No Is Not Enough was not The Only Story I read

No Is Not Enough — Naomi Klein

Vorig jaar zomer begon ik te lezen in dit boek, net nadat het was uit­ge­ko­men. De ver­kie­zing van Donald Trump lag vers in het geheu­gen en zijn eer­ste destruc­tie­ve daden om alles wat Oba­ma had opge­bouwd weer teniet te doen wist Nao­mi Klein in haar boek nog mee te nemen. Het was fas­ci­ne­ren­de lec­tuur. Maar op een gege­ven moment werd het me te veel. Trump was alom­te­gen­woor­dig in het nieuws en waar hij elke keer weer mee weg­kwam was te gek voor woor­den. En dat ter­wijl Nao­mi Klein op glas­hel­de­re wij­ze uit de doe­ken deed hoe het zover geko­men was en wat we nog kon­den verwachten.

Ik werd er een beet­je depres­sief van.

Toch heb ik onlangs het boek opnieuw opge­pakt en uit­ge­le­zen. Het bevat te veel goe­de ana­ly­ses en daar­naast ook een aan­tal con­cre­te plan­nen om het tij te keren. Want de titel spreekt voor zich. Nee zeg­gen is niet genoeg.

Remem­ber when love was sup­po­sed to Trump hate? Remem­ber when the oil com­pa­nies and ban­kers see­med to be run­ning sca­red? What the hell hap­pe­ned? And what can we do about it?
Nao­mi Klein — scour­ge of brand bul­lies and cor­po­ra­te croo­ks — shows us how we got here, and how we can make things bet­ter.
No Is Not Enough reveals, among other things, that the diso­rien­ta­ti­on we’­re fee­ling is deli­be­ra­te. That around the world, shock poli­ti­cal tac­tics are being used to gene­ra­te cri­sis after cri­sis, desig­ned to for­ce through poli­cies that will dest­roy peo­p­le, the envi­ron­ment, the eco­no­my and our secu­ri­ty. That extre­mism isn’t a freak event — it’s a toxic cock­tail of our times.

Uit­ge­ver: Allen Lane
ISBN: 9780241320884

~ ~ ~

The Only Story — Julian Barnes

Een jon­ge­man krijgt een rela­tie met een oude­re vrouw. Wat als een roman­ti­sche lief­des­ge­schie­de­nis begint neemt ech­ter gaan­de­weg onver­wach­te vor­men aan. Jaren later blikt de ver­tel­ler terug op hoe zijn ver­de­re leven altijd in het teken van deze eer­ste lief­de heeft gestaan. Wie zou hij zijn gewor­den als hij haar nooit ont­moet had, nooit op haar ver­liefd was gewor­den? Maar wat zou hij dan heb­ben gemist, en had hij dat ooit wil­len mis­sen zelfs als hij bekend zou zijn met de afloop?

Juli­an Bar­nes laat op over­tui­gen­de wij­ze zien wat de (destruc­tie­ve) kracht van een alles­ver­te­ren­de lief­de kan zijn ter­wijl hij tege­lij­ker­tijd pro­beert te ont­ra­fe­len hoe de wer­king van die­zelf­de lief­de in elkaar zit. Vra­gen die niet alleen de ver­tel­ler rade­loos maken maar ook de lezer aan het den­ken zetten.

Would you rather love the more, and suf­fer the more; or love the less, and suf­fer the less? That is, I think, final­ly, the only real ques­ti­on.
First love has life­ling con­se­quen­ces, but Paul doesn’t know any­thing about that at nineteen. At nineteen, he’s proud of the fact his rela­ti­ons­hip flies in the face of soci­al con­ven­ti­on.
As he grows older, the demands pla­ced on Paul by love beco­me far gre­a­ter than he could pos­si­bly have fore­s­een.
Ten­der and wise, The only sto­ry is a dee­ply moving novel by one of fiction’s gre­a­test map­pers of the human heart.

Uit­ge­ver: Jona­than Cape
ISBN: 9781787330696

Mijn com­ple­te lees­lijst is hier te vinden.