Op zoek naar (boeken van) Barbara

Ik ben op zoek naar Bar­bara Hodg­son. Zij is de schri­jver en illus­tra­tor van het boek The Sen­su­al­ist dat ik momenteel lees. Zow­el over het boek als over de schri­jf­ster is bar weinig te vin­den op het inter­net. Wat ik tot nu toe weet is dat zij in Cana­da woont en naast geïl­lus­treerde romans ook non-fic­tie werk op haar naam heeft staan. Maar helaas heeft ze geen eigen web­site of social media-accounts.

Bij de boekhan­del in het dorp plaats ik een zoekop­dracht. Ze geven me weinig kans omdat ze net als mij al snel gecon­sta­teerd hebben dat Hodg­son zo goed als onvin­d­baar is. Een laat­ste kans is om hun netwerk van tweede­hands boek­winkels te raad­ple­gen zodat ik miss­chien nog wat andere boeken van haar in bez­it kan kri­j­gen. Tenslotte ben ik ook op die manier aan The Sen­su­al­ist gekomen.

Helen woke up in the mid­dle of the night wear­ing some­one else’s breasts.

Het boek sprak me niet meteen aan. Pas toen ik er doorheen bladerde en de vele anatomis­che tekenin­gen zag raak­te ik geïn­ter­esseerd. Ook de open­ingszin vond ik boeiend. Het deed me denken aan Kafka’s Die Ver­wand­lung, zon­der dat ik me voor de geest kon halen hoe dat boek nu pre­cies begon1. Wat me pre­cies voor ogen stond bij de com­bi­natie van de vee­lal lugu­bere plaat­jes en deze eerste zin kan ik me niet meer voor de geest halen. Het was in ieder geval vol­doende om tot aankoop over te gaan. Waar­na het boek op de stapel ‘nog te lezen’ terecht kwam.

In de afgelopen jaren heb ik het ver­schei­dene keren in de hand gehad. Elke keer weer bleef ik geruime tijd hangen bij de illus­traties zon­der dat ik besloot het ver­haal daad­w­erke­lijk te gaan lezen. Tot­dat ik dit jaar besloot om rig­oreus door mijn boekverza­mel­ing te gaan. Heel even over­woog ik om The Sen­su­al­ist ongelezen van de hand te doen. Maar opnieuw raak­te ik gefasci­neerd. In een opwelling besloot ik om het boek een laat­ste kans te geven en nam het mee naar Cluj. Op de heen­reis begon ik te lezen. In het hotel las ik ’s avonds na het werk verder. En nu heb ik het bij­na uit en wil ik meer van haar lezen. Van­daar de zoek­tocht.

Gelukkig kreeg ik van­daag een mailt­je:

Beste heer Pel­lenaars,
Wij hebben bij een tweede­hand­slever­anci­er navraag gedaan voor het boek Hippolyte’s island (gebon­den met sto­fom­slag, pri­js inclusief verzend­kosten n.o.t.k.). Het is nog even de vraag of het beschik­baar is maar bent u nog steeds geïn­ter­esseerd? In dat geval kun­nen wij ver­zoeken om het te lat­en toes­turen.

Ik heb gereageerd dat ik nog steeds geïn­ter­esseerd ben.

~ ~ ~

Helen Mar­tin is a schol­ar of antique anatom­i­cal illus­tra­tion. But she doesn’t know her own body any­more, because Helen is, quite lit­er­al­ly, los­ing her sens­es. Sight, hear­ing, touch, smell, taste; all are dis­ap­pear­ing. And she has start­ed to hal­lu­ci­nate — for sure­ly it is a hal­lu­ci­na­tion — that her body is being replaced, piece by piece with some­one else’s. Her hus­band, too, seems to be lost; van­ished dur­ing a busi­ness trip to Europe. When Helen sets out to find him, on the night train from Munich to Vien­na the mys­ter­ies pro­lif­er­ate.

The Sen­su­al­ist
Bar­bara Hodg­son
Uit­gev­er: Byzan­tium Books
ISBN: 9780811832083

~ ~ ~


  1. Als Gre­gor Sam­sa eines Mor­gens aus unruhi­gen Träu­men erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem unge­heueren Ungeziefer ver­wan­delt. 

    • Dank voor de tips, Paul. Die hou ik even achter de hand voor als het via de boekhan­del in Bem­mel niet gaat lukken. Inmid­dels heb ik op de site van FantasticFiction.com een (vol­gens mij) redelijk com­pleet overzicht gevon­den van de boeken (fic­tie en non-fic­tie) die ze geschreven heeft. Met daar­bij ook links waar de boeken eventueel nog besteld kun­nen wor­den. Maar ook daar slechts heel sum­miere (“Bar­bara Hodg­son is a book design­er and writer”) achter­grond info over de schri­jf­ster.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets