The Fourth Hand — John Irving

En opeens had ik zin om weer eens een boek van John Irving te lezen. De laat­ste keer (jaren gele­den) her­las ik The World accor­ding to Garp. Ik twij­fel­de of ik er opnieuw in zou begin­nen, of mis­schien iets anders uit dezelf­de ‘vroe­ge’ peri­o­de want dat zijn de boe­ken die ik het meest waar­deer. Uit­ein­de­lijk koos ik voor The Fourth Hand. Ooit was ik daar al in begon­nen, maar in mijn her­in­ne­ring had ik het niet hele­maal uit­ge­le­zen. Een nieu­we kans dus.

Dit­maal heb ik het wel tot het ein­de gele­zen en het viel me alles­zins mee. De insteek is typisch Irvin­gi­aans. Al met­een in het eer­ste hoofd­stuk maken we ken­nis met een jour­na­list die tij­dens een live uit­ge­zon­den repor­ta­ge in een bizar onge­val zijn lin­ker­hand ver­liest. Ver­vol­gens maken we ken­nis met een aan­tal per­so­nen die een rol blij­ven spe­len in zijn leven, zoals daar zijn de chi­rurg die hand­trans­plan­ta­tie bij hem zal uit­voe­ren, een col­le­ga op het werk die per se een kind van hem wil (en zijn baan) en een vrouw die de hand van haar over­le­den man beschik­baar stelt.

Ook deze laat­ste vrouw wil een kind van de jour­na­list waar­bij de hand van haar over­le­den echt­ge­noot een mys­te­ri­eu­ze rol speelt. In tegen­stel­ling tot de col­le­ga van de jour­na­list slaagt zij wel in haar opzet en tevens raakt de jour­na­list ook nog eens tot over zijn oren ver­liefd op haar. Voor­als­nog ziet de wedu­we het ech­ter niet zit­ten om een rela­tie met de jour­na­list aan te gaan.

De her­nieuw­de ken­nis­ma­king met het werk van Irving beviel me goed, hoe­wel ik nog steeds eer­der geneigd ben om de vol­gen­de keer een ouder werk te her­le­zen. Ik heb nog een onge­le­zen dik­ke pil staan (Until I find You) en er zijn ook enke­le nieu­we­re boe­ken die ik niet aan­ge­schaft heb, maar ik zou lie­ver Hotel New Hamp­shi­re of Set­ting free the Bears oppak­ken. De vraag is alleen of ik er de komen­de tijd uber­haupt aan toe­kom om iets van hem te lezen gezien de gro­te sta­pel boe­ken die ik eerst weg wil wer­ken. We gaan het zien.

Whi­le repor­ting a sto­ry from India, a New York tele­vi­si­on jour­na­list has his left hand eaten by a lion; mil­li­ons of TV vie­wers wit­ness the acci­dent. In Bos­ton, a renow­ned hand sur­ge­on awaits the oppor­tu­ni­ty to per­form the nation’s first hand trans­plant; mean­w­hi­le, in the dis­trac­ting after­math of an acri­mo­nious divor­ce, the sur­ge­on is sedu­ced by his hou­se-kee­per. A mar­ried woman in Wis­con­sin wants to give the one-hand­ed repor­ter her husband’s left hand — that is, after her hus­band dies. But the hus­band is ali­ve, rela­ti­ve­ly young and healthy.

Uit­ge­ver: Blooms­bu­ry
ISBN: 9780747554325

~ ~ ~

Mijn com­ple­te lees­lijst is hier te vinden.