Canadese honden blaffen niet

We waren onder­weg naar een plek waar­van ik de naam niet kon uit­spreken. Voor een team­build­ing. De locatie was een hotel ergens in de bergen richt­ing de Hon­gaarse grens. Ik had me er al een tijd­je op ver­heugd. Niet zozeer op het samen­z­i­jn met mijn collega’s, maar eerder het feit dat ik ein­delijk eens de gele­gen­heid had om wat meer van Roe­menië te zien dan de bin­nen­stad van Cluj.

In de auto raak­ten we allereerst aan de praat over werkgere­la­teerde zak­en. Het hoort er nu een­maal bij. Gaan­deweg echter kwa­men er meer ‘lichtere’ onder­w­er­pen aan de orde. Het begon ermee dat op de radio een bericht voor­bij kwam van een man die na jaren in het buiten­land zijn vrouw weer eens kwam bezoeken. Die had hem inmid­dels als dood lat­en verk­laren om zo verzek­er­ings­geld op te kun­nen strijken en het huis makke­lijk­er te verkopen. Ter­wi­jl de pre­sen­ta­tor zich het hoofd brak welk lied­je hij hier het beste bij kon draaien vroe­gen wij ons vooral af hoe het con­tact al die tijd tussen die twee zou zijn geweest.

Hoe we uitein­delijk over Cana­da kwa­men te prat­en weet ik niet meer. Doet er ook niet toe. Het land werd in ieder geval door een van mijn collega’s opge­hemeld als een soci­aal paradi­js op aarde. Alles klopte daar. Geen enkele wan­klank kwam over zijn lip­pen. Waarom hij er niet was bli­jven wonen werd me niet duidelijk. Ik heb er niet naar gevraagd. Vooral omdat ik met stomheid ges­la­gen was toen hij ons probeerde te over­tu­igen dat de hon­den er niet blaften. Dat was hem nog het meeste bijge­bleven van zijn verbli­jf. In Roe­menië had hij zich alti­jd geërg­erd aan het con­stante gekef van kleine hond­jes. In Cana­da had hij gezien (en geho­ord) dat het ook anders kon.

Zijn betoog waarom de hon­den niet blaften kon ik niet vol­gen, hoezeer ik mijn best ook deed. Het had iets met de stand van wel­vaart en beschav­ing te mak­en. Die lag ver voor in ver­houd­ing met Roe­menië. Dat laat­ste wilde ik wel geloven. Maar dat de hon­den daar­door niet blaften? Ik had dat nog nooit eerder geho­ord. Ook de andere col­le­ga in de auto keek hem vol ver­baz­ing aan. Het luk­te ons echter niet er iets tegenin te bren­gen. We von­den het wel pri­ma zo. De sfeer was goed, de druk­te van alledag verd­ween langza­am naar de achter­grond en het begon zacht­jes te sneeuwen.

Een­maal op mijn hotelka­mer opende ik het raam en keek uit op een stuwmeer tussen de bergen. Het sneeuwde nog steeds. In de verre omtrek was geen enkel gelu­id te horen. Ik waande me in Cana­da.

~ ~ ~

 • Wat heb je dit mooi geschreven Peter!
  En ik denk nu ook aan de hon­den die in Cana­da niet blaf­fen; kom je ze niet tegen op straat, is het daar te uit­gestrekt voor, bestaat er eigen­lijk een hon­den ras dat niet blaft, zou het een metafoor voor iets zijn?
  Mooie omgev­ing trouwens, je foto is jalo­ers­mak­end!

  • Dank voor het com­pli­ment San­dra.
   De strekking van zijn ver­haal was dat de hon­den niet hoef­den te blaf­fen omdat alles goed geregeld is in Cana­da. Waakza­amheid is niet nodig want de over­heid zorgt daar al voor. Als ik het goed begrepen heb ten­min­ste.
   En de omgev­ing waar wij een paar dagen mocht verbli­jven voor de team­build­ing was inder­daad erg mooi. Helaas weinig tijd gehad om er op uit te trekken.

 • Dat hon­den in Cana­da niet blaf­fen ? daar is niks van aan hoor! Wat mensen in Cana­da wel doen, en hier niet of bij mijn weten toch niet ten­z­ij die ver­wende dameshondjes…lol, is waar mogelijk hun hond of kat meen­e­men. Ze zijn daar natu­urlijk, gezien de afs­tanden, ook langer van huis weg wan­neer ze bij vrien­den of fam­i­lie op bezoek gaan.
  P.s.: Ik heb fam­i­lie in Cana­da en verbleef er respec­tievelijk zes en negen weken…al is dat intussen ettelijke jaren gele­den.

  • Ja, ik vond het ook al een redelijk ongeloofwaardig ver­haal. Alleen ben ik dan alti­jd geneigd om er in mee te gaan. Dat je voor even­t­jes in de illusie leeft dat het waar zou kun­nen zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets