Leegloop

Een col­le­ga ver­tel­de ooit een ver­haal dat hij op een och­tend wak­ker werd, de gor­dij­nen van zijn slaap­ka­mer open deed om rou­ti­neus een blik te wer­pen op de tuin met daar­in een gro­te vij­ver vol koi kar­pers en tot zijn gro­te schrik te ont­dek­ken dat al het water ver­dwe­nen was. Een enke­le vis lag nog te spar­te­len of naar adem te hap­pen, maar het groot­ste gedeel­te lag mors­dood op de bodem.

Nooit is hem dui­de­lijk gewor­den wat er nu pre­cies voor­ge­val­len was. Een lek in de vij­ver­wand? Of mis­schien een defect aan de vij­ver­pomp waar­door die al het water weg­ge­pompt zou heb­ben? Er viel ech­ter niets te ont­dek­ken aan de appa­ra­tuur of aan de vij­ver­bak. Toen de vij­ver weer vol water zat heeft mijn col­le­ga het een week aan­ge­ke­ken. Het resul­taat was posi­tief. De vij­ver bleef tot de rand gevuld.

Toch durf­de hij het niet meer aan om nieu­we vis­sen aan te schaf­fen, bang dat hij was dat het op een dag opnieuw zou gebeu­ren. Wie weet waren het onver­la­ten geweest die een slech­te grap had­den uit­ge­haald. Ten­slot­te lag zijn huis aan de rand van het dorp en de naas­te buren woon­den een heel eind ver­der­op. De reden waar­om iemand zoiets zou doen kon hij niet ver­zin­nen, wel dat er altijd een kans bestond dat zo iemand terug kon komen.

Nee, geen vis­sen meer voor hem. De vij­ver werd te koop gezet op marktplaats.

Of het toe­val was weet ik niet, maar van­daag had ik een ver­ga­de­ring met deze col­le­ga en altijd moet ik dan even aan dit voor­val den­ken. Het zou je maar overkomen.

Je raadt het al.

Het is me overkomen.

Bij thuis­komst zag ik een enor­me plas water ach­ter de schuur. Mijn eer­ste gedach­te was dat Inge er plan­ten water had staan geven. Wel een rare plek. Voor de zeker­heid nam ik een kijk­je in de schuur bij de vij­ver­fil­ter. Die was de boos­doe­ner. Er stroom­de gestaag een boel water uit. Als­of het ding ver­stopt zat.

Plots rea­li­seer­de ik me dat dit moest bete­ke­nen dat dit water uit de vij­ver kwam. Waar ik zojuist nog voor­bij gelo­pen was zon­der dat me iets was opge­val­len. Snel liep ik terug en zag dat er nog slechts een laag water van onge­veer 30 cen­ti­me­ter in zat. Pas toen besef­te ik dat het best wel ver­stan­dig zou zijn om de pomp uit te zet­ten. Daar­na kon ik de balans op gaan maken.

Niets mys­te­ri­eus in mijn geval. Inder­daad een ver­stop­ping in de vijverfilter.

Inmid­dels is de vij­ver weer voor meer dan de helft gevuld en de vij­ver­fil­ter schoon­ge­maakt. De vis­sen lij­ken niet echt onder de indruk te zijn geweest en zwem­men rond als­of er niets bij­zon­ders is voor­ge­val­len. Maar ikzelf heb twij­fels of ik de pomp wel moet aan­slui­ten voor­dat we gaan sla­pen. Of als we mor­gen gaan wer­ken. Er zou zomaar iets soort­ge­lijks kun­nen gebeu­ren. Ik kijk het eerst eens een week­je aan.