20180615

30,53 — 37,54 km (dag 6): 

Een run om snel te ver­ge­ten. Het was veel te warm. En natuur­lijk liep ik juist in de eer­ste kilo­me­ters best wel lek­ker en daar­door iets te ver door in mijn enthou­si­as­me. Na 3,5 kilo­me­ter was het ech­ter gedaan met het lek­ke­re lopen. Het was als­of alle ener­gie die nog in mij zat na een dag hard wer­ken op kan­toor in één keer ver­dwe­nen was. Er zat niets anders op dan regel­ma­tig een stuk te wan­de­len afge­wis­seld met wat lus­te­loos ren­nen. Ik was blij dat het er op zat.

Wat zou het bete­ke­nen? Dat het dage­lijks ren­nen z’n tol begint te eisen? Maar zo veel / zo hard ren ik nog niet. Ik bedoel, als ik iede­re dag naar het sta­ti­on in Elst zou moe­ten fiet­sen dan lijkt me toch ook niet dat ik na zes dagen al moet afha­ken. Of is dat te mak­ke­lijk gere­de­neerd? Hoe weet ik zo zeker dat ik zon­der pro­ble­men iede­re dag naar het sta­ti­on kan fiet­sen ter­wijl ik dat al jaren niet meer heb gedaan (iede­re dag fiet­sen dus)? Soms ver­geet ik dat ik ouder word en niet jon­ger. Dat zal z’n effect heb­ben op fysie­ke gesteld­heid en con­di­tie indien ik daar niet vol­doen­de aan­dacht aan besteed.

Tot aan de verhuizing/verbouwing begin vorig jaar ging het alle­maal rede­lijk licha­me­lijk gezien. Op z’n tijd een bles­su­re ver­oor­zaakt door de sur­vi­val­run maar dat was het wel. Maar daar­na is het eigen­lijk alleen maar berg­af­waarts gegaan. Wel­is­waar ken­de ik kor­te peri­o­des waar­in het spor­ten naar omstan­dig­he­den goed ging, maar te vaak kwam er een bles­su­re of ander onge­mak tus­sen­door die het rit­me ver­stoor­de. Dat in com­bi­na­tie met het vaker moe­ten rei­zen van­af novem­ber vorig jaar heeft me hele­maal uit het rit­me gehaald tot aan het punt dat ik meer niet dan wel ging sporten.

Eigen­lijk mag het dus een won­der heten dat ik tot nu toe onge­schon­den en zon­der al te veel pro­ble­men door de eer­ste week heen schijn te komen. Laat ik daar­om niet kla­gen en gewoon genie­ten van het feit dat ik weer dage­lijks aan sport doe (en er dage­lijks over blog).

En voor dege­nen die benieuwd zijn naar mijn gewicht van de dag => 70,5 kg. Ineens gaat het weer naar bene­den zon­der dat ik daar­voor een oor­zaak kan beden­ken anders dat onze weeg­schaal mis­schien aan ver­van­ging toe is.