Feestje


Vrij­dag was van­daag een belang­rij­ke dag voor ons. Ik was onder ande­re in Cluj voor de zoge­naam­de ‘site review’. Dit bete­kent dat hoger mana­ge­ment de loca­tie bezoekt en een upda­te krijgt over de plan­nen voor de komen­de jaren. Ook Busi­ness Sys­tems waar­voor ik werk­zaam ben zou aan de beurt komen.
De afge­lo­pen tijd had­den we er een hoop tijd inge­sto­ken en nu was het dan bij­na zover.
Maar voor de mees­te mede­wer­kers op de Emer­son cam­pus in Cluj was het om geheel ande­re rede­nen een min­stens even zo belang­rij­ke dag. Deze vrij­dag­avond stond het ein­de­jaars­feest gepland. En in Cluj is dat niet zomaar een feest­je. Hier wordt nog steeds flink uit­ge­pakt ver­ge­le­ken met de veel­al meer for­me­le bij­een­komst die wij in Ede gewend zijn. Niks geen pre­sen­ta­ties of anders­zins werk­ge­re­la­teer­de acti­vi­tei­ten. Alles draait om één ding: fees­ten tot je erbij neer valt.
Ook voor mij lag er een entree­kaart­je klaar plus de beno­dig­de con­sump­tie­bon­nen. Het zou de eer­ste keer zijn dat ik het mocht mee­ma­ken. Inmid­dels had ik al heel wat ver­ha­len gehoord van hoe wild het er soms aan toe kon gaan. En met meer dan dui­zend veel­al jon­ge bezoe­kers leek me dat niet meer dan nor­maal. Maar of ik er nu zelf zoveel te zoe­ken had?
Lang twij­fel­de ik of ik er naar toe zou gaan. Zeker op het eind van de werk­dag toen de site review voor ons nog­al met een anti-cli­max was geëin­digd1 had ik alleen maar zin om op m’n hotel­ka­mer vroeg naar bed te gaan.
Ik liet me ech­ter over­ha­len. Om kwart over negen stond de taxi voor het hotel en zater­dag­och­tend ver­liet ik het feest rond 5 uur in de och­tend met pie­pen­de oren en een stuk in mijn kraag. Maar ik had het voor geen geld wil­len mis­sen. Alle ver­ha­len die ik gehoord had ble­ken waar te zijn.
Vol­gend jaar ben ik weer van de par­tij. Wie weet doe ik dan ook wel mee aan de wed­strijd wie zich het mooist of ori­gi­neelst ver­kleed had.


~ ~ ~


  1. Eerst werd de pre­sen­ta­tie ver­scho­ven, toen inge­kort, en nog later uit het pro­gram­ma gehaald, om op het eind van de dag toch weer op de agen­da te ver­schij­nen, maar toen werd de upda­te niet meer door ons ver­zorgd maar door een van de aan­we­zi­gen in de groep omdat wij alweer in ande­re mee­tings zaten.