Feest onder ouderlijk toezicht

Zomaar van die herin­ner­in­gen die plots opkomen wan­neer je een boek leest. In dit geval moest ik denken aan een ver­jaardags­feest bij een klasgenoot tij­dens mijn mid­del­bare schoolti­jd. Dat kwam van­wege De tolk van Java door Alfred Bir­ney. Daarin zoekt een Indis­che jonge­man rond 1950 zijn cor­re­spon­den­tievriendin op in Hel­mond of all places. Haar oud­ers hebben er een schoen­winkel in de Heis­traat.

Ook de oud­ers van mijn klasgenoot had­den een winkel ergens in het cen­trum van Hel­mond. Op de uitn­odig­ing stond dat het een Amerikaanse fuif zou gaan wor­den dus we wer­den geacht alle­maal iets te eten of drinken mee te nemen. Ik wist niets beters te verzin­nen dan een fles wijn thuis uit de drankvoor­raad te pikken. Het bleek bij toe­val een nogal dure en goede keus te zijn zo kreeg ik veel lat­er te horen, maar dat terz­i­jde.

Vooraf deden de wild­ste ver­halen de ronde over het feest. Het klasgenoot­je had een aan­tal vriendin­nen die op z’n zachts gezegd nogal los­bandig waren. Ze speelden allen hock­ey en waren nogal makke­lijk in de omgang, althans vol­gens enkele vage ken­nis­sen die lid waren van dezelfde hock­ey­club. Een klasgenoot­je waar ik toen­der­ti­jd een oog­je op had zou ook van de par­tij zijn, dus ik had al met al hoge verwachtin­gen van de avond.

Groot was mijn teleurstelling toen we de huiskamer boven de winkel betraden. Als een stel kamp­be­waarders zat de fam­i­lie van de jarige job in een hoek aan tafel zon­der hun plaats ook maar voor een min­u­ut te ver­lat­en. Al het andere meu­bi­lair was tijdelijk ver­wi­jderd of aan de kant geschoven zodat er vol­doende ruimte was om te dansen. Verder ston­den er alleen nog wat hoge tafelt­jes waarop we onze drankjes en hap­jes kon­den zetten. De licht­en waren zelfs gedempt om een intieme sfeer te creëeren, maar de stem­ming kwam er nooit echt in zolang we gadeges­la­gen wer­den door het groep­je stilzwi­j­gende vol­wasse­nen die iedere beweg­ing van ons nauwlet­tend in de gat­en hield.

Veel eerder dan gedacht ver­li­eten de eerste klasgenoten vroeg in de avond het feestje. Ook ikzelf bood algauw excus­es aan dat ik de vol­gende dag ’s ocht­ends moest voet­ballen en mijn nachtrust hard nodig had. Een­maal buiten vertrok ik lin­ea rec­ta richt­ing bin­nen­stad van Hel­mond en zocht een aan­tal vrien­den op om alsnog flink te gaan feesten. Hoe dat afgelopen is staat me verder niets meer van bij.

Voor een Hel­mondse schoen­mak­ers­dochter, een Indis­che voor­ma­lige oor­logstolk en hun zoon bestaat er geen heden. Alleen een belast verleden. De zoon achter­vol­gt zijn oud­ers met vra­gen over de oor­log in Ned­er­lands-Indië die door­woedt in het gezin. Hun ver­halen zijn span­nend, hilar­isch, gruwelijk, niet te bevat­ten, rauw, maar niet zon­der humor.

De tolk van Java
Alfred Bir­ney
Uit­gev­er De Geus
ISBN 9789044538502

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets