Zaterdag, 13 januari 2018

Impe­ach­ment (7+)

Na een lan­ge reis en veel avon­tu­ren arri­veert de Reu­zen­per­zik in de Ver­e­nig­de Sta­ten. Op het dak van een wol­ken­krab­ber nog wel. James en zijn vrien­den stap­pen uit in de vol­le over­tui­ging dat zij vrien­de­lijk wel­kom wor­den gehe­ten in het land van de onbe­grens­de moge­lijk­he­den na hun door­sta­ne ontberingen.

Hoe anders is de rea­li­teit. Ze heb­ben de pech om juist Trump Tower als hun lan­dings­plaats te kie­zen. Daar wor­den ze opge­wacht door een man die voor de oplet­ten­de toe­schou­wer de hui­di­ge pre­si­dent in hoogst eigen per­soon blijkt te zijn. Met angst en beven ziet hij deze reu­zen­per­zik, this big peach! als acu­te drei­ging die zijn leven­tje over­hoop kan gooi­en. In een laat­ste wan­hoops­daad beschul­digt hij de nieuw­ko­mers van ter­ro­ris­me, maar de reu­zen­per­zik grijpt in voor­dat de zaken gie­rend uit de hand lopen.

Het duurt dan ook niet lang voor­dat de pre­si­dent van het toneel is ver­dwe­nen. De impe­ach­ment heeft zijn werk gedaan. Een jon­ge­tje op de eer­ste rij neemt de hon­neurs tij­de­lijk waar als bur­ge­mees­ter en het gevaar is weer voor even geweken.

Onze oud­ste klein­zoon zit gefas­ci­neerd op het punt­je van zijn stoel de voor­stel­ling te vol­gen. “Snap je het een beet­je?”, fluis­ter ik zacht­jes. “Nee”, ver­trouwt hij me toe, “ik begrijp echt niet hoe die zij­de­rups zo’n lang touw uit zijn mond kan spinnen.”

~ ~ ~
We bezoch­ten De Reu­zen­per­zik (naar het boek van Roald Dahl) in de Stads­schouw­burg van Nij­me­gen, uit­ge­voerd door Mat­zer The­a­ter­pro­duc­ties. De doel­groep was kin­de­ren van­af 7 jaar (van­daar dat we er met onze klein­kin­de­ren zaten), maar er was voor vol­was­se­nen ook vol­op te genie­ten. Dus ga dat zien met de hele fami­lie!
https://www.youtube.com/watch?v=dCfUT9UsMcE
Hier vind je de speel­lijst.
Cre­dits:
Tekst: Roald Dahl
Bewer­king en regie: Made­lei­ne Mat­zer
Spel: Marijn Kla­ver, Stijn Wes­te­nend, Mar­go Ver­hoe­ven, Jas­per Boeke/Niels Gooi­j­er
Muziek: Hel­ge Slik­ker
Decor­ont­werp: San­ne Danz
Kos­tuum­ont­werp: Ilse Ver­meu­len, Marie­ke Hen­driks
Licht­ont­werp: Catha­ri­na Schol­ten
Tech­niek: Casper Vriens, Mari­an­ne van Andel, Chris­ti­an Ver­schuuren
Illu­stra­tie: Quen­tin Blake