Werkoverleg

Zojuist zag ik twee hazen. Ze ston­den tegen­over elkaar mid­den in een wei­land. Druk in gesprek.

Ik kwam terug van de super­markt en reed bin­nen­door tus­sen de vel­den. Het is mis­schien niet snel­ler maar wel mooi­er zo op de vroe­ge och­tend. Geen ver­keer, veel natuur en daar­door heel rustgevend.

Toen ik de hazen zag staan ver­diept in hun werk­over­leg rond­om de plan­ning voor de komen­de paas­da­gen par­keer­de ik mijn auto in de berm om even mee te luis­te­ren. Het ging er rou­ti­neus aan toe.

Blijk­baar was het voor hen niet de eer­ste keer.

Voor­zich­tig zocht ik in mijn jas­zak­ken naar mijn mobiel­tje. Ik wil­de de hazen natuur­lijk niet sto­ren maar wat zou het een prach­ti­ge foto ople­ve­ren. Jam­mer genoeg kon ik het ding ner­gens vin­den. Waar­schijn­lijk thuis laten lig­gen. Zul je net zien.

Ik vroeg me af of ze er nog zou­den zit­ten indien ik snel op en neer naar huis zou rij­den om mijn came­ra te halen? Als­of ze mijn plan­ne­tje door­had­den staak­ten de hazen net op dat moment hun over­leg. Ze wen­s­ten elkaar pro­duc­tie­ve dagen toe en gin­gen ieder huns weegs.

In gedach­ten ver­zon­ken bleef ik nog een tijd­je naast de kant van de weg staan tot­dat er een auto stop­te om te zien of alles wel goed met mij was. Ik knik­te ter beves­ti­ging. Niet veel later zat ik in de keu­ken aan het ont­bijt. Ach­ter in de tuin bewoog er iets tus­sen de strui­ken. Daar zal ik mor­gen als eer­ste gaan zoe­ken naar paaseitjes.

~ ~ ~

4 reacties op “Werkoverleg”

  1. Schra­le troost: op zo’n foto kun je die die­ren in de ver­te toch nooit zien! En nu kun­nen we het ons erbij voor­stel­len. Mis­schien is dat nog wel leu­ker en geeft dat zelfs een scher­per beeld 🙂

Reacties zijn uitgeschakeld.