20180609

 

Iede­re dag joggen: 

Bij het inpak­ken van mijn kof­fer voor de terug­reis van­uit Cluj naar huis kwam ik mijn hard­loop­kle­ren tegen. Ondanks al mijn goe­de bedoe­lin­gen had ik ze niet gebruikt. Het was niet de eer­ste keer.

Hoe kon ik ervoor zor­gen dat het wel de laat­ste keer zou zijn?

Te vaak blijkt een bezoek aan Cluj, hoe goed ook voor het team­ge­voel funest te zijn voor mijn eigen plan­nen. Blog­gen, lezen en spor­ten schiet er regel­ma­tig bij in. De werk­da­gen zijn lang en de avon­den op een uit­zon­de­ring na gevuld met eten­tjes of bezoek­jes aan (oud-)collega’s.

In het vlieg­tuig kreeg ik een idee. Ter­wijl er omge­roe­pen werd dat van­we­ge het slech­te weer boven Hon­ga­rije we nog niet moch­ten opstij­gen moest ik den­ken aan een arti­kel dat ik ooit gele­zen had over een groep hard­lo­pers in de VS die iede­re dag erop uit gin­gen. Zon­der een enke­le dag over te slaan. Een reeks kon mak­ke­lij­ke enke­le jaren duren voor­dat er ver­zaakt werd.

Thuis zocht ik het op. De groep of ver­e­ni­ging heet Uni­ted Sta­tes Run­ning Streak Asso­ci­a­ti­on (USRSA) en hun web­si­te is runeveryday.com. Het blijkt nog extre­mer te zijn dan in mijn her­in­ne­ring. Tien­tal­len jaren dage­lijks hard­lo­pen zon­der onder­bre­king is geen uit­zon­de­ring1

Zou ik niet ook eens een poging kun­nen wagen?

Over vier weken staat er weer een trip­je naar Cluj gepland. Wat houdt me tegen om dit week­end een begin te maken om er dage­lijks op uit te trek­ken. Mocht ik er in sla­gen dit vol te hou­den tot aan mijn ver­trek naar Cluj dan is het mis­schien al een heel klein beet­je een gewoon­te aan het wor­den die ik niet wil ver­bre­ken gedu­ren­de mijn ver­blijf aldaar.

Hoe­wel. Ik heb gezien dat het met mijn Roe­meen­se taal­les (via een app op mijn iPho­ne) niet gelukt is ondanks dat ik er ook enke­le weken dage­lijks mee bezig was. Het kwam wel­is­waar van­we­ge de ver­schil­len­de tijd­zo­nes toen ik naar Boul­der, Colo­ra­de reis­de, maar toch.

Laat ik daar­om dit nieu­we expe­ri­ment om dage­lijks te gaan jog­gen2 wat meer publie­ke­lijk maken. Als stok ach­ter de deur. De bedoe­ling is dat ik niet alleen iede­re dag een eind­je ga jog­gen, maar dat ik er na afloop ook wat over blog. Wat het met me doet bij­voor­beeld. Of waar ik aan moest den­ken tij­dens het ren­nen. Wie weet maak ik iets bij­zon­ders mee onderweg.

In ieder geval ga ik zo’n arm­band­hou­der aan­schaf­fen waar ik mijn iPho­ne in kan stop­pen zodat ik regel­ma­tig een foto kan maken die ik bij de dage­lijk­se upda­te kan plaat­sen. Want zo’n screenshot van de rou­te gaat uit­ein­de­lijk ook vervelen.

P.S. Het lopen deze avond is er bij inge­scho­ten. De ver­tra­ging viel nog wel mee, maar ik moest het gras maai­en. Het offi­ci­ë­le start­schot is daar­om op zon­dag 10 juni.  1. Lees dit arti­kel in The Wall Street Jour­nal voor meer ach­ter­grond. 

  2. Ik ga pro­be­ren wat har­der te gaan dan het jog­tem­po, maar jog­gen staat dich­ter bij blog­gen, van­daar. 

2 reacties op “20180609”

Reacties zijn uitgeschakeld.