20180614

23,02 — 30,53 km (dag 5): 

Het mie­zer­de licht toen ik deze avond thuis­kwam. Een grijs wol­ken­dek bedek­te alles. Som­ber weer wat op mij altijd een posi­tief effect heeft. Ik mag dat wel na vele dagen hoge tem­pe­ra­tu­ren met wei­nig tot geen regen (of als uiter­ste extreem een hevi­ge wolk­breuk die alles onder water zet).

Voor mij was het dus geen straf om een rond­je te gaan joggen.

Gis­ter­avond had ik voor op de iPho­ne een run­ning app geïn­stal­leerd. Met de app die bij mijn gps hor­lo­ge hoort kan ik wel zien wat mijn acti­vi­tei­ten zijn, maar niet een nieu­we acti­vi­teit opstar­ten. In prin­ci­pe zou dat genoeg moe­ten zijn want het idee was om mijn iPho­ne alleen maar mee te nemen zodat ik onder­weg bereik­baar zou zijn.

Inmid­dels had ik ech­ter bedacht dat het ook wel han­dig zou zijn wan­neer Inge via live trac­king van mijn run kon vol­gen waar ik ergens was. Het wil nog wel eens gebeu­ren dat ik voor­af zeg dan ik slechts een klein stuk­je ga lopen ter­wijl ik onder­weg ineens de geest krijg om wat lan­ger weg te blij­ven. Of ik neem een ver­keer­de afslag waar­door ik nood­ge­dwon­gen wat extra kilo­me­ters moet afleggen.

Die optie zat helaas niet op de hui­di­ge app.

Na wat rond­zoe­ken kwam ik uit bij de Run­kee­per app die ik in het ver­le­den blijk­baar ook al eens heb gebruikt, want ik kreeg de mel­ding dat mijn email­adres al gere­gi­streerd was toen ik pro­beer­de een account aan te maken. Nadat ik Inge een lin­kje1 had gestuurd waar­mee ze mij in de gaten kon hou­den ging ik op pad.

Bij het over­ste­ken van de Betu­we­lijn heb ik even wat oefe­nin­gen gedaan en een foto gemaakt van­uit de app. Die wordt dan als het goed is ook in de log van de betref­fen­de run opgeslagen.

Een­maal weer thuis ben ik me met­een gaan wegen om te zien of de stij­gen­de lijn zich nog steeds door­zet: 71,6 kg! Ja, dus…  1. Wil je zelf ook eens zien waar ik zoal mijn rond­jes loop, klik dan op deze link