Iedere dag …

Vorig jaar begin okto­ber was ik in een opwel­ling gestart met Roe­meens voor begin­ners. Ik had een onli­ne cur­sus gevon­den en pro­beer­de er iede­re dag een stuk­je van te vol­gen. Lang hield ik het niet vol. Na twee weken begon ik te ver­za­ken. Sloeg een dag over. Toen twee dagen, en na de der­de week gaf ik er hele­maal de brui aan. Net zo snel als het geko­men was, was het weer verdwenen.

Nu ben ik aan een nieu­we poging begon­nen. De eer­ste 10 dagen op rij zit­ten erop. Of ik het nu wel ga vol­hou­den is nog maar de vraag. Ik kan alleen zeg­gen dat ik me deze keer meer gemo­ti­veerd voel. De afge­lo­pen maan­den ben ik vaker in Roe­me­nië geweest dan alle voor­gaan­de jaren en de komen­de maan­den zal dat nog wel even het­zelf­de blij­ven. Meer kans dus om het geleer­de in de prak­tijk te kun­nen brengen.

Toch is dat geen garan­tie dat ik het dit­maal wel zal vol­hou­den. Net als vorig jaar heb ik het nu ook erg druk, en de taal is in de tus­sen­tijd niet min­der com­plex gewor­den. Ik zal dus beter mijn best moe­ten doen er een gewoon­te van te maken dat ik iede­re dag even­tjes er mee bezig ga zijn. Maxi­maal vijf­tien minu­ten per dag is voldoende.

Wat deze keer ook anders is, is de onli­ne cur­sus. Van een aan­tal collega’s kreeg ik te horen dat zij meest­al van Duo­lin­go gebruik maken bij het aan­le­ren van een nieu­we taal. Het moet gezegd, deze tool is op de een of ande­re manier wat gebrui­kers­vrien­de­lij­ker dan de cur­sus op Goet­he Ver­lag. Er is meer vari­a­tie tus­sen de ver­schil­len­de opdrach­ten en de feed­back in de vorm van aller­lei belo­nin­gen is mis­schien op het eer­ste oog wat kin­der­ach­tig maar daagt tege­lij­ker­tijd ook uit om bezig te blijven.

Voor nu wens ik jul­lie alvast Bună sea­ra! ter­wijl ik aan een nieu­we oefe­ning ga beginnen.

~ ~ ~