20180226 — maandag

De kat was niet bereik­baar voor commentaar

Wie doet het niet? Een goed gesprek voe­ren met je huis­dier. Of op z’n minst af en toe een opmer­king delen over bij­voor­beeld het weer. Zon­der dat we een ant­woord terug ver­wach­ten. We zijn ten­slot­te niet op ons ach­ter­hoofd geval­len. Natuur­lijk weten we dat die­ren niet pra­ten. Althans niet tegen ons. Wat ze onder­ling alle­maal met elkaar bespre­ken blijft voor­lo­pig een groot mysterie.

Zo had ik het van­avond met onze twee poe­zen over de bit­te­re kou buiten.

Geïn­te­res­seerd ble­ven ze naar me luis­te­ren, want ze weten onder­tus­sen dat er altijd een belo­ning wacht bij vol­doen­de belang­stel­ling. Ik wees naar ach­ter in de tuin waar toe­val­lig op dat moment een zwerf­kat rond­schar­rel­de op zoek naar iets eetbaars.

Kijk, ver­tel­de ik hen, dat lot is jul­lie bespaard geble­ven. Alleen maar omdat je gebo­ren bent in een nest­je dat bin­nen stond. Ik denk niet dat jul­lie het nu nog zou­den weten te over­le­ven wan­neer je één nacht­je bui­ten zou moe­ten door­bren­gen. Daar moesten ze even over nadenken.

Daar maak­te ik op mijn beurt gebruik van om op de site van nos.nl op te zoe­ken hoe ver de tem­pe­ra­tuur deze nacht zou zak­ken. Lagen er nieu­we kou­de­re­cords in het ver­schiet? Maar m’n oog viel op een plaat­je van een kat. Het beest­je had een reis gemaakt onder de motor­kap van een auto zon­der dat de bestuur­der zich daar­van bewust was geweest. In Baexem (nooit eer­der van gehoord, dus weer wat geleerd) stap­te de kat uit. Moest ze daar zijn? We zul­len het voor­lo­pig niet weten, want omdat ze zo van slag was kwam er geen zin­nig woord uit. Ik betwij­fel of dat de komen­de dagen zal veranderen.


Reacties

  1. Sandra

    Je ver­zint altijd van die leu­ke titels haha!
    Arme kat 🙁

    1. Peter Pellenaars

      Meest­al komen ze als van­zelf wan­neer ik de blog­post bij­na af heb, die titels.