20180610

 

0 — 6,27 km (dag 1): 

De regels voor het iede­re dag jog­gen.
Heb ik die nodig?
Ja, maar niet al te veel.

Laten we begin­nen met de meest voor de hand lig­gen­de regel: iede­re dag bete­kent iede­re dag. Geen uit­zon­de­rin­gen. In het week­end, op nati­o­na­le feest­da­gen, in de win­ter bij extre­me kou of gedu­ren­de de zomer wan­neer de tem­pe­ra­tuur hoog oploopt, er zal gejogd worden.

Ver­vol­gens het jog­gen zelf. Alleen als mijn loop­tem­po hoger ligt dan 7 minu­ten per kilo­me­ter telt het mee voor de afstand die ik afleg. Lang­za­mer mag, maar dan ben ik aan het wan­de­len en dat regi­streer ik niet.

Komen we bij de afstand. Op dit moment wil ik mini­maal 4,5 km per dag jog­gen. Ten­min­ste, als ik dat in één keer doe. Bij een (of meer­de­re) rustpauze(s) tus­sen­door gaat de lat naar vijf kilometer.

Ik mag zo vaak een pau­ze nemen als ik wil, of als nodig is. Het kan dus zijn dat ik op een dag bij­voor­beeld in totaal acht kilo­me­ter onder­weg ben, waar­van er met tus­sen­po­zen twee kilo­me­ter wan­de­lend afge­legd wor­den. Het wan­de­len gaat af van het totaal.

Maar het kan ook zijn dat ik acht kilo­me­ter onder­weg ben en er meer dan een uur over doe omdat ik na vier kilo­me­ter een kwar­tier of lan­ger aller­lei rek- en strek­oe­fe­nin­gen. In dit geval gaat de acht kilo­me­ter in de boe­ken indien ik die oefe­nin­gen op dezelf­de plek heb uitgevoerd.

Kort­om:

  • iede­re dag
  • alleen snel­ler dan 7 minuut p/km telt voor de afstand
  • mini­maal 4,5 km, of 5 km indien er eer­der gepau­zeerd wordt

Voor de rest is alles toegestaan.

’s Och­tends twee kilo­me­ter jog­gen en het dan ’s avonds afma­ken mag ook. Alleen telt dan nog steeds de regel dat er een onder­bre­king is geweest, dus is de mini­ma­le afstand voor die dag vijf kilometer.

Wan­neer ik op een dag vijf­tien kilo­me­ter noteer, wil dat niet zeg­gen dat ik de tien kilo­me­ter kan ‘gebrui­ken’ om de vol­gen­de twee dagen niet te hoe­ven joggen.

De regels kan ik op elk moment her­zien in het geval ik iets over het hoofd heb gezien.

Van­daag heb ik 6,27 km gejogged.

Daar­na ben ik in de tuin ach­ter het gras gaan maai­en. Dat waren nog eens drie kilo­me­ter in wandeltempo.

In het gras vond ik een soort van libel­le die niet weg­vloog toen ik dich­ter­bij kwam. Het beest­je klamp­te zich aan mijn sleu­tel­bos vast en liet zich niet weg­ja­gen. Ik kon hem/haar van alle kan­ten op mijn gemak foto­gra­fe­ren. Pas later rea­li­seer­de ik me dat ze waar­schijn­lijk zo rus­tig was omdat het hele ach­ter­ge­deel­te ont­brak. Zou ik er met de gras­maai­er over­heen zijn gegaan?