Feestje


Vri­jdag was van­daag een belan­grijke dag voor ons. Ik was onder andere in Cluj voor de zoge­naamde ‘site review’. Dit betekent dat hoger man­age­ment de locatie bezoekt en een update kri­jgt over de plan­nen voor de komende jaren. Ook Busi­ness Sys­tems waar­voor ik werkza­am ben zou aan de beurt komen.
De afgelopen tijd had­den we er een hoop tijd ingesto­ken en nu was het dan bij­na zover.
Maar voor de meeste medew­erk­ers op de Emer­son cam­pus in Cluj was het om geheel andere rede­nen een min­stens even zo belan­grijke dag. Deze vri­jda­gavond stond het ein­de­jaars­feest gep­land. En in Cluj is dat niet zomaar een feestje. Hier wordt nog steeds flink uit­gepakt vergeleken met de vee­lal meer formele bijeenkomst die wij in Ede gewend zijn. Niks geen pre­sen­taties of ander­szins werkgere­la­teerde activiteit­en. Alles draait om één ding: feesten tot je erbij neer valt.
Ook voor mij lag er een entreekaart­je klaar plus de ben­odigde con­sump­tiebon­nen. Het zou de eerste keer zijn dat ik het mocht meemak­en. Inmid­dels had ik al heel wat ver­halen geho­ord van hoe wild het er soms aan toe kon gaan. En met meer dan duizend vee­lal jonge bezoek­ers leek me dat niet meer dan nor­maal. Maar of ik er nu zelf zoveel te zoeken had?
Lang twi­jfelde ik of ik er naar toe zou gaan. Zek­er op het eind van de werkdag toen de site review voor ons nogal met een anti-cli­max was geëindigd1 had ik alleen maar zin om op m’n hotelka­mer vroeg naar bed te gaan.
Ik liet me echter over­halen. Om kwart over negen stond de taxi voor het hotel en zater­dagocht­end ver­li­et ik het feest rond 5 uur in de ocht­end met piepende oren en een stuk in mijn kraag. Maar ik had het voor geen geld willen mis­sen. Alle ver­halen die ik geho­ord had bleken waar te zijn.
Vol­gend jaar ben ik weer van de par­tij. Wie weet doe ik dan ook wel mee aan de wed­stri­jd wie zich het mooist of orig­i­neelst verkleed had.


~ ~ ~


  1. Eerst werd de pre­sen­tatie ver­schoven, toen ingeko­rt, en nog lat­er uit het pro­gram­ma gehaald, om op het eind van de dag toch weer op de agen­da te ver­schi­j­nen, maar toen werd de update niet meer door ons ver­zorgd maar door een van de aan­wezi­gen in de groep omdat wij alweer in andere meet­ings zat­en. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets