Zondag, 31 december 2017

De bes­te wen­sen voor 2018

Nog een paar uur­tjes en dan zit 2017 er alweer op. Het jaar is voor­bij gevlo­gen. Zeker de eer­ste helft die geheel in het teken stond van de ver­bou­wing en ver­hui­zing heb­ben we als in een rol­ler­coas­ter beleefd. Geen moment van rust zo leek het. Dat kwam pas mid­den in de zomer toen we enke­le weken vakan­tie hadden.

Niet dat we stil zaten. Wel dat we ‘offi­ci­eel’ de ver­bou­wing als afge­rond beschouw­den. Van­uit men­taal oog­punt een ver­stan­di­ge beslis­sing. Nu was ineens de gro­te klus ach­ter de rug en had­den we alleen nog een rede­lijk lan­ge to-do lijst, maar die had­den we altijd al gehad. Het gaf ons wat lucht, want de tijd sinds we het huis een jaar eer­der te koop had­den zien staan tot aan de zomer van 2017 was ons niet in de kou­de kle­ren gaan zitten.

En zo kwam er in de twee­de helft van het jaar toch weer wat ruim­te voor ande­re zaken, zoals (in mijn geval) spor­ten en lezen. Iets wat ik best wel gemist had. Jam­mer alleen dat ik al snel een bles­su­re opliep die me de rest van het jaar par­ten bleef spe­len. Met het lezen had ik er min­der last van waar­door ik na een aar­ze­lend begin toch enke­le uit­ge­le­zen boe­ken op mijn lees­lijst heb kun­nen zet­ten. Eens zien of ik dat vol­gend jaar kan vast­hou­den en uitbouwen.

Al met al kan ik terug­kij­ken op een uiter­ma­te geslaagd jaar. Natuur­lijk ging er hier en daar heus wel iets mis, maar over de gehe­le linie beke­ken weegt het niet op tegen alles wat goed ging. Zo zag ik in mijn slecht­ste dro­men tij­dens de ver­bou­wing het gehe­le huis ineen stor­ten van­we­ge een ver­keer­de con­struc­tie van het nieu­we dak. We zit­ten nu in ons droom­huis en boven­dien ook nog eens op een fan­tas­ti­sche plek waar we ons van­af de eer­ste dag hele­maal thuis voe­len. Als het aan ons ligt gaan we hier nooit meer weg.

Maar tege­lij­ker­tijd besef­fen we ons dat 2017 niet voor ieder­een gebracht heeft wat men ervan gehoopt had. In die zin zijn we erg dank­baar voor het geluk en de voor­spoed die ons ten deel is geval­len. Daar­om wen­sen we bij deze voor ieder­een opnieuw het aller­bes­te voor 2018 en dat het in aller­lei opzich­ten beter zal zijn dan 2017.

PS. Doe van­nacht voor­zich­tig met vuur­werk. De wind kan een lelij­ke spel­bre­ker zijn.