Geef niet toe aan de verleiding

Van­daag zat de dvd-box van Game of Thrones bij de post. Ein­delijk is nu ook seizoen 7 voor ons beschik­baar. We had­den de serie als hard­core fans natu­urlijk al veel eerder kun­nen down­load­en of met een tijdelijk abon­nement op HBO kun­nen kijken, maar omdat we ooit met dvd’s begonnen zijn gaan we daar nu net­jes mee door. En als ik het goed begri­jp dan vol­gt er hier­na nog een laat­ste seizoen en dan is het over voor wat betre­ft de tv-serie.

Ik ben op een gegeven moment ook de boeken van George R.R. Mar­tin gaan lezen, maar daarmee lig ik hopeloos achter. Door (de voor­berei­din­gen voor) de ver­huiz­ing had ik er steeds min­der tijd voor en toen we een­maal een klein beet­je geset­teld waren zat­en veel van mijn boeken nog steeds in dozen ver­pakt. Onlangs heb ik ze gevon­den en staan ze weer in de boekenkast op mijn kamer. Miss­chien dat ik er bin­nenko­rt weer in verder ga.

Toen Inge de dvd-box zag liggen was ik even bang dat ze al meteen deze avond de eerste aflev­er­ing wilde afspe­len. Haar ken­nende zou het daar niet bij bli­jven. Toen ze het tussen neus en lip­pen opperde hield ik echter de boot af. Hoeveel zin ik ook heb om nu zelf te ervaren hoe het verder gaat, mijn hoofd staat er nog niet naar. Onlangs heb ik op het werk een andere func­tie gekre­gen en in die over­gang gaat veel tijd zit­ten. Dit gecom­bi­neerd met een directe col­le­ga die ons gaat ver­lat­en en een nieuwe man­ag­er die ingew­erkt moet wor­den maakt dat ik het momenteel wat drukker heb dan nor­maal.

Wat mij betre­ft houden we dus de span­ning erin tot­dat de ker­st­vakantie is aange­bro­ken. Dan vind ik het pri­ma om een aan­tal aflev­erin­gen achter elka­ar te kijken. Want dat is het gevaar dat ik nu zie wan­neer we niet aan de ver­lei­d­ing kun­nen weer­staan om met de eerste aflev­er­ing te begin­nen. Iedereen weet hoe dat afloopt. Met een cliffhang­er. Zodat je automa­tisch door­gaat met de vol­gende aflev­er­ing. Enzovoorts. Je bent gevan­gen in een binge-watch­ing cirkel.

Toe­val­lig las ik er afgelopen week­end over in Irrestible van Adam Atler:

Assum­ing you enjoy the show, if you obey the struc­ture of the episodes laid out by the writ­ers, you’ll strug­gle to escape the binge-view­ing process. What you can do instead, though, is to short-cir­cuit the cliffhang­ers either before they’re intro­duced or after they’re resolved.
[p.288]

Met andere woor­den, stop met kijken op het moment dat de cliffhang­er zich aan­di­ent (meestal zie je die wel aankomen), of ga door met de vol­gende aflev­er­ing om te zien hoe de cliffhang­er in elka­ar zit en stop dan. Zo is het iet­sjes makke­lijk­er om uit de binge-watch­ing cirkel te stap­pen.

Maar vooral­snog wil ik de kat niet op het spek binden. Het lijkt me ver­standi­ger om voor­lop­ig hele­maal niet te begin­nen om te voorkomen dat ondanks alle goede bedoelin­gen en tips we ergens mid­den in de nacht gefrus­treerd alsnog moeten stop­pen met kijken omdat ’s ocht­ends vroeg de wekker onver­bid­delijk een nieuwe werkdag aankondigt.

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets