Stiltecoupé

Als een van de laat­ste pas­sa­giers voor de vlucht naar Amster­dam sloot ik me aan in de rij. Ik was laat omdat ik te lang had staan treu­ze­len voor een aan­koop in een van de vele tax­free win­kels. Plots zag ik dat het onboar­den al was begon­nen. In hoog tem­po zocht ik de juis­te gate op. Maar daar stond ieder­een nog onge­dul­dig te wachten.

Er bleek een ope­ra­ti­o­neel issue te zijn, zo werd omge­roe­pen. We keken elkaar begrij­pend aan zon­der dat ik het idee had dat ook maar iemand wist waar het over ging. Het leek nog wel even te gaan duren dus zocht ik een plek­je op waar ik even kon gaan zitten.

Uit mijn rug­zak haal­de ik de doos tevoor­schijn met daar­in de kop­te­le­foon die ik zojuist na veel uit­zoek­werk had gekocht. Het was een wire­less exem­plaar. Tot mijn ver­ras­sing was het appa­raat al gedeel­te­lijk opge­la­den en zou ik het kun­nen gebrui­ken. In de bij­ge­le­ver­de hand­lei­ding las ik hoe je met sim­pe­le swi­pe-bewe­gin­gen op de zij­kant van de oor­schelp zaken zoals bij­voor­beel volu­me kon regelen.
Uit de luid­spre­kers klonk een nieu­we mede­de­ling. We kon­den nu als­nog aan boord van het vlieg­tuig. Sor­ry voor de ver­tra­ging. Van­zelf­spre­kend ont­stond er nu een hoop geduw en getrek bij de gate want ieder­een wil­de als eer­ste naar bin­nen. Ik had alleen maar een klei­ne rug­zak bij me die mak­ke­lijk voor bij mijn stoel pas­te indien er geen ruim­te meer was in de baga­ge­ruim­te. Daar­om liet ik de meu­te maar aan me voor­bij­gaan voor­dat ik ook opstond.

Toen ik een­maal zat was er inder­daag ner­gens een plek­je om mijn rug­zak op te ber­gen. Om me heen hoor­de ik hoe ver­schei­de­ne pas­sa­giers druk geba­rend bezig waren uit te leg­gen hoe ver­ve­lend deze ver­tra­ging (van hoog­uit 15 minu­ten) wel niet was in hun toch al zo druk­ke leven. Hier­door zou­den ze een hoop din­gen gaan missen.

Naast me zat een man die ik er ook wel van ver­dacht dat hij zich­zelf erg belang­rijk vond en iets te zeg­gen zou heb­ben over de gang van zaken bij fly­be. Voor­dat hij ech­ter kon begin­nen aan een onge­twij­feld lan­ge klaag­zang zet­te ik mijn nieu­we kop­te­le­foon op en wens­te hem een goe­de reis. Met­een werd het oor­ver­do­vend stil. Zelfs het geluid van de sta­ti­o­nair draai­en­de vlieg­tuig­mo­tor viel weg. De noi­se-reduc­ti­on werk­te perfect.

~ ~ ~

2 reacties op “Stiltecoupé”

  1. Ooh dat lijkt mij ide­aal zo’n kop­te­le­foon met noi­ce reduc­ti­on! Ik haat het als men­sen mij aan­spre­ken in de trein en gewoon door blij­ven tet­te­ren ook al lees ik zicht­baar mijn boek en heb ik iPho­ne oor­tjes in ?

    1. Ik heb er een­tje aan­ge­schaft omdat in een vlieg­tuig je ont­zet­tend veel ach­ter­grond­ge­luid hebt. Met mijn ‘gewo­ne’ oor­dop­jes moest ik de muziek knal­hard zet­ten en dat lijkt me nu ook weer niet de bedoe­ling. Ik had niet ver­wacht dat het zo relaxed zou zijn. Ideaal.

Reacties zijn uitgeschakeld.