Een select clubje

Drie kas­ten met elk acht planken van 46 cm breed. Dat maakt iets meer dan 11 meter ruimte om boeken neer te zetten. In ons vorige huis had ik de beschikking over een vier kas­ten, waar­van de vierde (die nu weg is) ook nog eens een plankbreedte had van 70 cm. Verder had ik de planken iets dichter op elka­ar staan zodat er negen stuks in een kast pas­ten. Daar­door had ik dus bij­na 20 meter tot mijn beschikking.

Het betre­ft hier de ruimte die ik heb voor mijn verza­mel­ing lit­er­atu­ur. Non-fic­tie kan ik kwi­jt in andere kas­ten, hoewel ook hier de verwacht­ing is dat ik fors moet gaan min­deren.

Gis­teren, op de dag dat het over­li­j­den van Ikea-oprichter Kam­prad uit de radio klonk was ik bezig om de drie kas­ten in elka­ar te zetten. Ik wilde vloeken maar uit respect voor de man die begon als verkop­er van lucifers hield ik me in. Zo erg is tenslotte tegen­wo­ordig niet meer. Nog maar zelden ont­breken er onderde­len of klopt de bouwteken­ing niet. Een hele ver­be­ter­ing ten opzichte van voor mijn gevoel niet erg lang gele­den.

Toen een­maal de kas­ten op hun plaats ston­den kon het echte werk begin­nen. De dozen met boeken waren al uit­gepakt. Over­al lagen wankele stapels waar­tussen het moeil­ijk lav­eren was zon­der ze om te stoten. Natu­urlijk was alles onge­sor­teerd. De dozen waren ingepakt op for­maat niet op alfa­betis­che vol­go­rde. Hoe zou ik het gaan doen?

Mijn eerste ingev­ing was om gewoon willekeurig boeken te pakken en dan kast 1 te gebruiken voor A-H, kast 2 voor I-P, en kast 3 voor Q-Z. Op achter­naam auteur, zoals ik dat alti­jd gewend ben om te doen. Toch leek me dat geen goede aan­pak, want kon het zijn dat de kas­ten op een gegeven moment vol waren ter­wi­jl ik nog aller­lei boeken over had die ik er ook in wilde hebben.

Er diende zich een beter idee aan. Ik besloot de stapels alle­maal te draaien met de rug naar mij toe zodat ik zon­der al te veel moeite de titels kon lezen. En dan zou ik er over­al de boeken tusse­nu­it halen die ik per se in mijn kast wil hebben. Had ik die een­maal er in staan en was er ruimte over, dan kon ik opnieuw door de stapels gaan om boeken te zoeken die alsnog een kans kre­gen om opgenomen te wor­den in deze ere­ga­ler­ij.

Het heeft me twee volle dagen gekost. Voor­namelijk omdat ik alle boek­ti­tels die in de kast terecht zijn gekomen meteen overgenomen heb op de pag­i­na Mijn boekenkast hier op mijn blog. Dat was nog het meeste werk want ik wilde waar mogelijk tevens de auteursnaam gelinkt hebben aan de index die ik ook steeds verder aan het uit­brei­den ben. Maar het is me gelukt. De drie kas­ten zijn zo goed als hele­maal gevuld. Dit is het resul­taat:

Het betekent wel dat ik een hoop boeken over heb. Van een aan­tal had ik al eerder besloten dat ik ze niet meer bli­jf bewaren. Die staan al met een linkje naar bol.com in de verkoop. Daar zal het niet bij bli­jven. Ook de rest zal weg moeten want meer ruimte heb ik sim­pel­weg niet. Het kan hoo­gu­it gebeuren dat ik een boek tegenkom dat ik toch in mijn kast wil. Dat kan dan alleen als er een ander boek uit­gaat. Zo bli­jft mijn lit­er­atu­urverza­mel­ing in kwan­titeit gelijk maar zal gelei­delijk aan de kwaliteit (in mijn ogen althans) steeds verder sti­j­gen. Geen slecht vooruitzicht.

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets