Kantoor-22

Kan iemand een sys­teem noe­men dat nog niet op de lijst staat?
We kijken elka­ar aan.
Dan weer naar de lijst op het scherm. Die lijkt aardig com­pleet. Toch schi­et mij er plots een­t­je te bin­nen die ik niet zie staan. Net voor­dat ik het wil zeggen is iemand anders me voor. Maar goed ook want inmid­dels zie ik dat de inbreng die ik in gedacht­en had toch al ver­meld staat.
De col­le­ga die me te snel af was komt daar­ente­gen wel met een aan­vulling die vol­doet aan de opdracht. De naam herken ik. Of het gebruikt wordt bin­nen onze organ­isatie weet ik dan weer niet.
Een andere col­le­ga is beter op de hoogte:
Dit sys­teem wordt wel degelijk door ons gebruikt. Het is de ver­vanger voor de emails die we tot voor kort gebruik­ten om bij onze fab­riek in de VS zendin­gen te bespoedi­gen.
Dat mag niet meer.
Met het nieuwe sys­teem is het de bedoel­ing om tick­ets aan te mak­en, die dan bij dezelfde groep mensen in de fab­riek terechtkomen om er actie op te onderne­men. 
Het prob­leem is alleen dat er nooit op die tick­ets gereageerd wordt. Dus ver­s­turen we dan ten einde raad alsnog emails. Die wor­den wel gelezen blijk­baar, want vaak bin­nen korte tijd komt er een antwo­ord via email terug.
Dat als we klacht­en hebben we daar­voor een tick­et aan moeten mak­en in het eerder genoemde sys­teem.
We kijken elka­ar aan. Dan schi­eten we alle­maal in de lach. Het is het start­sein voor een hilar­ische uitwissel­ing van soort­gelijke ver­halen. Daar had­den we ook een mooie lijst van kun­nen mak­en.
~ ~ ~

Geef een reactie