Vrijdag, 29 december 2017

We zijn dan wel gro­ter gaan wonen, maar dat bete­kent niet auto­ma­tisch dat ik meer ruim­te voor mijn boek­ver­za­me­ling heb. Eer­der het omge­keer­de. Mijn stu­deer­ka­mer heeft min­der kast­ruim­te en ver­der zijn de plek­ken ofwel niet echt han­dig (de zol­der van het huis) of niet geschikt (de zol­der van de schuur). Er zit dus niets anders op dan afscheid te nemen van een gedeel­te van mijn boe­ken. Met pijn in het hart, dat wel.

De vraag is nu wat de bes­te manier is om de boe­ken elders onder te bren­gen. Bij het oud papier zet­ten is me wat te gor­tig. Om ze bij de kring­loop in te leve­ren zie ik ook niet met­een zit­ten. Ik heb het idee dat ze dan waar­schijn­lijk niet bij ech­te boek­lief­heb­bers terecht­ko­men. Een beter alter­na­tief is om ermee op een boe­ken­markt of rom­mel­markt te gaan staan. Laat ik daar ech­ter een bloed­he­kel aan heb­ben. Dan nog lie­ver digi­taal via Marktplaats.

Alleen vind ik Markt­plaats een ver­schrik­ke­lij­ke site. Een aan­tal keer heb­ben wij er spul­len aan­ge­bo­den en hoe­wel het mees­te uit­ein­de­lijk ver­kocht is, waren som­mi­ge con­tac­ten met poten­ti­ë­le kopers rond­uit ver­ve­lend te noe­men. Eerst blij­ven door­vra­gen over aller­lei details, dan een tijd niets meer laten horen, om dan na een aan­tal her­in­ne­rin­gen als­nog een afspraak te maken en het dan uit­ein­de­lijk toch niet komen opda­gen. Daar heb ik geen zin meer in. Ook denk ik dat boe­ken niet echt goed ver­ko­pen op Marktplaats.

Waar dan wel? Van­daag heb ik de knoop door­ge­hakt en heb beslo­ten om het eens te pro­be­ren via bol.com.

Via mijn koop­ac­count heb ik nu een ver­koop­ac­count aan­ge­maakt. Dat ging erg gemak­ke­lijk. Ver­vol­gens heb ik als test twee boe­ken te koop gezet. Ook dat was zo gedaan. De komen­de weken ga ik in mijn vrije uur­tjes wat meer titels toe­voe­gen. Of het gaat wer­ken weet ik natuur­lijk niet, maar nuch­ter beschouwd zou­den er vol­doen­de kopers langs moe­ten komen op deze site. Of ze mijn boe­ken weten te vin­den is weer iets anders. Laat staan of ze tot koop zul­len overgaan.

Omdat ik toch bezig was heb ik met­een een account aan­ge­maakt op het part­ner­pro­gram­ma. Daar­mee kan ik ‘spon­so­red links’ naar bol.com op mijn site zet­ten (zie bij­voor­beeld onder aan deze blog­post). Klikt een bezoe­ker daar dan op en leidt dit daad­wer­ke­lijk tot een aan­koop, dan krijg ik daar een klein per­cen­ta­ge van. Ik heb geen enke­le illu­sie dat ik hier rijk van ga wor­den. De eni­ge reden is dat ik het als een soort van com­pen­sa­tie zie voor de bij­dra­ge die ik aan bol.com dien te beta­len bij elke ver­koop van een boek uit mijn eigen assor­ti­ment via hun site. Of het alle­maal de moei­te waard is laat ik jul­lie over een jaar­tje weten.

~ ~ ~

[Upda­te 3 febru­a­ri 2018] Het expe­ri­ment is voor­bij. Wel­ge­teld één boek heb ik tot nu toe weten te ver­ko­pen. En ik heb het idee dat er met alle aftrek van com­mis­sie naar bol.com ook niet echt veel over­blijft. Dan maar gewoon de boe­ken die ik een nieu­we eige­naar gun naar de kring­loop brengen.


Reacties

 1. Elja

  Ik ben benieuwd hoe het bevalt. Ik zie op tegen het naar het post­kan­toor bren­gen. Mijn vori­ge pak­ket­je dat ik moest ver­zen­den heeft 3 maan­den thuis gele­gen voor ik er aan toe kwam naar de post­ba­lie 5 minu­ten lopen ver­der­op te gaan. Ik ken mezelf. Ik breng ze dan nog lie­ver gra­tis naar de kring­loop — alles in 1 keer met een auto vol. Lie­ve lui dan rijk — slecht maar waar.
  Over die spon­so­red links: ik heb 14 euro gekre­gen van bol over de afge­lo­pen 3 maan­den! Dus dat is toch niet niets. Bij­na weer een boek!!

  1. Peter Pellenaars

   Ik ben er ook nog niet hele­maal uit of het echt bij me past. Eigen­lijk deed ik het meer in een opwel­ling omdat Inge vol­op bezig is met aller­lei spul op markt­plaats te zet­ten nu we ein­de­lijk wat meer tijd had­den om alles uit te zoe­ken. Toen dacht ik dat het mis­schien wel een goed idee was om mijn boe­ken via bol te gaan verkopen.
   Voor­lo­pig kijk ik het een tijd­je aan, en schiet het niet op dan gaan ze als­nog naar de kringloop.
   En wat die spon­so­red links betreft zie ik dat er best wel op geklikt wordt maar het zal ook hiet z’n tijd wel nodig heb­ben voor­dat het wat zoden aan de dijk zet. Maar zoals je zegt, elke cent is mee­ge­no­men als je er ver­der niet zo heel veel voor hoeft te doen dan wat lin­kjes te plaatsen.