20180222 — donderdag

Ga voor kort

Ik kwak­kel met mijn moti­va­tie. Dit jaar ben ik nog maar een enke­le keer gaan hard­lo­pen. Sur­vi­val­run ligt ook stil. Een zeu­ren­de bles­su­re aan mijn elle­boog gebruik ik als excuus om dan maar hele­maal niet te gaan spor­ten. Erg goed voor het her­stel zal dat niet zijn. Laat staan dat mijn con­di­tie op peil blijft. Voor je het weet zit je in een vici­eu­ze cir­kel. Die neer­waarts gaat.

Het lijkt op blog­gen. Dat valt soms ook stil. Door aller­lei oor­za­ken komt het er een tijd­je niet van. Ineens heb je meer dan een week geen nieu­we upda­te geschre­ven. Je kruipt schuld­be­wust ach­ter het toet­sen­bord en merkt ver­vol­gens dat het niet lukt. Geen inspi­ra­tie. Wezen­loos staar je naar het lege scherm. Dan maar een ande­re brow­ser­tab geo­pend en voor je het weet ben je ver­lo­ren geraakt in de ver­lei­din­gen van het inter­net. Weer een dag niet geblogd. En de inner­lij­ke drem­pel wordt hoger en hoger.

De oplos­sing voor bei­de kwaal­tjes heb ik inmid­dels gevon­den. Een sim­pe­le truc om de impas­se te door­bre­ken. Ga voor kort.

Een kort rond­je ren­nen. Een kort stuk­je schrijven.

Het maakt niet uit of je het tem­po niet haalt wat je gewend bent toen je nog lek­ker in je vel zat. Het maakt niet uit of het geschre­ve­ne je bevalt in ver­ge­lij­king met eer­de­re blog­post. Ga er gewoon voor. Dan komt de rest vanzelf.

Ergens las ik:

You don’t have to be gre­at to start, but you have to start to be great.

Dat vat het denk ik goed samen. Niet dat ik ‘gre­at’ wil zijn. Wel dat ik in bewe­ging wil blijven.

Daar­om ging ik van­daag na het werk een klei­ne 4 kilo­me­ter hard­lo­pen. En schreef er daar­na deze kor­te blog­post over. Nu niet stilvallen.


Reacties

 1. Elja

  Ik vind het een super­tip. Echt! Voor alles: zwem­men, hard­lo­pen, blog­gen … al die dingen.

  1. Peter Pellenaars

   Het is een poging om die inter­ne cri­ti­cus de mond te snoe­ren op het moment dat gewoon gaan rennen/zwemmen/bloggen belang­rij­ker is dan goed rennen/zwemmen/bloggen. Want stil­stand is ach­ter­uit­gang zoals we alle­maal weten.

 2. Sandra

  Ik ben (ik vind mij­zelf) slecht in het schrij­ven van reac­ties maar van­daag pro­beer ik het weer, want ik wil deze pagi­na niet weg­druk­ken zon­der iets tegen je te zeg­gen. Je hebt dan mis­schien een kor­te blog­post geschre­ven maar het raak­te mij wel en ik ging er over naden­ken want ja het is waar, ‘you don’t have to be gre­at to start, but you have to start to be gre­at’ maar ik ver­geet dat zelf wel eens, het star­ten alleen al is goed want als je nooit begint dan gebeurt er ook niks?!
  Daar­na klik­te ik op de link naar deze dag in 2014 en knik­te enthou­si­ast ja pre­cies dat hele bin­ge rea­ding is toch bela­che­lijk net als dat bin­ge wat­ching en aan­ge­ko­men bij de laat­ste zin ‑nadat ik stom­ver­baasd was dat iemand zoveel boe­ken in zo’n kor­te tijd kon lezen- dacht ik, sjips, niets is wat het lijkt, dit is dus wat bin­ge rea­ding is (vluch­tig door een boek heen gaan om maar zo snel moge­lijk naar het vol­gen­de boek door te gaan) en wat is hier nu in vre­des­naam leuk aan? Ik betrap mij­zelf er juist op dat ik regel­ma­tig het tegen­over­ge­stel­de doe, ik blijf han­gen in een boek omdat ik de sfeer zo goed vind dat ik het niet uit wil lezen omdat de ‘magie’ dan weg is?

  1. Peter Pellenaars

   Slecht als in ‘wei­nig tot geen reac­tie ach­ter­la­ten’, of ‘slech­te reac­ties schrijven’?
   Op het laat­ste staat vol­gens mij niet echt een keur­merk zolang de scheld­par­tij­en, onheu­se beje­ge­nin­gen e.d. maar ach­ter­we­ge blij­ven. Eigen­lijk net zoals in het dage­lijk­se omgangsverkeer.
   Bij het eer­ste kan ik me iets voor­stel­len. Ikzelf bezon­dig me daar ook vaak aan. Ter­wijl dat jaren gele­den geen pro­bleem was. Toen liet ik bij alles wat ik las vaak een reac­tie ach­ter. Voor een gedeel­te laat ik het nu ach­ter­we­ge van­we­ge de drem­pels die er vaak zijn om een reac­tie te kun­nen plaat­sen (captcha’s voor­al om te bewij­zen dat je geen ‘robot’ bent). Daar­naast is het een mix van gemak­zucht, haast en afwe­ging tus­sen tijd voor rea­ge­ren of weer iets anders lezen. Maar ik heb me voor­ge­no­men toch wat vaker weer een reac­tie ach­ter te laten. Voor­al omdat ik het zelf zo op prijs stel wan­neer het bij mijn blog­posts gedaan wordt.
   Dus daar­om dank voor je reactie!
   En ja, ook ik betrap mezelf erop dat ik vaker lang­za­mer lees wan­neer het boek me goed bevalt, dan snel­ler. Dat geeft me uit­ein­de­lijk toch meer bevrediging.

   1. Sandra

    Het eer­ste inder­daad. Bij drem­pels haak ik ook af (‘klik op alle foto’s met een ver­keers­bord’, seri­eus?) maar ik vind reac­ties op mijn blog ook leuk, en iemand heeft tijd en moei­te gesto­ken in het­geen ik lees en om daar na het lezen weg te gaan zon­der te groe­ten voelt niet altijd goed 🙂