Erg nuttig, zo’n openbare vergadering

Mark Zuc­ker­berg was op bezoek in het Euro­pees Par­le­ment. Hij was daar om ver­ant­woor­ding af te leg­gen over het data­lek in facebook waar het bedrijf Cam­brid­ge Ana­ly­ti­ca1 gre­tig mis­bruik van had gemaakt. De onder­vra­ging zou ach­ter geslo­ten deu­ren plaats­vin­den, maar was op het laat­ste moment toch nog via een livestream te vol­gen. Het ont­lok­te bij een van de Euro­par­le­men­ta­ri­ërs de opmer­king of het niet vreemd is voor de top­man van een bedrijf (facebook dus) dat de mond zo vol heeft van open­heid, trans­pa­ran­tie en ver­bin­ding om te eisen dat hij zelf zon­der pot­ten­kij­kers ver­ant­woor­ding af komt leg­gen. Niet dat er een ant­woord volg­de trouwens.

Eer­der dit jaar kreeg Zuc­ker­berg in het Ame­ri­kaan­se Con­gres de vraag voor­ge­legd of hij wil­de ver­tel­len in welk hotel hij ver­bleef. En met wie hij die och­tend ont­be­ten had. Die infor­ma­tie deel­de hij lie­ver niet, tot alge­me­ne hila­ri­teit van de aan­we­zi­gen. Maar het was ten­min­ste een ant­woord. Iets wat deze keer veel­al ach­ter­we­ge bleef.

Zelfs een zes­tal vra­gen waar­bij de vra­gen­stel­ler had aan­ge­ge­ven dat een sim­pel ja danwel nee vol­doen­de was werd sto­ï­cijns gene­geerd. Hij moest ten­slot­te een vlieg­tuig halen. Tuurlijk.

Met belang­stel­ling keek ik uit naar het ant­woord op de vraag of het algo­rit­me open­baar gemaakt kan wor­den dat de tijd­lijn voor iede­re indi­vi­du­e­le gebrui­ker vorm geeft. Weten ze bij facebook zelf nog wel hoe dat in elkaar steekt en of het doet wat het hoort te doen? Sinds ik onlangs het boek Weapons of Math Destruc­ti­on heb gele­zen kijk ik met meer dan nor­ma­le belang­stel­ling naar deze reken­for­mu­les die ach­ter de scher­men aller­lei han­de­lin­gen ver­rich­ten die de makers zelf waar­schijn­lijk ook niet meer kun­nen volgen.

Zo vraag ik me af welk algo­rit­me er ach­ter de home­pa­ge van nrc.nl schuil­gaat. Van­avond kreeg ik daar pro­mi­nent een column door Ben Tig­ge­laar van 17 mei voor­ge­scho­teld. Vijf dagen over datum werd mij uit de doe­ken gedaan hoe je een ver­ga­de­ring nut­tig kunt maken:

Zeg wat het doel is
Bepaal de gespreks­aan­pak
Rond elk punt goed af

Wat moest ik daar­mee? Als­of ik eni­ge zeg­gen­schap had over de ver­ga­der­tech­niek in het Euro­pees Parlement.

Naar blijkt had Mark Zuc­ker­berg niet alleen de eis gesteld dat het ver­hoor bin­nens­ka­mer zou blij­ven, ook de zeer inef­fi­ci­ën­te vorm2  had hij afge­dwon­gen. Jam­mer dat de column van Tig­ge­laar niet pro­mi­nen­ter in de tijd­lijn van de Euro­par­le­men­ta­ri­ërs terecht is geko­men zodat ze ook deze twee­de voor­waar­de van tafel had­den kun­nen vegen.

De videos van ‘het debat’ zijn hier te bekijken.


  1. En wie weet nog meer, zo vroe­gen enke­le Euro­par­le­men­ta­ri­ërs zich hard­op af zon­der ant­woord te krij­gen. 

  2. Eerst alle vra­gen­stel­lers ach­ter elkaar, dan hij­zelf om de mees­te (lees: de mak­ke­lijk­ste) zo vaag moge­lijk te beant­woor­den.