Leegloop

Een col­le­ga vertelde ooit een ver­haal dat hij op een ocht­end wakker werd, de gordi­j­nen van zijn slaap­kamer open deed om rou­tineus een blik te wer­pen op de tuin met daarin een grote vijver vol koi karpers en tot zijn grote schrik te ont­dekken dat al het water verd­we­nen was. Een enkele vis lag nog te sparte­len of naar adem te hap­pen, maar het groot­ste gedeelte lag mors­dood op de bodem.

Nooit is hem duidelijk gewor­den wat er nu pre­cies voorgevallen was. Een lek in de vijver­wand? Of miss­chien een defect aan de vijver­pomp waar­door die al het water wegge­pompt zou hebben? Er viel echter niets te ont­dekken aan de appa­ratu­ur of aan de vijver­bak. Toen de vijver weer vol water zat heeft mijn col­le­ga het een week aangekeken. Het resul­taat was posi­tief. De vijver bleef tot de rand gevuld.

Toch durfde hij het niet meer aan om nieuwe vis­sen aan te schaf­fen, bang dat hij was dat het op een dag opnieuw zou gebeuren. Wie weet waren het onver­lat­en geweest die een slechte grap had­den uit­ge­haald. Tenslotte lag zijn huis aan de rand van het dorp en de naaste buren woon­den een heel eind verderop. De reden waarom iemand zoi­ets zou doen kon hij niet verzin­nen, wel dat er alti­jd een kans bestond dat zo iemand terug kon komen.

Nee, geen vis­sen meer voor hem. De vijver werd te koop gezet op mark­t­plaats.

Of het toe­val was weet ik niet, maar van­daag had ik een ver­gader­ing met deze col­le­ga en alti­jd moet ik dan even aan dit voor­val denken. Het zou je maar overkomen.

Je raadt het al.

Het is me overkomen.

Bij thuiskomst zag ik een enorme plas water achter de schu­ur. Mijn eerste gedachte was dat Inge er planten water had staan geven. Wel een rare plek. Voor de zek­er­heid nam ik een kijk­je in de schu­ur bij de vijver­fil­ter. Die was de boos­doen­er. Er stroomde ges­taag een boel water uit. Alsof het ding ver­stopt zat.

Plots realiseerde ik me dat dit moest beteke­nen dat dit water uit de vijver kwam. Waar ik zojuist nog voor­bij gelopen was zon­der dat me iets was opgevallen. Snel liep ik terug en zag dat er nog slechts een laag water van ongeveer 30 cen­time­ter in zat. Pas toen besefte ik dat het best wel ver­standig zou zijn om de pomp uit te zetten. Daar­na kon ik de bal­ans op gaan mak­en.

Niets mys­terieus in mijn geval. Inder­daad een ver­stop­ping in de vijver­fil­ter.

Inmid­dels is de vijver weer voor meer dan de helft gevuld en de vijver­fil­ter schoonge­maakt. De vis­sen lijken niet echt onder de indruk te zijn geweest en zwem­men rond alsof er niets bij­zon­ders is voorgevallen. Maar ikzelf heb twi­jfels of ik de pomp wel moet aansluiten voor­dat we gaan slapen. Of als we mor­gen gaan werken. Er zou zomaar iets soort­gelijks kun­nen gebeuren. Ik kijk het eerst eens een week­je aan.

~ ~ ~

Geef een reactie