Woensdag, 10 januari 2018

Kan­toor-22

Kan iemand een sys­teem noe­men dat nog niet op de lijst staat?

We kij­ken elkaar aan.

Dan weer naar de lijst op het scherm. Die lijkt aar­dig com­pleet. Toch schiet mij er plots een­tje te bin­nen die ik niet zie staan. Net voor­dat ik het wil zeg­gen is iemand anders me voor. Maar goed ook want inmid­dels zie ik dat de inbreng die ik in gedach­ten had toch al ver­meld staat.

De col­le­ga die me te snel af was komt daar­en­te­gen wel met een aan­vul­ling die vol­doet aan de opdracht. De naam her­ken ik. Of het gebruikt wordt bin­nen onze orga­ni­sa­tie weet ik dan weer niet.

Een ande­re col­le­ga is beter op de hoogte:

Dit sys­teem wordt wel dege­lijk door ons gebruikt. Het is de ver­van­ger voor de emails die we tot voor kort gebruik­ten om bij onze fabriek in de VS zen­din­gen te bespoedigen. 

Dat mag niet meer.

Met het nieu­we sys­teem is het de bedoe­ling om tic­kets aan te maken, die dan bij dezelf­de groep men­sen in de fabriek terecht­ko­men om er actie op te ondernemen. 

Het pro­bleem is alleen dat er nooit op die tic­kets gere­a­geerd wordt. Dus ver­stu­ren we dan ten ein­de raad als­nog emails. Die wor­den wel gele­zen blijk­baar, want vaak bin­nen kor­te tijd komt er een ant­woord via email terug.

Dat als we klach­ten heb­ben we daar­voor een tic­ket aan moe­ten maken in het eer­der genoem­de systeem.

We kij­ken elkaar aan. Dan schie­ten we alle­maal in de lach. Het is het start­sein voor een hila­ri­sche uit­wis­se­ling van soort­ge­lij­ke ver­ha­len. Daar had­den we ook een mooie lijst van kun­nen maken.