Maandag, 31 december 2018

Het was mij nog niet eer­der opge­val­len maar vol­gens Inge staat de lift­ca­bi­ne er elk jaar. Bij de ingang van het tuin­cen­trum naast de olie­bol­len­kraam. Mis­schien dat de afge­lo­pen jaren Inge de olie­bol­len heeft gehaald. Hoe­wel, dit is pas de twee­de jaar­wis­se­ling die we in Bem­mel vie­ren en heb­ben we daar­voor de olie­bol­len waar­schijn­lijk ergensLees ver­der…Maan­dag, 31 decem­ber 2018

Zondag, 30 december 2018

We ston­den met z’n vie­ren voor het raam. Eerst aan de voor­kant. Toen aan de zij­kant. En op ’t laatst bij de gro­te schuif­pui die zicht geeft op de ach­ter­tuin. De bedoe­ling was dat we de vele vogels zou­den bewon­de­ren die we elke dag opnieuw rond­om ons huis zien. Mijn vader is hele­maal gek vanLees ver­der…Zon­dag, 30 decem­ber 2018

Zaterdag, 29 december 2018

Het is raar. Inmid­dels ben ik al ruim een week thuis. Kerst­va­kan­tie. Maar zo voelt het niet. Eer­der als een heel lang uit­ge­rekt week­end. De zater­da­gen met bood­schap­pen en klus­jes wis­se­len zich geruis­loos af voor zon­da­gen met relax momen­ten en (ande­re) klus­jes. Soms over­heerst het zater­dag­ge­voel, dan weer het zon­dags­ge­voel. Het blijft ech­ter week­end. Mis­schienLees ver­der…Zater­dag, 29 decem­ber 2018

Vrijdag, 28 december 2018

De tijd dat ik hoge sta­pels half gele­zen boe­ken her en der door het huis had staan is alweer ver ach­ter me. Tegen­woor­dig pro­beer ik een boek uit te lezen voor­dat ik aan een ander begin. Niet altijd lukt me dat en ik heb ook nog een aan­tal ‘esca­pes’ voor mezelf ver­zon­nen, zoals dat ikLees ver­der…Vrij­dag, 28 decem­ber 2018

Donderdag, 27 december 2018

Op de val­reep van 2018 is het me toch nog gelukt twee boe­ken uit te lezen waar ik al een tijd mee bezig was: What the dog saw door Mal­colm Glad­well Drunk Tank Pink door Adam Alter De vrije dagen geven me ein­de­lijk de gele­gen­heid om wat lan­ger aan een stuk rus­tig door te kun­nen lezen. De ver­hou­dingLees ver­der…Don­der­dag, 27 decem­ber 2018

Woensdag, 26 december 2018

Wat ik niet wist is dat je in Net­flix door op je account te klik­ken de moge­lijk­heid hebt om je com­ple­te kijk­ge­schie­de­nis terug te zien. Dan schrik je af en toe wel even­tjes als je denkt geen bin­­ge-wat­cher te zijn maar de har­de cij­fers toch iets anders sug­ge­re­ren. Mijn excuus is dat de lan­ge­re kijk­ses­siesLees ver­der…Woens­dag, 26 decem­ber 2018

Stenen voor dank

Eer­ste deel – Twee­ën­twin­tig­ste hoofd­stuk: Hoe Don Qui­chot een aan­tal onge­luk­ki­gen bevrijd­de die men tegen hun wens voer­de naar waar zij niet heen wil­den Dat Don Qui­chot geheel zijn grip op de rea­li­teit kwijt is mag onder­hand wel dui­de­lijk zijn, maar voor de twij­fe­laars volgt in het onder­ha­vi­ge hoofd­stuk weer een knap staal­tje ver­stands­ver­bijs­te­ring vanLees ver­der…Ste­nen voor dank

Donderdag, 20 december 2018

Van­daag vroeg op om te con­tro­le­ren hoe laat ze een nieu­we TV komen bezor­gen. Om zeven uur in de och­tend zou ik daar­over een mail­tje ont­van­gen met het geplan­de tijd­stip. Waar­om niet gewoon de dag ervoor, zo vroeg ik me af. Maar daar had ik niets over te zeg­gen. Er zou ook een sms-tje omLees ver­der…Don­der­dag, 20 decem­ber 2018

Dolende ZZPer

Eer­ste deel – Een­en­twin­tig­ste hoofd­stuk: Het­welk han­delt over het ver­he­ven avon­tuur en de groot­se wij­ze waar­op de helm van Mam­bri­no werd buit­ge­maakt, mits­ga­ders over ande­re zaken die onze ono­ver­win­ne­lij­ke rid­der over­kwa­men Na de enigs­zins bescha­men­de afgang bij de water­mo­len beslui­ten Don Qui­chot en San­cho snel ver­der te trek­ken op zoek naar nieu­we avon­tu­ren. Die latenLees ver­der…Dolen­de ZZPer

Back to Top