Zondag, 28 januari 2018

Een select clubje

Drie kas­ten met elk acht plan­ken van 46 cm breed. Dat maakt iets meer dan 11 meter ruim­te om boe­ken neer te zet­ten. In ons vori­ge huis had ik de beschik­king over een vier kas­ten, waar­van de vier­de (die nu weg is) ook nog eens een plank­breed­te had van 70 cm. Ver­der had ik de plan­ken iets dich­ter op elkaar staan zodat er negen stuks in een kast pas­ten. Daar­door had ik dus bij­na 20 meter tot mijn beschikking.

Het betreft hier de ruim­te die ik heb voor mijn ver­za­me­ling lite­ra­tuur. Non-fic­tie kan ik kwijt in ande­re kas­ten, hoe­wel ook hier de ver­wach­ting is dat ik fors moet gaan minderen.

Gis­te­ren, op de dag dat het over­lij­den van Ikea-oprich­ter Kamp­rad uit de radio klonk was ik bezig om de drie kas­ten in elkaar te zet­ten. Ik wil­de vloe­ken maar uit res­pect voor de man die begon als ver­ko­per van luci­fers hield ik me in. Zo erg is ten­slot­te tegen­woor­dig niet meer. Nog maar zel­den ont­bre­ken er onder­de­len of klopt de bouw­te­ke­ning niet. Een hele ver­be­te­ring ten opzich­te van voor mijn gevoel niet erg lang geleden.

Toen een­maal de kas­ten op hun plaats ston­den kon het ech­te werk begin­nen. De dozen met boe­ken waren al uit­ge­pakt. Over­al lagen wan­ke­le sta­pels waar­tus­sen het moei­lijk lave­ren was zon­der ze om te sto­ten. Natuur­lijk was alles onge­sor­teerd. De dozen waren inge­pakt op for­maat niet op alfa­be­ti­sche volg­or­de. Hoe zou ik het gaan doen?

Mijn eer­ste inge­ving was om gewoon wil­le­keu­rig boe­ken te pak­ken en dan kast 1 te gebrui­ken voor A‑H, kast 2 voor I‑P, en kast 3 voor Q‑Z. Op ach­ter­naam auteur, zoals ik dat altijd gewend ben om te doen. Toch leek me dat geen goe­de aan­pak, want kon het zijn dat de kas­ten op een gege­ven moment vol waren ter­wijl ik nog aller­lei boe­ken over had die ik er ook in wil­de hebben.

Er dien­de zich een beter idee aan. Ik besloot de sta­pels alle­maal te draai­en met de rug naar mij toe zodat ik zon­der al te veel moei­te de titels kon lezen. En dan zou ik er over­al de boe­ken tus­sen­uit halen die ik per se in mijn kast wil heb­ben. Had ik die een­maal er in staan en was er ruim­te over, dan kon ik opnieuw door de sta­pels gaan om boe­ken te zoe­ken die als­nog een kans kre­gen om opge­no­men te wor­den in deze eregalerij.

Het heeft me twee vol­le dagen gekost. Voor­na­me­lijk omdat ik alle boek­ti­tels die in de kast terecht zijn geko­men met­een over­ge­no­men heb op de pagi­na Mijn boe­ken­kast hier op mijn blog. Dat was nog het mees­te werk want ik wil­de waar moge­lijk tevens de auteurs­naam gel­inkt heb­ben aan de index die ik ook steeds ver­der aan het uit­brei­den ben. Maar het is me gelukt. De drie kas­ten zijn zo goed als hele­maal gevuld. Dit is het resultaat:

Het bete­kent wel dat ik een hoop boe­ken over heb. Van een aan­tal had ik al eer­der beslo­ten dat ik ze niet meer blijf bewa­ren. Die staan al met een lin­kje naar bol.com in de ver­koop. Daar zal het niet bij blij­ven. Ook de rest zal weg moe­ten want meer ruim­te heb ik sim­pel­weg niet. Het kan hoog­uit gebeu­ren dat ik een boek tegen­kom dat ik toch in mijn kast wil. Dat kan dan alleen als er een ander boek uit­gaat. Zo blijft mijn lite­ra­tuur­ver­za­me­ling in kwan­ti­teit gelijk maar zal gelei­de­lijk aan de kwa­li­teit (in mijn ogen althans) steeds ver­der stij­gen. Geen slecht vooruitzicht.

2 reacties

Jolka 29 januari 2018 Reageer

.. een huis zon­der boe­ken voelt vreemd, als­of er iets niet klopt.

Peter Pellenaars 31 januari 2018 Reageer

Klopt. Daar zou ik maar moei­lijk aan kun­nen wen­nen. Of eigen­lijk hele­maal niet bij nader inzien.

Geef een antwoord