijd het gevoel dat ze hele­maal klop­pen. Er is samen­hang in de onder­de­len waar­door het nooit voelt als een bij elkaar geharkt zooi­tje wat ik bij ande­re thema’s vaak zie.

Toch valt er altijd wel iets aan te mer­ken op welk the­ma dan ook. Zelfs of die van Norén. Van Hamil­ton bij­voor­beeld vind ik het zo jam­mer dat je de lay­out van de blog­lijst niet zoda­nig kunt aan­pas­sen dat de ‘blok­ken’ zoals ik ze maar noem, uit­ge­zet kun­nen wor­den. Ik weet dat het the­ma van oor­sprong bedoeld is als port­fo­lio om je foto’s of ande­re werk te tonen, en dan staat zo’n over­zicht natuur­lijk erg mooi. Helaas heb ik over­we­gend alleen maar tekst.

Daar­om voor de ver­an­de­ring dit­maal een foto van inst­agram (want ooit gaat dat account weer de deur uit zoals met al mijn soci­al media accounts) als uit­ge­lich­te afbeel­ding. Dan zie je die als het goed is in het blo­gover­zicht terug. Mis­schien moet ik het ook maar gaan doen (met terug­wer­ken­de kracht) voor mijn ande­re blogposts.

Een ander min­punt­je komt hier­mee trou­wens wel aan het licht. Je hebt niet de optie om de uit­ge­lich­te afbeel­ding te ver­ber­gen wan­neer je door­klikt naar de blog­post. Dan heb je plots 2x maal dezelf­de foto. Want de foto ver­wij­de­ren uit de blog­post zelf doe ik lie­ver niet. Stel je voor dat ik ooit nog eens op een ander the­ma over­stap waar de uit­ge­lich­te afbeel­ding niet tot de moge­lijk­he­den behoort. Het resul­taat is dan een blog­post zon­der afbeel­din­gen. Zo zie je dat het tel­kens wel iets is met die thema’s.


Reacties

  1. Paul

    Je hebt me nieuws­gie­rig gemaakt, Peter. Ik was al een tijd­je van plan Word­Press lokaal te instal­le­ren. Voor PHP en MySQL gebruik ik XAMPP als loka­le ser­ver op mijn pc en lap­top. Daar zit de modu­le Bit­na­mi bij waar­meee je — geloof ik — 26 cms’en lokaal kunt instal­le­ren. Ik moest van­we­ge gewij­zig­de instel­lin­gen een scho­ne instal­la­tie van XAMPP doen maar dat is zo gebeurd en daar­na heb je met Bit­na­mi in een mum van tijd Word­Press op je pc. Samen een kwar­tier of zo. Mis­schien dat ik er nog een blog over schrijf maar ik wil ook nog een dub­be­le instal­la­tie van Magen­to erop zetten.

    1. Peter Pellenaars

      XAMPP heb ik toen­der­tijd ook gebruikt. In com­bi­na­tie met Desktop­Ser­ver en Tra­ce. Maar het bleef alle­maal een beet­je behel­pen en dat zal best wel aan mij gele­gen heb­ben. Wie weet, mocht je er ooit nog een blog over schrij­ven geef ik het mis­schien wel een nieu­we kans. Suc­ces met je Word­Press installatie!