Woensdag, 24 januari 2018

De Man­nen

Voor mij zat een man. Een aan­tal stoe­len ver­der­op nog een man. Ertus­sen­in een stel. De ene man boog zich voor­over en sprak de ande­re man aan. Ze ken­den elkaar. Een gea­ni­meerd gesprek begon.

Ik kon niet ver­staan wat ze zei­den. Wel begreep ik dat op een gege­ven moment de vraag aan het stel gesteld werd of er van plaats gewis­seld kon wor­den. Dat kon.

De ene man zat nu naast de ande­re man. En ernaast zat het stel. Een man en een vrouw in dit geval. Waar­van de man naast de ande­re man­nen zat. Zo te zien ach­ter­af niet erg geluk­kig met deze plaatsverwisseling.

Het con­cert begon bij­na. Lich­ten in de zaal wer­den gedempt en het geroe­ze­moes nam in gelij­ke mate af. Behal­ve voor mij. De twee man­nen klet­sten vro­lijk door. En de man van het stel poog­de door steel­se ver­bol­gen blik­ken iets daar­aan te doen. Tevergeefs.

De arties­ten kwa­men het podi­um opge­lo­pen. Luid geklap over­stem­de heel even de con­ver­sa­tie van de twee man­nen voor mij. Meer men­sen keken hun kant op. Het werd niet opge­merkt. De twee man­nen waren te druk bezig met ver­ha­len op te halen uit lang ver­vlo­gen tij­den (zo stel­de ik mezelf voor).

Van het stel boog de man zich steeds ver­der naar de vrouw. Weg van de stoor­zen­ders naast hem. Met hoog opge­trok­ken schou­ders gaf zijn lichaams­hou­ding aan niet gediend te zijn van wat zijn buren uit­voer­den. De vrouw fluis­ter­de zacht op hem in. Om voor­al rus­tig te blij­ven denk ik. Geen scè­ne te maken.

Lang­zaam wer­den we over­spoeld door de eer­ste Oos­ters aan­doen­de kla­ri­net­klan­ken die via de spea­kers ver­sterkt tot ons kwa­men. Ze deden hun heil­za­me wer­king. De man­nen voor mij vie­len stil. De man van het stel ont­span­de zich. De vrouw van het stel keek ver­liefd naar hoe haar part­ner gecon­cen­treerd naar het podi­um keek. Het con­cert was begonnen.

De man­nen voor wie wij alle­maal geko­men waren had­den nu alle aan­dacht en beto­ver­den ons voor ander­half uur met hun magi­sche kunst.

~ ~ ~

Ik bezocht eer­der deze avond Levan­ter, een ‘ont­moe­ting tus­sen drie magi­sche musi­ci’: Eric Vloei­mans (trom­pet), Jeroen van Vliet (pia­no) en Kinan Azmeh (kla­ri­net) in het ver­nieuw­de Musis Arnhem.

Voor meer info en de agen­da van hun toer door Neder­land, bezoek de web­si­te van The­a­ter­bu­reau De Mannen.