The internet of Humans

Alle gekheid op een stok­je, de tijd dat machines de heer­schap­pij overne­men mag wat mij betre­ft nog even op zich lat­en wacht­en. Zelf voel ik me ondanks mijn afwijk­ende ster­ren­beeld in de dieren­riem meer mens/dier dan machine. Maar van­daag las ik een artikel over ‘tran­shu­man­is­ten’ die het machine-zijn wel degelijk ambiëren:

Ze geloven zo sterk in tech­nol­o­gis­che vooruit­gang dat ze ervan over­tu­igd zijn dat we de natu­urlijke gren­zen van de mens, inclusief zijn ster­fe­lijkheid, moeten oprekken en uitein­delijk door­breken. Ze willen let­ter­lijk machines wor­den.”
[Het ver­lan­gen een machine te wor­den, Chris­tel Don, nrc.nl]

Aan het woord is Mark O’Connell die onder­zoek deed naar deze sub­cul­tu­ur die zich voor­namelijk ophoudt in Sil­i­con Val­ley en er het boek To be a Machine over schreef dat deze week in een Ned­er­landse ver­tal­ing beschik­baar komt. Een alge­meen ken­merk wat hen bindt is een onvoor­waardelijk geloof in het oplossend ver­mo­gen van tech­nolo­gie gekop­peld aan de hoop op onster­fe­lijkheid. In de woor­den van O’Con­nell: “Je kunt het tran­shu­man­isme ook zien als een mod­erne oplev­ing van religieuze ideeën”.

Het lijkt me een ontwik­kel­ing met risi­co’s. Zo exper­i­menteert men volop met aller­lei implan­tat­en in het menselijk lichaam die de beperkin­gen van het mens-zijn in hun ogen heeft probeert op te hef­fen. Wat te denken van het voor­beeld dat O’Con­nell beschri­jft van een inge­bouwde ther­mome­ter met blue­tooth die de cv in huis regelt op basis van lichaam­swarmte. Klinkt onschuldig tot­dat de link gelegd wordt met de vele waarschuwin­gen die steeds meer gedaan wor­den ron­dom de kwets­baarheid van ‘The inter­net of Things’.  Je moet er niet aan denken wan­neer een hack plaatsvin­dt op zo’n implan­taat. Iets wat al jaren onderk­end wordt in relatie tot medis­che toepassin­gen zoals pace­mak­ers en bek­end staat onder de term ‘Hack­ing Humans’.

Ongetwi­jfeld zullen deze fanatieke tran­shu­man­is­tis­che nerds daar afdoende beveilig­ing omheen gebouwd hebben in tegen­stelling tot wat je van­daag ziet bij de argeloze con­sument die een ‘slimme ther­mostaat’ in huis gehaald heeft. Maar zodra ‘The Inter­net of Humans’ salon­fähig gaat wor­den zullen er ongetwi­jfeld goed­kope vari­anten op de markt komen die lang niet zo goed afgescher­md zijn voor hack­ers dan de duur­dere exem­plaren. Ik hou m’n hart vast.

In To Be a Machine, Mark O’Con­nell presents us with the first full-length explo­ration of tran­shu­man­ism: its philo­soph­i­cal and sci­en­tif­ic roots, its key play­ers and pos­si­ble futures. From charis­mat­ic techies seek­ing to enhance the body to immor­tal­ists who believe in the pos­si­bil­i­ty of ‘solv­ing’ death; from com­put­er pro­gram­mers qui­et­ly re-design­ing the world to vast com­pet­i­tive robot­ics con­ven­tions; To Be a Machine is an Adven­ture in Won­der­land for our time.

To Be a Machine
Mark O’Con­nell
Uit­gev­er: Gran­ta Books
ISBN: 9781783781966

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets