Sorry, maar u bent toch echt dood

Syl­ves­ter Stal­lo­ne is niet dood! Voor de zeker­heid ver­meld ik het hier nog maar een keer­tje. Niet zo lang gele­den ging er een bericht rond op soci­al media dat hij was over­le­den. Bin­nen de kort­ste keren ging dit viral voor­dat dui­de­lijk werd dat hij nog steeds spring­le­vend was. Het bleek een hoax uit 2016 waar nieuw leven (no pun inten­ded) in was geblazen.
We zien het wel vaker dat een (meest­al bekend publiek) per­soon voor­tij­dig dood wordt ver­klaard ter­wijl later het lij­dend voor­werp in leven­de lij­ve deze mede­de­ling weet te ont­krach­ten. Meest­al op een droog­ko­mi­sche wij­ze. Berucht is de quo­te van Mark Twain uit 1897 als reac­tie op een arti­kel in de New York Jour­nal over zijn ver­meen­de ziek­te en dood:

The reports of my death have been gre­at­ly exaggerated.

In Neder­land heeft Har­ry Mulisch op Tele­tekst kun­nen lezen hoe hij aan zijn ein­de was geko­men, en nog dich­ter­bij heb­ben we in onze eigen fami­lie Pel­le­naars ook een ver­ge­lijk­baar geval aan de hand gehad. Het betrof hier de broer van mijn opa die tij­dens een wie­ler­koers in Duits­land kort na WO-II in vol­le vaart bij een afda­ling op een gepar­keer­de auto knal­de. De vol­gen­de dag stond er een In Memo­ri­am in de krant. Het bleek iet­wat voortijdig.
Eer­der deze week schreef ik over een Roe­meen­se man die jaren in het bui­ten­land had gewerkt, het con­tact met zijn fami­lie had ver­lo­ren en onlangs bij terug­keer naar zijn vader­land kreeg te horen dat hij dood was. Als zoda­nig opge­ge­ven door zijn fami­lie nadat ze jaren­lang geen teken van leven van hem had­den gehad. Reden voor gro­te hila­ri­teit in de radio­stu­dio waar ze maar niet kon­den stop­pen met het ver­zin­nen wel­ke lied­jes het meest toe­pas­se­lijk waren.
Mijn eigen favo­rie­te top‑3:

  • Wake up dead man — U2
  • Things to do in Den­ver when you’­re dead — War­ren Zevon
  • In my time of dying — Led Zeppelin

Inmid­dels heeft de situ­a­tie voor de man in kwes­tie een Kaf­ka­ës­ke wen­ding gekre­gen. In een poging om zijn admi­ni­stra­tie­ve sta­tus als Dead Man Wal­king terug­ge­draaid te krij­gen heeft hij nul op rekest gekre­gen. Het beroep is afge­we­zen omdat de ter­mijn waar­bin­nen hij had moe­ten rea­ge­ren ver­stre­ken is.

A spo­kes­wo­man for the court explai­ned to local news out­lets that Reliu had been too late with his appeal against the death cer­ti­fi­ca­te and had thus lost the case. The ruling is appa­rent­ly final and can­not be appea­led against, lea­ving Reliu in legal limbo.
[Roma­ni­an court tells man he is not ali­ve, The Guardian]

Er zit voor hem niets anders op dan als zom­bie door het leven te gaan.
~ ~ ~