Zaterdag, 20 januari 2018

The inter­net of Humans

Alle gek­heid op een stok­je, de tijd dat machi­nes de heer­schap­pij over­ne­men mag wat mij betreft nog even op zich laten wach­ten. Zelf voel ik me ondanks mijn afwij­ken­de ster­ren­beeld in de die­ren­riem meer mens/dier dan machi­ne. Maar van­daag las ik een arti­kel over ’trans­hu­ma­nis­ten’ die het machi­ne-zijn wel dege­lijk ambiëren:

„Ze gelo­ven zo sterk in tech­no­lo­gi­sche voor­uit­gang dat ze ervan over­tuigd zijn dat we de natuur­lij­ke gren­zen van de mens, inclu­sief zijn ster­fe­lijk­heid, moe­ten oprek­ken en uit­ein­de­lijk door­bre­ken. Ze wil­len let­ter­lijk machi­nes wor­den.”
[Het ver­lan­gen een machi­ne te wor­den, Chris­tel Don, nrc.nl]

Aan het woord is Mark O’Connell die onder­zoek deed naar deze sub­cul­tuur die zich voor­na­me­lijk ophoudt in Sili­con Val­ley en er het boek To be a Machi­ne over schreef dat deze week in een Neder­land­se ver­ta­ling beschik­baar komt. Een alge­meen ken­merk wat hen bindt is een onvoor­waar­de­lijk geloof in het oplos­send ver­mo­gen van tech­no­lo­gie gekop­peld aan de hoop op onster­fe­lijk­heid. In de woor­den van O’Con­nell: “Je kunt het trans­hu­ma­nis­me ook zien als een moder­ne ople­ving van reli­gi­eu­ze ideeën”.

Het lijkt me een ont­wik­ke­ling met risi­co’s. Zo expe­ri­men­teert men vol­op met aller­lei implan­ta­ten in het men­se­lijk lichaam die de beper­kin­gen van het mens-zijn in hun ogen heeft pro­beert op te hef­fen. Wat te den­ken van het voor­beeld dat O’Con­nell beschrijft van een inge­bouw­de ther­mo­me­ter met blue­tooth die de cv in huis regelt op basis van lichaams­warm­te. Klinkt onschul­dig tot­dat de link gelegd wordt met de vele waar­schu­win­gen die steeds meer gedaan wor­den rond­om de kwets­baar­heid van ‘The inter­net of Things’.  Je moet er niet aan den­ken wan­neer een hack plaats­vindt op zo’n implan­taat. Iets wat al jaren onder­kend wordt in rela­tie tot medi­sche toe­pas­sin­gen zoals pace­ma­kers en bekend staat onder de term ‘Hac­king Humans’.

Onge­twij­feld zul­len deze fana­tie­ke trans­hu­ma­nis­ti­sche nerds daar afdoen­de bevei­li­ging omheen gebouwd heb­ben in tegen­stel­ling tot wat je van­daag ziet bij de arge­lo­ze con­su­ment die een ‘slim­me ther­mo­staat’ in huis gehaald heeft. Maar zodra ‘The Inter­net of Humans’ salon­fä­hig gaat wor­den zul­len er onge­twij­feld goed­ko­pe vari­an­ten op de markt komen die lang niet zo goed afge­schermd zijn voor hac­kers dan de duur­de­re exem­pla­ren. Ik hou m’n hart vast.

In To Be a Machi­ne, Mark O’Con­nell pre­sents us with the first full-length explo­ra­ti­on of trans­hu­ma­nism: its phi­lo­so­p­hi­cal and sci­en­ti­fic roots, its key play­ers and pos­si­ble futu­res. From cha­ris­ma­tic techies see­king to enhan­ce the body to immor­ta­lists who belie­ve in the pos­si­bi­li­ty of ‘sol­ving’ death; from com­pu­ter pro­gram­mers qui­et­ly re-desig­ning the world to vast com­pe­ti­ti­ve robo­tics con­ven­ti­ons; To Be a Machi­ne is an Adven­tu­re in Won­der­land for our time.

To Be a Machi­ne
Mark O’Con­nell
Uit­ge­ver: Gran­ta Books
ISBN: 9781783781966