Sorry, maar u bent toch echt dood

Sylvester Stal­lone is niet dood! Voor de zek­er­heid ver­meld ik het hier nog maar een keert­je. Niet zo lang gele­den ging er een bericht rond op social media dat hij was overleden. Bin­nen de kort­ste keren ging dit viral voor­dat duidelijk werd dat hij nog steeds springlevend was. Het bleek een hoax uit 2016 waar nieuw lev­en (no pun intend­ed) in was geblazen.
We zien het wel vak­er dat een (meestal bek­end pub­liek) per­soon voor­ti­jdig dood wordt verk­laard ter­wi­jl lat­er het lij­dend voor­w­erp in lev­ende lijve deze med­edel­ing weet te ontkracht­en. Meestal op een droogkomis­che wijze. Berucht is de quote van Mark Twain uit 1897 als reac­tie op een artikel in de New York Jour­nal over zijn ver­meende ziek­te en dood:

The reports of my death have been great­ly exag­ger­at­ed.

In Ned­er­land heeft Har­ry Mulisch op Teletekst kun­nen lezen hoe hij aan zijn einde was gekomen, en nog dichter­bij hebben we in onze eigen fam­i­lie Pel­lenaars ook een vergelijk­baar geval aan de hand gehad. Het betrof hier de broer van mijn opa die tij­dens een wiel­erko­ers in Duit­s­land kort na WO-II in volle vaart bij een afdal­ing op een gepar­keerde auto knalde. De vol­gende dag stond er een In Memo­ri­am in de krant. Het bleek iet­wat voor­ti­jdig.
Eerder deze week schreef ik over een Roe­meense man die jaren in het buiten­land had gew­erkt, het con­tact met zijn fam­i­lie had ver­loren en onlangs bij terug­keer naar zijn vader­land kreeg te horen dat hij dood was. Als zodanig opgegeven door zijn fam­i­lie nadat ze jaren­lang geen teken van lev­en van hem had­den gehad. Reden voor grote hilar­iteit in de radios­tu­dio waar ze maar niet kon­den stop­pen met het verzin­nen welke lied­jes het meest toepas­selijk waren.
Mijn eigen favori­ete top-3:

  • Wake up dead man — U2
  • Things to do in Den­ver when you’re dead — War­ren Zevon
  • In my time of dying — Led Zep­pelin

Inmid­dels heeft de sit­u­atie voor de man in kwest­ie een Kafkaëske wend­ing gekre­gen. In een poging om zijn admin­is­tratieve sta­tus als Dead Man Walk­ing terugge­draaid te kri­j­gen heeft hij nul op rek­est gekre­gen. Het beroep is afgewezen omdat de ter­mi­jn waarbin­nen hij had moeten rea­geren ver­streken is.

A spokes­woman for the court explained to local news out­lets that Reliu had been too late with his appeal against the death cer­tifi­cate and had thus lost the case. The rul­ing is appar­ent­ly final and can­not be appealed against, leav­ing Reliu in legal lim­bo.
[Roman­ian court tells man he is not alive, The Guardian]

Er zit voor hem niets anders op dan als zom­bie door het lev­en te gaan.
~ ~ ~

Geef een reactie