20180209 — vrijdag

Op zoek naar (boe­ken van) Barbara

Ik ben op zoek naar Bar­ba­ra Hodg­son. Zij is de schrij­ver en illu­stra­tor van het boek The Sen­su­a­list dat ik momen­teel lees. Zowel over het boek als over de schrijf­ster is bar wei­nig te vin­den op het inter­net. Wat ik tot nu toe weet is dat zij in Cana­da woont en naast geïl­lu­streer­de romans ook non-fic­tie werk op haar naam heeft staan. Maar helaas heeft ze geen eigen web­si­te of soci­al media-accounts.

Bij de boek­han­del in het dorp plaats ik een zoek­op­dracht. Ze geven me wei­nig kans omdat ze net als mij al snel gecon­sta­teerd heb­ben dat Hodg­son zo goed als onvind­baar is. Een laat­ste kans is om hun net­werk van twee­de­hands boek­win­kels te raad­ple­gen zodat ik mis­schien nog wat ande­re boe­ken van haar in bezit kan krij­gen. Ten­slot­te ben ik ook op die manier aan The Sen­su­a­list gekomen.

Helen woke up in the midd­le of the night wea­ring some­o­ne else’s breasts.

Het boek sprak me niet met­een aan. Pas toen ik er door­heen bla­der­de en de vele ana­to­mi­sche teke­nin­gen zag raak­te ik geïn­te­res­seerd. Ook de ope­nings­zin vond ik boei­end. Het deed me den­ken aan Kafka’s Die Ver­wand­lung, zon­der dat ik me voor de geest kon halen hoe dat boek nu pre­cies begon1. Wat me pre­cies voor ogen stond bij de com­bi­na­tie van de veel­al lugu­be­re plaat­jes en deze eer­ste zin kan ik me niet meer voor de geest halen. Het was in ieder geval vol­doen­de om tot aan­koop over te gaan. Waar­na het boek op de sta­pel ‘nog te lezen’ terecht kwam.

In de afge­lo­pen jaren heb ik het ver­schei­de­ne keren in de hand gehad. Elke keer weer bleef ik gerui­me tijd han­gen bij de illu­stra­ties zon­der dat ik besloot het ver­haal daad­wer­ke­lijk te gaan lezen. Tot­dat ik dit jaar besloot om rigoreus door mijn boek­ver­za­me­ling te gaan. Heel even over­woog ik om The Sen­su­a­list onge­le­zen van de hand te doen. Maar opnieuw raak­te ik gefas­ci­neerd. In een opwel­ling besloot ik om het boek een laat­ste kans te geven en nam het mee naar Cluj. Op de heen­reis begon ik te lezen. In het hotel las ik ’s avonds na het werk ver­der. En nu heb ik het bij­na uit en wil ik meer van haar lezen. Van­daar de zoektocht.

Geluk­kig kreeg ik van­daag een mailtje:

Bes­te heer Pellenaars,
Wij heb­ben bij een twee­de­hand­s­le­ve­ran­cier navraag gedaan voor het boek Hippolyte’s island (gebon­den met stof­om­slag, prijs inclu­sief ver­zend­kos­ten n.o.t.k.). Het is nog even de vraag of het beschik­baar is maar bent u nog steeds geïn­te­res­seerd? In dat geval kun­nen wij ver­zoe­ken om het te laten toesturen.

Ik heb gere­a­geerd dat ik nog steeds geïn­te­res­seerd ben.

~ ~ ~

Helen Mar­tin is a scho­lar of anti­que ana­to­mi­cal illu­stra­ti­on. But she doesn’t know her own body any­mo­re, becau­se Helen is, qui­te liter­al­ly, los­ing her sen­ses. Sight, hea­ring, touch, smell, tas­te; all are dis­ap­pe­a­ring. And she has star­ted to hal­lu­ci­na­te — for sure­ly it is a hal­lu­ci­na­ti­on — that her body is being repla­ced, pie­ce by pie­ce with some­o­ne els­e’s. Her hus­band, too, see­ms to be lost; vanis­hed during a busi­ness trip to Euro­pe. When Helen sets out to find him, on the night train from Munich to Vien­na the mys­te­ries proliferate.

The Sen­su­a­list
Bar­ba­ra Hodgson
Uit­ge­ver: Byzan­ti­um Books
ISBN: 9780811832083


  1. Als Gre­gor Sam­sa eines Mor­gens aus unru­hi­gen Träu­men erwach­te, fand er sich in sei­nem Bett zu einem unge­heu­e­ren Unge­zie­fer ver­wan­delt. 


Reacties

  1. Paul

    Je maakt me wel nieuws­gie­rig. Ik kan een aan­tal titels vin­den op abebooks.com en antiqbook.com. Mis­schien kun je het daar nog proberen.

    1. Peter Pellenaars

      Dank voor de tips, Paul. Die hou ik even ach­ter de hand voor als het via de boek­han­del in Bem­mel niet gaat luk­ken. Inmid­dels heb ik op de site van FantasticFiction.com een (vol­gens mij) rede­lijk com­pleet over­zicht gevon­den van de boe­ken (fic­tie en non-fic­tie) die ze geschre­ven heeft. Met daar­bij ook links waar de boe­ken even­tu­eel nog besteld kun­nen wor­den. Maar ook daar slechts heel sum­mie­re (“Bar­ba­ra Hodg­son is a book desig­ner and wri­ter”) ach­ter­grond info over de schrijfster.