Uitgelezen — mei 2018

No is not enough — Naomi Klein

Vorig jaar zomer begon ik te lezen in dit boek, net nadat het was uit­gekomen. De verkiez­ing van Don­ald Trump lag vers in het geheugen en zijn eerste destruc­tieve daden om alles wat Oba­ma had opge­bouwd weer teni­et te doen wist Nao­mi Klein in haar boek nog mee te nemen. Het was fascinerende lec­tu­ur. Maar op een gegeven moment werd het me te veel. Trump was alomte­gen­wo­ordig in het nieuws en waar hij elke keer weer mee wegk­wam was te gek voor woor­den. En dat ter­wi­jl Nao­mi Klein op glasheldere wijze uit de doeken deed hoe het zover gekomen was en wat we nog kon­den verwacht­en.

Ik werd er een beet­je depressief van.

Toch heb ik onlangs het boek opnieuw opgepakt en uit­gelezen. Het bevat te veel goede analy­ses en daar­naast ook een aan­tal con­crete plan­nen om het tij te keren. Want de titel spreekt voor zich. Nee zeggen is niet genoeg.

Remem­ber when love was sup­posed to Trump hate? Remem­ber when the oil com­pa­nies and bankers seemed to be run­ning scared? What the hell hap­pened? And what can we do about it?
Nao­mi Klein — scourge of brand bul­lies and cor­po­rate crooks — shows us how we got here, and how we can make things bet­ter.
No Is Not Enough reveals, among oth­er things, that the dis­ori­en­ta­tion we’re feel­ing is delib­er­ate. That around the world, shock polit­i­cal tac­tics are being used to gen­er­ate cri­sis after cri­sis, designed to force through poli­cies that will destroy peo­ple, the envi­ron­ment, the econ­o­my and our secu­ri­ty. That extrem­ism isn’t a freak event — it’s a tox­ic cock­tail of our times.

Uit­gev­er: Allen Lane
ISBN: 9780241320884

~ ~ ~

The Only Story — Julian Barnes

Een jonge­man kri­jgt een relatie met een oud­ere vrouw. Wat als een roman­tis­che liefdes­geschiede­nis begint neemt echter gaan­deweg onverwachte vor­men aan. Jaren lat­er blikt de verteller terug op hoe zijn verdere lev­en alti­jd in het teken van deze eerste liefde heeft ges­taan. Wie zou hij zijn gewor­den als hij haar nooit ont­moet had, nooit op haar ver­liefd was gewor­den? Maar wat zou hij dan hebben gemist, en had hij dat ooit willen mis­sen zelfs als hij bek­end zou zijn met de afloop?

Julian Barnes laat op over­tu­igende wijze zien wat de (destruc­tieve) kracht van een allesvert­erende liefde kan zijn ter­wi­jl hij tegelijk­er­ti­jd probeert te ontrafe­len hoe de werk­ing van diezelfde liefde in elka­ar zit. Vra­gen die niet alleen de verteller rade­loos mak­en maar ook de lez­er aan het denken zetten.

Would you rather love the more, and suf­fer the more; or love the less, and suf­fer the less? That is, I think, final­ly, the only real ques­tion.
First love has lifel­ing con­se­quences, but Paul doesn’t know any­thing about that at nine­teen. At nine­teen, he’s proud of the fact his rela­tion­ship flies in the face of social con­ven­tion.
As he grows old­er, the demands placed on Paul by love become far greater than he could pos­si­bly have fore­seen.
Ten­der and wise, The only sto­ry is a deeply mov­ing nov­el by one of fiction’s great­est map­pers of the human heart.

Uit­gev­er: Jonathan Cape
ISBN: 9781787330696

~ ~ ~
Mijn com­plete leesli­jst is hier te vin­den.

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets