Rondje extra halve kilometer

Vanocht­end ging ik hard­lopen. Ik had niet echt zin want zat lekker te lezen in een boek van John Irv­ing, maar voor de veran­der­ing was het Inge die nu eens aan­gaf dat ik moest gaan. Zelf is zij niet zo van het sporten (van­wege uiteen­lopende rede­nen) en wan­neer ik een excu­us zoek om thuis te bli­jven heeft zij alti­jd wel iets in de aan­bied­ing. Doch niet van­daag.

Met tegen­zin zette ik mijn bril af. Tenslotte had ik die ein­delijk weer terug na een volle drie weken op de tast rondgeschar­reld te hebben. Omdat ik nog steeds niet gewend ben om con­tactlen­zen in te doen tij­dens het hard­lopen was ik niet veel lat­er bezig met de warm­ing up en probeerde onder­wi­jl het juiste pro­gram­ma te selecteren op mijn sporthor­loge. Toen er verbind­ing was met de sateliet voor de gps track­ing vertrok ik.

Sinds we zijn ver­huisd heb ik een aan­tal vaste routes gevon­den voor respec­tievelijk 5, 8, 10 en 15 kilo­me­ter. Ik besloot de route van 8 kilo­me­ter te nemen, waar­bij ik de mogelijkheid heb om eerder af te buigen en voor de 5 te gaan wan­neer het niet echt soe­pel gaat. De verwacht­ing vooraf was dat ik eerder zou afbuigen.

Bij het punt waar ik nor­maal gespro­ken de eerste kilo­me­ter achter de rug heb keek ik op mijn hor­loge. Met enig getu­ur kon ik opmak­en dat ik er al ander­halve kilo­me­ter op had zit­ten. Of zag ik het ver­keerd? Ik knip­perde een paar keer met mijn ogen wat alleen maar tot effect had dat ze gin­gen tra­nen en ik nog min­der zag. Bij de tweede kilo­me­ter nog maar eens kijken.

Ook daar gaf mijn hor­loge aan dat ik al een halve kilo­me­ter meer had afgelegd. Ten­min­ste, dat meende ik te zien. Ik gaf het op. Wat het aflezen van de afs­tand op mijn hor­loge betrof althans. Het lopen nog niet. Ik boog ook niet eerder af. Maar het luk­te me niet om de acht kilo­me­ter in één ruk uit te lopen. Te weinig getraind de laat­ste tijd. Waar ik een eerste korte wan­del­pauze nam keek ik nog eens op mijn hor­loge. Zes kilo­me­ter had ik erop zit­ten. Maar ik had niet het idee dat dit klopte.

Thuis kop­pelde ik het hor­loge aan de pc om te syn­chro­nis­eren. Op de kaart zag ik mijn route ver­schi­j­nen. Het zag er vreemd uit maar ik kon niet meteen opmak­en wat het was. Tot­dat ik zag dat het vertrekpunt niet bij mijn huis was maar een stuk zuidelijk­er in het wei­land. Vanaf dat punt ging het eerste gedeelte van de route dwars door dat wei­land en door de Linge om pas ten noor­den van ons huis op het fietspad dat ik volg samen te vallen met de daad­w­erke­lijke route die ik gelopen had.

Het leek er inder­daad op dat er een halve kilo­me­ter extra door mij was gelopen. Virtueel weliswaar. En dat had voor de ver­war­ring gezorgd. Nu is natu­urlijk de vraag hoe dit gekomen is. Een een­ma­lige oprisp­ing van­wege onduidelijke atmos­ferische omstandighe­den? Of heeft het sporthor­loge z’n beste tijd gehad en is het aan ver­vang­ing toe? Bin­nenko­rt maar weer gaan lopen om te zien wat de gps voor me in pet­to heeft. Geen excu­us om thuis te bli­jven.

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets