Maandag, 15 januari 2018

Kei­zer Karel, mag ik oversteken?

Na de voor­stel­ling lie­pen we terug naar de par­keer­plaats waar we onze auto had­den ach­ter­ge­la­ten. Dat had dich­ter­bij gekund, maar dan had­den we waar­schijn­lijk moe­ten beta­len. Nu was het gra­tis omdat we het geluk had­den dat een terug­ke­rend stel uit de bin­nen­stad zo attent was hun dag­kaartje aan ons te schenken.

Dat was nog eens vrien­de­lijk. Veel vrien­de­lij­ker dan de vele weg­brui­kers die ons op alle moge­lij­ke manie­ren pro­beer­den het leven zuur te maken. Of meer pre­cies, zij pro­beer­den het over­ste­ken van de vele op- en afrit­ten die het Kei­zer Karel­plein in Nij­me­gen rijk is zo goed als onmo­ge­lijk te maken. Het was totaal niet dui­de­lijk wie er op som­mi­ge plaat­sen waar ver­keers­lich­ten ont­bra­ken voor­rang had. Hoe­wel het ook met ver­keers­lich­ten regel­ma­tig een gok bleef.

We vroe­gen ons af of het aan ons zou lig­gen. Zo vaak komen we niet in Nij­me­gen en iede­re keer weer lijkt het wel of deze roton­de almaar ono­ver­zich­te­lij­ker is gewor­den. Van alle kan­ten snel­len de fiet­sen, scoo­ters en auto’s je voor­bij, ogen­schijn­lijk zon­der eni­ge logi­ca. De twee klein­kin­de­ren die we bij ons had­den maak­ten het er niet gemak­ke­lij­ker op om tel­kens weer vei­lig een nieu­we hin­der­nis te nemen.

We slaak­ten een zucht van ver­lich­ting toen we deze cha­os zon­der kleer­scheu­ren ach­ter ons had­den gela­ten. Dat dit niet een van­zelf­spre­ken­de gebeur­te­nis is, las ik van­daag op de nieuws­si­te van de NOS:

Het Kei­zer Karel­plein in Nij­me­gen is de gevaar­lijk­ste ver­keers­lo­ca­tie van Neder­land. Dat con­clu­deert RTL Nieuws op basis van cij­fers van de poli­tie en Rijkswaterstaat.

Later kwam daar een rec­ti­fi­ca­tie over­heen dat RTL Nieuws het onder­zoek gaat over­doen omdat

de gehan­teer­de onder­zoeks­me­tho­de niet cor­rect was. Daar­door kan het aan­tal onge­luk­ken per loca­tie niet met zeker­heid wor­den vast­ge­steld. Het aan­tal kan hoger, maar ook lager lig­gen dan de genoem­de cij­fers.
Vol­gens RTL kan op basis van het onder­zoek wel wor­den vast­ge­steld dat het Kei­zer Karel­plein een van de meest ver­keers­on­vei­li­ge loca­ties is, maar niet dat het ook de meest onvei­li­ge is.

Het zal mij niet ver­ba­zen dat ook het nieu­we onder­zoek zal uit­wij­zen dat het Kei­zer Karel­plein als­nog het meest onvei­lig is in Neder­land. Zo voel­de het in ieder geval wel.